جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


بتاریخ : 30/8/74 کلاسه پرونده : 74/29/1988
شماره دادنامه : 870 - 27/8/74
مرجع رسیدگی کننده شعبه 29
شاکی : آقای سهراب… تهران…
متهم : 1- آقای عباس… ساکن زنجان…
2- آقای اصغر… تهران…
گردشکار : پس از وصول پرونده ثبت بکلاسه بالا سرانجام پس از تشریفات قانونی ختم رسیدگی را اعلام بشرح زیر مبادرت بصدور رای می‎نماید.
رای دادگاه
درخصوص اتهام 1- آقای عباس… فرزند حیدرعلی2- اصغر… فرزند احمد بر شرکت در سرقت یکدستگاه اتومبیل پیکان شماره 18491 تهران - 29 متعلق به سهراب… و همچنین درخصوص دادخواست ضرر و زیان تقدیمی آقای سهراب… علیه آقای علیمردانی و آقای اصغر… مبنی بر مطالبه مبلغ هیجده میلیون ریال بابت خسارات وارده به اتومبیل وی اولا در مورد اتهام شرکت در سرقت متهمین با توجه به شکایت شاکی و گزارش مامورین و اتومبیل مسروقه و اقرار صریح متهمان اتهام آنان محرز است و اتهام آنان با ماده 203 قانون مجازات اسلامی انطباق دارد که چون شاکی طی سند رسمی شماره 4023 مورخ 15/8/74 دفتر اسناد رسمی شماره 326 تهران از شکایت خود خود علیه آقای عباس… اعلام رضایت نموده است آقای عباس… به استناد ماده 203 فوق‎الذکر و با در نظر گرفتن ماده 42 قانون مجازات اسلامی از جهت شرکت و با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی که بلحاظ اخذ رضایت شاکی مستحق تخفیف می‎باشد نامبرده به سه ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم میگردد و اما آقای اصغر ملکی باستناد ماده 203 فوق‎الذکر و با درنظر گرفتن ماده 42 قانون مجازات اسلامی از جهت شرکت سرقت به تحمل یکسال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم میشود ثانیا در مورد دادخواست ضرر و زیان تقدیمی مدعی بشماره 74/29/2013 علیه متهمان 1- در مورد آقای عباس… بلحاظ گذشت مدعی خصوصی و باستناد ماده 298 قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به وی قرار سقوط دعوی صادر و اعلام میگردد و در مورد دادخواست ضرر و زیان تقدیمی علیه آقای اصغر… با توجه به اثبات اتهام سرقت و محکومیت وی در امر کیفری و نظریه کارشناسی رسمی دادگستری در صورتجلسه تامین دلیل که کل خسارت وارده به اتومبیل مدعی خصوصی را هیجده میلیون ریال برآورد نموده و اینکه نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال ظاهری قضیه هم انطباق دارد چون مسئولیت متهمان در مقابل مدعی خصوصی از حیث پرداخت ضرر و زیان جنبه مدنی دارد می‎بایست بالتساوی خسارت وی را پرداخت نمایند که از متهم ذکر شده در دادخواست ضرر و زیان هریک از متهمان نسبت نصف خواسته مسئولیت دارند آقای اصغر… به پرداخت مبلغ نه میلیون ریال بابت سهم وی از ضرر و زیان مورد مطالبه مدعی خصوصی محکوم میگردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان میباشد.
رئیس شعبه 29 دادگاه عمومی تهران مجتمع قضائی ویژه - قندی


تاریخ : 30/10/1374 کلاسه 74/828 دادنامه 636
مرجع رسیدگی : شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان تهران
تجدید نظرخواه : اصغر… فرزند احمد زندان قصر
تجدید نظرخواسته : دادنامه 870 - 27/8/74 شعبه 29 عمومی تهران
گردشکار : تجدید نظرخواه دادخواستی بخواسته فوق تقدیم داشته که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت بکلاسه فوق و تشریفات قانونی در وقت فوق‎العاده دادگاه بتصدی امضاکنندگان زیر تشکیل و پس از بررسی اوراق پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید.
رای دادگاه
در خصوص تجدید نظرخواهی آقای اصغر ملکی بطرفیت آقای سهراب… نسبت به دادنامه شماره 870 - 27/8/74 صادره زا شعبه 29 دادگاه عمومی تهران نظر به اینکه ایراد و اعتراض موثری که نقض دادنامه تجدید نظرخواسته را ایجاب نماید بعمل نیامده و موضوع از شمول مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیز خارج است لذا با رد اعتراضات و دادادنامه تجدید نظرخواسته را در مورد مشارالیه عینا تائید و استوار مینماید. این رای قطعی است .
رئیس شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان تهران - غفاری
مستشاران دادگاه
پرویز همایونی - کیقبادی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
870
تاریخ تصویب :
1374/08/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :