×

در اظهارات دو تن از مطلعین وصف شهادت وجود ندارد چرا که آنان اساس اظهارات خود را استماع از شاکی و صحبتهای تلفنی شاکی و متهم قرار داده اند

در اظهارات دو تن از مطلعین وصف شهادت وجود ندارد چرا که آنان اساس اظهارات خود را استماع از شاکی و صحبتهای تلفنی شاکی و متهم قرار داده اند

در-اظهارات-دو-تن-از-مطلعین-وصف-شهادت-وجود-ندارد-چرا-که-آنان-اساس-اظهارات-خود-را-استماع-از-شاکی-و-صحبتهای-تلفنی-شاکی-و-متهم-قرار-داده-اند
تاریخ : 23/7/76 کلاسه پرونده : 76/1018 شماره دادنامه : 1046
مرجع رسیدگی : شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر دادگستری استان تهران
هیئت شعبه : آقایان سید حسین جعفری رئیس حیدری و حسینیان مستشاران
تجدید نظرخواه : آقای رسول ... به نشانی ...
تجدید نظرخوانده : آقای یوسف ... به نشانی ...
تجدید نظرخواسته : تجدید نظر ا زدادنامه شماره 499 - 14/4/76 شعبه 181 دادگاه عمومی تهران
گردشکار : پس از وصول درخواست، دادخواست تجدید نظرخواه به دفتر کل محاکن تجدید نظر دادگستری استان تهران و ارجاع به این شعبه و ثبت آن به کلاسه بالا و انجام امور دفتری و رسیدگی و اقدامات ضروری اینک جلسه دادگاه به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
تجدید نظرخواهی آقای رسول ... محکوم علیه دادنامه شماره 499 مورخه 14/4/76 شعبه 181 دادگاه عمومی تهران که طی آن در رابطه با اتهام خیانت در امانت در خصوص یکدستگاه دوربین فیلم برداری به پرداخت جریمه نقدی بدل از زندان به مبلغ پانصد هزار ریال محکوم گردیده است با بررسی اوراق پرونده و شکایت شاکی و اظهارات مطلعین امر به نظر موجه می باشد چرا که در اظهارات دو تن از مطلعین امر بنامهای بابک ... و یونس.. وصف شهادت وجود ندارد چرا که آنان اساس اظهارات خود را استماع از شاکی و صحبتهای تلفنی شاکی و متهم قرار داده اند که نتیجتا موثر در مقام نخواهد بود و شهادت مادر شاکی و خادم ایشان نیز بلحاظ نسبت موجود و رابطه خادم و مخدومی قابلیت استناد ندارد. دلیل دیگری نیز در پرونده وجود ندارد بناء بر این ضمن موجه تشخیص دادن اعتراض تجدید نظرخواه و غیر قابل تائید اعلام نمودن دادنامه تجدید نظرخواسته، با نقض آن مستندا به بند دوم ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و با حاکمیت اصل برائت، حکم بر برائت آقای رسول ... صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است .
رئیس شعبه چهارم دادگاه تجدید نظراستان تهران : سیدحسین جعفری

بسمه تعالی
تاریخ : 14/4/76 پرونده کلاسه : 76/601 شماره دادنامه : 499
مرجع رسیدگی : شعبه 181 دادگاه عمومی تهران
شاکی : یوسف ... به نشانی ...
متهم : رسول ... به نشانی ...
اتهام : خیانت در امانت
رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای رسول ... فرزند علی دایر به خیانت در امانت موضوع شکایت آقای یوسف ... فرزند محمد حسین مبنی بر اینکه یکدستگاه دوربین فیلم برداری به رسم امانت به نامبرده تحویل داده تا آن را پس از چند روز به وی مسترد دارد با توجه به محتویات پرونده و مودای شهادت شهود ابرازی شاکی و دفاعیات غیر موجه متهم اتهام منتسبه به نظر محرز و مسلم و منطبق با ماده 647 از قانون مجازات اسلامی است لذا دادگاه نامبرده را با رعایت ماده 22 از قانون مجازات اسلامی از حیث فقد سابقه به پرداخت 500 هزار ریال جریمه در حق دولت محکوم می نماید این رای حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاههای محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 181 دادگاه عمومی تهران - عاشوری

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1046

تاریخ تصویب : 1376/07/23

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.