جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 18/7/73 کلاسه پرونده : 19/73/182 شماره دادنامه : 583
مرجع رسیدگی : شعبه نوزدهم دیوان عدات اداری
شاکی : آقای محمد حسن ... فرزند علی به نشانی ...
طرف شکایت : ستاد اجرائی طرح شناسائی واحدهای بدون پروانه کسب
موضوع شکایت و خواسته : اعتراضیه به اقدامات خوانده در خصوص تعطیل محل کسب
گردشکار : شاکی دادخواستی به طرفیت خوانده و به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدم که پس ازثبت به کلاسه عمومی شماره 3/3/73 - 4558 در دیوان و ارجاع آن به این شعبه به کلاسه ثبت و با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت و وصول لایحه جوابیه اینک شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در وقت فوق العاده به تصدی امضاء کننده زیر و با حضور مشاور شعبه تشکیل و پرونده متشکله تحت رسیدگی قرار گرفته است با ملاحظه مندرجات دادخواست شاکس و محتویات پرونده و همچنین مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت و نظریه مشورتی کتبی مشاور شعبه آقای جوانمردی ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
رای دادگاه
در خصوص شکایت آقای محمد ... فرزند علی به طرفیت ستاد اجرائی طرح شناسائی واحدهای کسبی بدون پروانه موضوع شکایت اعتراض به اقدامات خوانده در خصوص تعطیل محل کسب او با توجه به محتویات پرونده و توضیحات مورخ 30/5/73 شاکی و پاسخ ستاد مذکور نظربه اینکه خواهان به موجب فتوکپی کارت شناسائی موقت واحدهای کسبی بدون پروانه به شماره991 - 16/9/72 به مدت یکسال با فعالیت کسبی اش از سوی اتحادیه آرایشگران تهران موافقت به عمل آمده است بنا به مراتب تعطیل محل کسب نامبرده در مدت مذکور فاقد وجاهت قانونی لذا شکایت وارد حکم به ورود شکایت و رفع تعرض از خواهان در مدت مندرج در پروانه موقت صادر و اعلام می گردد.
رئیس شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری - سید موسی موسوی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
583
تاریخ تصویب :
1373/07/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :