جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 73/11/894 دادنامه : 1156 - 8/12/73
مرجع رسیدگی : شعبه 11 دادگاه عمومی کرج
متهم : مصطفی ... ، صلاح الدین ... با وکالت آقای سید مصطفی موسوی به نشانی ...
شاکیه : خانم پوراندخت ... به نشانی ...
اتهام : کلاهبرداری
گردشکار : متهم فوق الذکر به اتهام بالا تحت تعقیب دادسرای عمومی کرج قرار گرفته و پرونده حسب ارجاع ریاست دادگستری به این دادگاه واصل و به کلاسه فوق ثبت گردیده پس از تعیین وقت دادرسی دادگاه به تصدی امضاء کننده و به رسیدگی ضمن اعلام ختم دادرسی با مطالعه دقیق محتویات پرونده و استعانت از خداوند و وجدان به شرح آتی صادر می نماید.
رای دادگاه
در خصوص اتهام آقایان مصطفی ... فرزند مهدی و صلاح الدین ... فرزند مصطفی به ترتی دایر به کلاهبرداری و معاونت در آن جهت تهیه ویزای آمریکا برای خانم پوراندخت ... موضوع به طور اجمال این است که شاکیه به منظور دیدار فرزندش در امریکا در صدد اخذ ویزا بر آمده و با مراجعه به متهمان که عهده دار آژانس توریستی دیدنیها بوده مبلغ دوازده میلیون ریال بابت تهیه 750 دلار پرداخت نموده و چون عامل تهیه ویزا شخصی به نام ... بوده که توفیقی در این امر نداشته در نتیجه متهمان مبلغ ماخوذه را به شاکی مسترد و مبلغ هفت میلیون ریال به موجب دو فقره چک بابت خسارت وارده از ناحیه ... در اختیار مشارالیها قرار می گیرد علی هذا نظر به انکار جدی متهمان در کلیه مراحل رسیدگی و اینکه دلایلی بر سؤ نیت و تثبیت آنان به وسائل متقلبانه برای بردن مال غیر وجود نداشته چه بطور قدر متیقن و قاعده المغرور یرجه الی من غره در جائی جاری می شود که غار عالم و فاعل متضرر و مغرور جاهل باشد لکن هنگامی که غار جاهل باشد به عموم قاعده مزبور نمی توان استناد کرد و نیز با التفات به قاعده قد تدرءالحدود بالشبهات که در جرایم تعزیری نیز قابلیت شمول را داشته و اصل برائت که به هنگام شک در وقوع جرم جاری می شود و در نتیجه بلحاظ فقد ادله اقباتی بر وقوع بزه مزبور از ناحیه متهمان رای به تبرئه آنان صادر می شود و در مورد ادعای مدعی به طرفیت متهمان و نیز خانم گوهر ... دایر به مطالبه به مبلغ دوازده میلیون ریال به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم نظر به اینکه خانم فتاحی در این دادگاه جزائا تحت تعقیب قرار نداشته تا به تبع آن بتوان اقامه دعوی مدنی نموده در نتیجه قرار عدم استماع دعوی وی بطرفیت مشارالیها صادر و راجع به دعوی مدعی به طرفیت ... مدعی علیه های دیگر قطع نظر از حکم برائت صادره و نیز استرداد مبلغ دوازده میلیون ریال به مدعی خصوصی مزبود به علاوه تسلیم دو فقره چک جمعا مبلغ هفت میلیون ریال به مشارالیها بابت خسارت وارده چون اصولا جبران خسارت بر فرض صحت در رابطه فیمابین تصریح نشده عرف نیز جبران چنین ضرری را لازم نمی داند بالاخص تعیین خسارت طبق نظریه فقهای محترم شورای نگهبان وجاهت شرعی ندارد بنابر این دعوی مطروحه در این مورد بلحاظ فقد دلیل محکوم به بطلان است رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است .
رئیس شعبه 11 دادگاه عمومی کرج - فرهمند نیا

شماره دادنامه : 1466 - 26/7/1374
در تاریخ 26/7/74 در وقت فوق العاده اداری پرونده به نظر رسید با توجه به محتویات پرونده شاکیه پوراندخت ... و متشکی عنهم 1- مصطفی ... فرزند مهدی 2- صلاح الدین ... فرزند مصطفی 3- گوهر ... فرزند حسین همسر مصطفی که متهمند شرکت در کلاهبرداری و ...
که ردیف اول و دوم قرار منع تعقیب مورخه 10/11/72 آقای دادیار دادسرای عمومی جهت آنان صادر شده که قرار مذکور مورد اعتراض خانم شاکیه قرار گرفته و در رای شماره 2976 - 27/1/72 صادره از این دادگاه قرار مذکور فسخ و متهمان مذکور به اتهام کلاهبرداری مورد تعقیب قرار گرفته اند و کیفر خواست دادسرای عمومی رای جهت متهمان دریف اول و دوم متهمان ردیف اول و دوم صادر شده است که متهمان مذکور در رای شماره 1156 - 8/12/74 صادره از شعبه 11 دادگاه عمومی به ریاست جناب آقای فرهمند یا قاضی محترم مورد رسیدگی قرار گرفته و متهمان به پرداخت خسارت و جوه ماخوذه ا زشاکیه محکوم شده اند و رای مزبور مورد اعتراض شاکیه قرار گرفته و برابر ضوابط به دادگاه تجدی نظر استان رفته و برابر رای شماره 119 - 29/1/74 صادره از شعبه 4 دادگاه تجدید نظر دادنامه تجدید نظر خواسته عینا تائید شده است . مجددا شاکیه مذکور آمده از خانم گوهر ... شکایت کرده که او نیز در جرم شرکت داشته و مطالبه خسارت کرده در جلسه مورخ 22/6/74 گوهر ... به دادگاه احضار و در صورت جلسه مورخ 22/6/74 برگهای 149 - 147 پرونده اظهارات وی منعکس شده است . که مشارالیها گفته اولا او با شوهرش مصطفی ... همکاری نداشته فقط چون همسر مصطفی و در خانه او بوده این خانم به مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان پول ویزا ، خورد، خورد تحویل او داده و معهذا به مبلغ 165 هزار تومان پول بلیط داده بود که همه این پولها را به او تحویل دادیم و مبلغ هفتصد هزار تومان هم به عنوان خسارت از آقای ... گرفته است .
ثانیا اگر اینجانب محکوم بودم و شریک جرم بودم قرار منع تعقیب برای اینجانب صادر نمی شده است با توجه به اظهارات متهمه گوهر ... مجددا پرونده بررسی شده است در مورخه 13/11/72 به وسیله دادیار محترم شعبه پنجم دادیاری دادسرای سابق کرج آقای پوریانی خانم گوهر ... فرزند حسین اتهام وی مورد بررسی قرار گرفته و خیانت در امانت وی احراز نشده قرار منع تعقیب وی صادر شده است و اگر مقرر که این قرار مورد اعتراض خانم شاکیه قرار گرفته توجه به اعتراض کرده است لذا با توجه به محتویات پرونده مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در موضوع اتهامی گوهر ... فرزند حسین شغل معلم که متهم است به خیانت در امانت و شرکت درکلاهبرداری با همسرش مصطفی ... و دیگران که با توجه به انکار شدید متهمه و اظهارات وی در دادگاه قرار منع تعقیب مورخه 13/11/72 صادره از ناحیه دادیار شعبه پنجم دادسرای عمومی ساکن کرج صادر شده و عینا تائید می گردد رای صادره حضوری و در صورت اعتراض در دادگاه تجدید نظر مورد رسیدگی قرار گیرد.
رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی کرج

تاریخ : 28/8/74 پرونده کلاسه : 74/753 شماره دادنامه : 728
مرجع رسیدگی : شعبه 7 دادگاه تجدید نظر دادگستری استان تهران
هیات قضات رسیدگی کننده : قاسم عبائی علم خانی
تجدید نظرخواه : خانم پوراندخت ... فرزند ابوالقاسم به نشانی ...
تجدید نظرخواند : جلال ... و گوهر ... و صلاح الدین ... به نشانی کرج
خواسته : تجدید نظر از دادنامه شماره 1466 - 26/7/74 صادره از شعبه 6 دادگاه عمومی کرج
گردشکار : تجدید نظرخواه دادخواستی به خواسته فوق تقدیم داشته که به این دادگاه ارجاع و پس از ثبت بکلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
ایراد و اعتراض موثری که موجبات فسخ دادنامه تجدید نظر خواسته را فراهم نماید از سوی بانوی تجدید نظر خواه نشده است و دادنامه تجدید نظر خواسته صحیحا و مطابق با محتویات پرونده و موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست بنا براین دادگاه با رد تجدید نظرخواهی مشارالیها دادنامه تجدید نظر خواسته را تائید می نماید.
رئیس شعبه 7 دادگاه تجدید نظر استان تهران - عبائی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1156
تاریخ تصویب :
1373/12/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :