×

تخریت در صورتی جرم تلقی خواهد شد که عمدی و با سؤ نیت باشد

تخریت در صورتی جرم تلقی خواهد شد که عمدی و با سؤ نیت باشد

تخریت-در-صورتی-جرم-تلقی-خواهد-شد-که-عمدی-و-با-سؤ-نیت-باشد
تاریخ : 27/6/76 کلاسه : 76/579 دادنامه : 782
مرجع رسیدگی : شعبه 236 دادگاه عمومی تهران
شاکی : خانم مریم ... به نشانی ...
متهم : آقای تیرداد ... به نشانی ...
مورد اتهام : تخریب
گردشکار : متهم در اثر شکایت شاکی مورد تعقیب دادگاه عمومی تهران واقع که پرونده پس از ارجاع به این شعبه و رسیدگی ختم جلسه را اعلام و به شرح زیر صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص شکایت خانم مریم ... فرزند احمدعلی علیه آقای تیرداد ... فرزند خواجه دایر بر تخریب و مطالبه خسارت ناشی از آن نظربه اینکه حست اظهارات شاکیه در برگ شکایت خود نیز اظهارات وی تخریب در اثر نوسازس و تعمیر آپارتمان متهم انجام شده که در حین تعمیر رعایت نکات لازم و اصول ایمنی را ننموده است از طرفی ساختمانهای هر دو طرف پرونده قدیمی و کلنگی بوده است توجها به اینکه در سایر جرایم به ویژه تخریت اعمال متهم د ر صورتی جرم تلقی خواهد شد که عمدی و با سؤ نیت باشد و در ما نحن فیه بلحاظ عدم انطباق مورد با ماده 677 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مضافا به عدم احراز واقع بزهی حکم بر برائت قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است . بدیهی است شاکیه می تواند موضوع خسارت را با تقدیم دادخواست پیگیری نماید.
رئیس شعبه 236 دادگاه عمومی تهران - انصاری پور

تاریخ : 26/7/76 کلاسه پرونده : 76/1026 شماره دادنامه : 1080
مرجع رسیدگی : شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان تهران
هیئت شعبه : آقایان سید حسین جعفری رئیس حیدری و حسینیان مستشاران
تجدید نظرخواه : خانم مریم ... به نشانی ...
تجدید نظرخوانده : آقای تیرداد ... به نشانی ...
تجدید نظرخواسته : تجدید نظر از دادنامه شماره 782 - 27/6/76 شعبه 236 دادگاه عمومی تهران
گردشکار : پس از وصول در خواست تجدید نظرخواه به دفتر کل محاکم تجدید نظر دادگستری استان تهران و ارجاع به این شعبه و ثبت آن به کلاسه بالا و انجام امور دفتری و رسیدگی و اقدامات ضروری اینک جلسه دادگاه به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در مورد تجدید نظرخواهی خانم مریم ... نسبت به دادنامه شماره 782 - 27/6/76 صادره از شعبه 22 دادگاه عمومی تهران با ملاحظه لایحه اعتراضیه وی و با توجه به اوراق پرونده و اظهارات تجدید نظرخواه در مرحله دادرسی بر اینکه در این مدت آپارتمان اینجانب قابل سکونت نباشد و از این راه اینجانب متحمل خسارات شده ام که چون طبق اظهارات قاضی محترم و کارشناسی مربوطه به دلیل اینکه شکایت اینجانب به صورت تامین دلیل بوده است گرفتن خسارت و شکستن لوله شوفاژ- شکستن لوله فاضلاب و خسارات متحمل شده در این مدت قابل وصول از طریق این شکایت نیست که انشاالله از طریق درست آن اقدام کرده و قسمت دوم خسارات را از آن تاریخ دریافت خواهم کرد اگر چنانچه واقعا از این طریق قابل وصول نیست عمدتا تخریب از حد نوسازی بوده است طبقه دوم آپارتمان من را خریداری نموده و تجدید نظرخوانده هم اظهار نموده است آپارتمان کلنگی قبلی را مشغول نوسازس با کسب اجازه از همسایه های محترم پائینی و همچنین سرکار خانم شاکی با کمال احتیاط انجام و هیچگونه خسارتی به هیچ کدام وارد نشده است کاری در مورد ترمیم آپارتمان سرکار خانم انجام نشده است با توصیف مذکور اعتراض معترض عنه متضمن دلایل اثباتی دائر بر مخالفت بین دادنامه تجدید نظرخواسته با شرع و قانون نمی باشد دادنامه تجدید نظرخواسته از حیث برائت منطبق با حقایق پرونده صادر گردیده و صحت آن مورد تائید است فلذا ضمن رد تجدید نظر ایشان دادنامه تجدید نظرخواسته با حاکمیت اصل کل برائت تائید و استوار می گردد. این رای قطعی است .
رئیس شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان تهران - سید حسین جعفری

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 782

تاریخ تصویب : 1376/06/27

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.