جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.


تاریخ : 25/8/74 پرونده کلاسه : 74/522 شماره دادنامه : 722
مرجع رسیدگی : شعبه 7 دادگاه تجدید نظر دادگستری استان تهران
هیات قضات رسیدگی کننده : قاسم عبائی رفیع زاده
تجدی نظرخواه : آقای محمد حسن ... به نشانی ...
تجدید نظرخوانده : 1- مریم ... 2- حسین ... 3- مصطفی ... 4- عاطفه ... 5- فاطمه ... 6- محسن ... 7- محمد ... همگی به نشانی ...
خواسته : دادنامه شماره 99/9- 31/2/74 شعبه 9 دیوان عالی کشور
گردشکار : تجدید نظرخواه دادخواستی به خواسته فوق تقدیم داشته که به این دادگاه ارجاع و پس از ثبت بکلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
رای نخستین طی دادنامه شماره 73/238 مبنی بر محکومیت آقای محمد حسن ... دائر بر به جعل رسید عادی و استفاده از سند مجعول در تاریخ 17/2/73 از شعبه 173 دادگاه کیفری یک تهران ارجاع و با صدور دادنامه شماره 73/399 دائر به برائت مشارالیه انجامیده است شکات خصوصی در مقام اعمال مقررات ماده 31 قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب بر آمده و خواستار تجدید نظر مجدد شده اند که پرونده بعد از اظهار نظر مقدماتی به شعبه 9 دیوان محترم عالی کشور ارجاع گردیده است و دیوان محترم با این استدلال که دلائل کافی مبنی بر توجه اتهام به آقای محمد ... در پرونده وجود دارد، صدور حکم برائت ایشان را از شعبه 133 دادگاه کیفری یک سابق صحیح ندانسته ضمن نقض آن به منظور تجدید نظر مجدد، اعاده نموده است در حال حاضر آنچه که باید لحاظ شود تجدید نظر در دادنامه مارالذکر ( 73/238 شعبه 173 دادگاه کیفری 2 سابق تهران ) می باشد که به اعتقاد دادگاه با عنایت به دلائل ذیل در صلاحیت این دادگاه نیست .
الف - ماده 2 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادگاه تجدید نظر استان را مرجع بازنگری در آراء صادره از محاکم عمومی دانسته و لاغیر.
ب - رای وحدت رویه شماره 596 مورخ 9/12/73 هیات محترم عمومی دیوانعالی کشور تجدید نظرخواهی از آراء محاکم حقوقی 2 را در صلاحیت دادگاههای عمومی قرار داده است علیهذا با عنایت به صراحت ماده 2 و با توجه به منطوق و مفهوم موافق رای وحدت رویه مذکور این دادگاه قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت محاکم عمومی تهران صادر می نماید.
رئیس شعبه 7 دادگاه تجدید نظر استان تهران - عبائی

بسمه تعالی
تاریخ رسیدگی : 31/2/74 9/15/5087 شماره دادنامه : 99/9
فرجامخواه : مریم ... اصالتا و قیمومتا از طرف عاطفه و حسین ... و سایر وراث مرحوم مرتضی ...
فرجامخوانده : محمد حسن ... فرزند علی اهل و ساکن تهران
فرجامخواسته : دادنامه شماره 399 - 20/7/73 صادره از شعبه 133 دادگاه کیفری یک تهران
تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجامخواه 20/7/73
تاریخ وصول دادخواست فرجامی 4/8/73
مرجع رسیدگی شعبه نهم دیوانعالی کشور
هئیت شعبه آقایان حسین مفید رئیس محمد تقی تدین عضو معاون
خلاصه جریان پرونده آقای مصطفی ... فرزند مرتضی و سایر وراث مرحوم مرتضی ... به موجب شکوائیه تقدیمی خود به دادسرای عمومی تهران شکایت کرده اند دائر به اینکه مورث ایشان یعنی مرحوم مرتضی ... در زمان حیات خود به موجب اجاره نامه عادی مورخ 1/9/71 یکباب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره 431/7182 بخش 2 تهران واقع در خیابان مهر نارمک را جهت یکماه اجاره بهای مغازه مورد اجاره از پرداخت اجاره بهای ماهیانه خودداری کرد، با ارسال اظهارنامه و سپس اقامه دعوی حقوقی علیه مستاجر نامبرده تحت عنوان مطالبه اجور معوقه آقای محمد حسن ... یکبرگ رسید عادی جعلی مشعر بر دریافت مبلغ هفتادوشش هزار تومان به دادگاه حقوقی 2 تهران ارائه نمود که با ملاحظه آن معلوم شد امضای مورث ماجعل شده و چون محمدحسن ... مرتکب جعل امضای پدر اینجانبان در ذیل قبض رسید اجاره بهای مغازه مورد اجاره شده تقاضای تعقیب او را داریم شکات جهت اثبات شکایت خود فتوکپی سند مالکیت محل مورد اجاره فتوکپی چندین برگ اظهار نامه ارسال شده برای مستاجر و فتوکپی پروانه ساختمانی و قیم نامه صغار موجر متوفی و گواهینامه حصروراثت وراث مرحوم مرتضی ... و اجاره نامه عادی مورخ 1/9/71 و فتوکپی قبض رسید مال الاجاره مورخ 18/1/72 که نسبت به آن اعلام جعل شده است ) را پیوست کرده اند، نماینده شکات با تایید مفاد شکوائیه تقدیمی وراث مرحوم ... اضافه نموده ماعلیه مستاجرمان که اجاره نداده بود عرضحال مطالبه اجور داده بودیم در شعبه 66 دادگاه حقوقی 2 در پاسخ سئوال آقای رئیس دادگاه که از ایشان خواست رسید پرداخت اجور ماههای دی وبهمن و اسفند 71 و فروردین 72 را ارائه نماید اظهار داشت رسید در منزل دارم و بعد از هشت روز رسید مورخ 18/1/72 را اراهه کرد و اینجانبان با ملاحظه فتوکپی رسید ابرازی مستاجر اعلام به جعلیت آن کردیم. محمد حسن ... فرزند علی اظهار داشته قبول ندارم امضای او را جعل نکرده ام و در موقع پرداخت پول و گرفتن رسید شاهدی نبوده است خود متوفی رسید را آورد به من داد و هفتادوشش هزار تومان پول گرفت سایر ورثه نیز با حضور در دادسرا مطالب و شکایت مطروحه از سوی مصطفی ... را تایید کرده اند با ارجاع قضیه به کارشناس آقای کارشنای منتخب دادسرا به موجب نظریه ابرازی مورخ 5/11/72 با ملاحظه رسید مورخ 18/1/72 و با مباشرت به کارشناسی اظهار نظر نموده اختلافات اساسی زیادی بین امضاء منتسب به مرحوم مرتضی ... در ذیل رسید عادی اجاره بهای مورخ 18/1/72 و امضاآت اصیل و مسلم الصدور نامبرده در اسناد و مدارکی که اساس تطبیق قرار گرفت از نظر شروع خاتمه ، زوایا ، انحناها و قوسها اندازه و قالب و شکل وجود دارد و امضاء ذیل رسید با امضاآت اصیل مطابقت ندارد و از سوی نامبرده نمی باشد. استعلام سوابق متهم از زندان معلوم شده محمدحسن ... دارای یک فقره سابقه سوءدر مورد مواد افیونی دارد نامبرده به موجب اظهارنامه شماره 30815 - 8/8/72 به وراث مرحوم ... اعلام نموده اجاره بهای اردیبهشت ماه 72 به بعد را پرداخت نکرده است . محمد حسن ... در تحقیقات مورخ 9/11/72 اظهار داشته ادعای وراث را قبول ندارم رسید عادی مرحوم ... قبلا نوشته بودند آوردند درب منزل من و پول را گرفتند و رسید را که از قبل تهیه شده بود به من دادند من نمی دانم خودشان امضاء کردند یا دیگری البته نظریه کارشناس را قبول دارم ولی رسید را من از دست شخص مرحوم مرتضی ... دریافت کرده ام. متهم نامبرده در قبال سئوال به اینکه در اظهارنامه شماره 47383 - 9/12/71 که مرحوم ... قبل از فوتش برای شما فرستاده اشاره به عدم دریافت اجرت المثل ماههای دی و بهمن و اسفند 71 کرده اگراین اجور دریافت کرده بود ضرورتی نداشت برای شما اظهارنامه بفرستد؟
جوابا اظهار داشته در این ارتباط هم شاهدی ندارم و ما دو نفرمان بودیم و کس دیگری حضور نداشت و با هم اظهارنامه توافق کردیم و این رسید را از او گرفتیم و شاهدی بر اینکه آن مرحوم رسید امضاء شده به من داد ندارم. ورثه با تکذیب اظهارات محمد حسن ... اظهار داشته اند اولین اجاره بها را با حضور یکنفر شاهد پرداخته و رسید گرفته چگونه با وصف پیش آمد اختلاف 76 هزار تومان داده و بدون حضور شاهد رسید گرفته وانگهی بعد از ارسال اظهارنامه توسط پدرم برای وصول اجور معوقه چون اجاره را نداد عرضحال حقوقی دادیم در جلسه اول و دوم رسید ارائه نداد چند روز بعد از جلسه دوم خودش در غیاب ما رسید جعلی را ارائه کرده بود که ما متوجه شدیم و شکایت کیفری کردیم. آقای بازپرس دادسرای تهران با تفهیم اتهام به متهم قرار مجرمیت محمدحسن ... را به اتهام یکنفره جعل رسید عادی و استفاده از سند مجعول صادر نموده که این قرار به موافقت دادسرا رسیده و با تنظیم کیفرخواست مورخ 20/11/72 به استناد ماده 29 قانون تعزیرات درخواست مجازات متهم شده است پرونده جهت رسیدگی به شعبه 173 دادگاه کیفری 2 تهران ارجاع شده و دادگاه مرجوع الیه با انجام دادرسی و استماع مدافعات متهم و اظهارات نماینده شکات با اعلام ختم رسیدگی به موجب رای شماره 238 - 13/2/73 با احراز بزهکاری متهم به استناد ماده 29 قانون تعزیرات و ماده 22 قانون مجازات اسلامی محمدحسن ... را به اتهام جعل سند عادی و استفاده از سند عادی مجعول به دو فقره سیصد هزار ریال جزای نقدی به نفع دولت محکوم نموده و مقرر داشته بعد از قطعیت یافتن رای صادره سند عادی مجعول معدوم و لاشه آن در پرونده ضبط شود رای صادره ابلاغ شده متهم محکوم علیه نسبت به رای صادره اعتراض و درخواست رسیدگی تجدید نظر نموده و پرونده جهت رسیدگی تجدید نظر به شعبه 133 دادگاه کیفری یک تهران ارجاع شده و مرجع تجدید نظر با انجام دادرسی و استماع اظهارات طرفین با اعلام ختم رسیدگی به موجب رای شماره 399 - 20/7/73 با نقض دادنامه بدوی معترض عنه حکم برائت متهم را صادر نموده است . شکات به موجب لایحه تقدیمی خود به جناب آقای دادستان کل کشور که ذیل شماره 8573 - 4/8/73 ثبت دفتر دادسرای دیوانعالی کشور شده به استناد ماده 17 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها درخواست رسیدگی تجدید نظر مجدد نموده است که با تنظیم گزارش شماره 3124 - 29/11/73 دادسرای دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل شده گردید پس از قرائت گزارش آقای تدین عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند.
بسمه تعالی
تجدید نظرخواهی مجدد خانم مریم ... و دیگر وراث مرحوم مرتضی ... نسبت به دادنامه تجدید نظری شماره 399 - 20/7/73 صادره از شعبه 133 دادگاه کیفری تهران، به استناد مقررات ماده 17 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها که در تاریخ 30/11/73 به موافقت جناب آقای دادستان کل کشور رسیده موجه به نظر می رسد : زیرا همانطوریکه در گزارش شماره 3124 - 29/11/73 دادسرای دیوانعالی کشور منعکس شده نظربه اینکه کارشناس منتخب دادسرا به موجب نظریه ابرازی صریحا اظهار نظر نموده امضای ذیل قبض رسید عادی ابرازی متهم با امضاآت مسلم الصدور مرحوم مرتضی.. که در ذیل اسناد مسلم الصدور اساس تطبیق قرار گرفته مطابقت ندارد و این اظهار نظر منطبق با اوضاع و احوال محقق قضیه می باشد بالاخص که متهم به شرح اظهارات مورخ 9/11/72 خود صریحا اظهار داشته نظریه کارشناس را قبول دارد. همچنین نظربه اینکه متهم قبول نموده در زمان حیات مرحوم مرتضی ... با وصول اظهارنامه شماره 47383 - 9/12/71 اجور کرده است نظر به اینکه متهم دارای سابقه سوء در خرید و فروش و دلالی تریاک می باشد و به شرح اظهارات شکات و متهم و اسناد و مدارک ابرازی طرفین وجود اختلاف بین طرفین محرز است بنا به جهات اشعاری ادله کافی علیه متهم وجود دارد و صدور حکم برائت متهم مغایر با ضوابط و مندرجات اوراق پرونده می باشد و با پذیرش تجدید نظرخواهی مجدد شکات با نقض رای تجدید نظری شماره 399 - 20/7/73 صادره از شعبه 133 دادگاه کیفری یک تهران پرونده جهت رسیدگی مجدد به یکی از شعب دادگاه عمومی تهران تجدید نظر استان تهران ارجاع می گردد.
رئیس شعبه نهم دیوانعالی کشور - حسین مفید

بسمه تعالی
تاریخ رسیدگی : 12/2/73 شماره پرونده : 72 - 1404 شماره دادنامه : 238 - 13/2/73
مرجع رسیدگی : شعبه 173 کیفری دو تهران به ریاست محمد علی اخوت
شاکیان : آقایان محمدمصطفی، مجتبی و حسین خانمهای عاطفه و فاطمه شهرت همگی ... و خانم مریم ... به نشانی ...
متهم : محمد حسن ... به نشانی ...
گردشکار : شاکی به طرفیت متهم و بلحاظ ارتکاب جرم مبادرت به طرح شکایت نموده که دادسرا نسبت به شکایت مطروحه رسیدگیهای لازم را معمول و نهایتا در تاریخ 20/11/72 مبادرت به صدور کیفر خواست نموده است که پس از ارجاع پرونده به این شعبه و تعیین وقت رسیدگی و استماع شکایت شاکی و مدافعات متهم و انجام تحقیقات لازم دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص اتهام محمد حسن ... فرزند علی 39 ساله آرایشگر با سواد به جعل رسید عادی مورخ 18/1/72 مربوط به پرداخت مبلغ هفتصدو شصت هزار ریال مال الاجاره به مرحوم مرتضی ... به صورت جعل امضای موجر مرحوم و استفاده از آن در دادگاه حقوقی دو با توجه به مرحوم موجر نمی باشد و مدافعات بلاوجه متهم در مراجع تحقیق و دادگاه و سایر محتویات پرونده اتهام متهم به نظر دادگاه ثابت است فلذا متهم مستندا به ماده 29 قانون تعزیرات از جهت جعل و استفاده از سند مجعول با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی بلحاظ فقد سابقه محکومیت کیفری اوضاع و احوال خاص که زمینه ساز ارتکاب بزه گردیده است به پرداخت دو فقره سیصد هزار ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می گردد دادگاه مقرر می دارد مستند مورد ادعای جعل پس از قطعیت حکم معدوم و لاشه آن ضمیمه پرونده گردد رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ در صورت ابداع ده هزار ریال هزینه دادرسی تجدید نظر پذیر در دادگاه کیفری یک تهران است .
رئیس شعبه 173 دادگاه کیفری دو تهران - اخوت

بسمه تعالی
تاریخ : 20/7/73 کلاسه پرونده : 73/210 شماره دادنامه : 399
مرجع رسیدگی : شعبه 133 دادگاه کیفری یک تهران به ریاست محمد مظاهری
خواهان : محمدحسن ... به نشانی ...
خوانده : خانم مریم ... به نشانی ...
گردشکار : متهم نامبرده باتهام جعل مورد تعقیت دادسرای عمومی تهران واقع و در تاریخ فوق دادگاه تشکیل گردیده است دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص اعتراض آقای محمدحسن ... فرزند علی نسبت به دادنامه شماره 238 - 13/2/73 صادره از شعبه 173 کیفری دو تهران نظربه اینکه مستندا دادنامه مذکور صرفا نظریه کارشناس است و با توجه به اینکه امضاآت مسلم الصدوری که توسط کارشناس به شرح صفحات 14،13،3 و 15و18 مورد معاینه قرار داده همگی از نظر همگی از نظر ظاهری با همدیگر متفاوت است و نظریه کارشناس نیز حاوی استنباط و استدلال بوده و خواسته از نحوه شروع و خاتمه و غیره به این نتیجه برسد که پس معلوم می شود امضاء مورد ادعا از مرحوم مرتضی ... نیست در صورتیکه اولا امضاء مورد ادعای جعل مشابه برخی امضاآت ارائه شده می باشد و ثانیا وقتی بناست کارشناس با استدلال و استنباط نظر دهد نظر وی از حجیت ساقط شده و می توان مورد عمل واقع نگردد و ثالثا این نظر اجتهادی کارشناس با اصل برائت تعارض نموده و ساقط می گردد بنابر این توجه به مراتب فوق و انکار قاطع متهم و فقد هرگونه اقرار و اعتراف و دلایل علم آور دیگر دادگاه بزه انتسابی را محرز ندانسته ضمن نقض دادنامه شماره 238 - 13/2/73 رای بر برائت متهم صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری و قطعی است .
دادرس کیفری یک تهران - مظاهری


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
722
تاریخ تصویب :
1374/08/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :