جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


تاریخ : 25/8/74 پرونده کلاسه : 74/873 شماره دادنامه : 723
مرجع رسیدگی : شعبه 7 دادگاه تجدید نظر دادگستری استان تهران
هیات قضات رسیدگی کننده : علم خانی رفیع زاده
تجدید نظرخواه : آقای ناصر ... به نشانی ...
خواسته : تجدید نظر از دادنامه شماره 178 - 20/7/74 صادره از شعبه 42 دادگاه عمومی تهران
گردشکار : تجدید نظر خواه دادخواستی به خواسته فوق تقدیم داشته که به این دادگاه ارجاع و پس از ثبت به کلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
اعتراض تجدید نظرخواه آقای ناصر ... صادره از دادگاه شعبه 42 عمومی تهران ( دادنامه تجدید نظرخواسته ) وارد است زیرا به مستنبط از محتویات پرونده استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره مستلزم داشتن حداقل چهار دستگاه رسیور ، کنترل ، دیش و ال ام - بی می باشد و جمع چهار دستگاه یاد شده تجهیزات دریافت از ماهواره و استفاده و یا نگهداری آن را تشکیل و وقوع بزه منتسبه به تجدید نظر خواه را تحقق می سازد به عبارت دیگر نگهداری تنها یکی از دستگاههای یاد شده که در پرونده ما نحن فیه رسیور می باشد و آنهم به گزارش مورخ 16/7/74 دایره، اطلاعات مشارکت م م داخل کمد منزل متهم ( تجدید نظر خواه ) بوده و استفاده ای از آن ننموده ( عین گزارش ) جرم تلقی نمی شود آنهم در شرائطی که خود متهم تعطیل نمودن و عدم استفاده از آن را بعد از تصویت قانون ممنوعیت استفاه از تجهیزات دریافت از ماهواره ( قانون استنادی دادگاه بدوی ) و قراردادن آن کمد دربسته عنوان کرده و خواستار برائت خود شده است بنابراین بلحاظ عدم تحقق بزه منتسبه و اینکه تنها نگهداری هر یک از تجهزات و دستگاههای تشکیل دهنده، موضوع قانون یاد شده جرم تلقی نمی شود رای صادره مخدوش است و دادگاه با نقض آن حکم بر برائت تجدید نظرخواه از بزه منتسبه و رفع توقیف از دستگاه رسیور ضبط شده و مسترد نمودن آن به خود نامبرده صادر و اعلام می شود. رای صادره قطعی است .
مستشاران شعبه 7 دادگاه تجدید نظر استان تهران
رفیع زاده علم خانی

بسمه تعالی
شماره دادنامه : 178 - 20/7/74
به تاریخ 20/7/74 در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل است پرونده کلاسه ... تحت نظر است دادگاه خطاب به متهم خود را معرفی نمایید مفاد ماده 125 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره اصلاحی آن به شما تفهیم می شود. مواظب اظهارات خود باشید به یکهزار تجهیزات دریافت مستقیم از ماهواره از خود دفاع کنید.
ج - نام فرشید ... فرزند حسن سن 25 ساله شغل و محل کار دانشجو مذهب مسلمان تبعه ایران پیشینه کیفری ندارم از مفاد ماده 125 و تبصره آن آگاه شدم و مواظب اظهارات خود هستم.
تجهیزات ماهواره فقط در منز ل ما بلااستفاده بوده و بطور اوراقی گوشه حیاط در دید عموم بوده است و این جانب نمی دانستم که نگهداری تجهیزات اوراقی و بالااستفاده که مشکلی دارد و تقاضای عفو و بخشش از حضور دادگاه را دارم.
دادگاه آخرین دفاع خود را بیان کنید.
تجهیزات به عنوان اوراقی و بلااستفاده در حیاط منزل ما بود و ما نمی دانستیم که نگهداری آن بصورت اوراقی مشکلی دارد و تقاضای عفو و بخشش از آن مقام محترم را دارم.
دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به شرح ذیل رای صادر می نماید.
رای دادگاه
در خصوص اتهام فرشید ... فررند حسن دایر بر نگهداری تجهیزات دریافت مستقیم از ماهواره با توجه به گزارش مامورین و اظهارات متهم و سایر دلایل موجود در پرونده ارتکاب بزه منتسبه از نامبرده به نظر دادگاه محرز است و با انطباق مورد با بند الف ماده 9 قانون ممنوعیت بکارگیری ... با عنایت به ماده 22 قانون مجازات اسلامی وی را به پرداخت مبلع پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می نماید. رای حضوری و قابل اعتراض نیست . تجهیزات مکشوفه به نفع صدا و سیمای جمهوری اسلامی ضبط می شود.
اعتراض ندارم
رئیس شعبه دادگاه عمومی تهران

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
723
تاریخ تصویب :
1374/08/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :