×

طبق ضوابط صرفا وکیل رسمی دادگستری به وکالت از متداعیین حق اقامه دعوی دارد و آقای نه مالک است و نه وکیل رسمی دادگستری

طبق ضوابط صرفا وکیل رسمی دادگستری به وکالت از متداعیین حق اقامه دعوی دارد و آقای نه مالک است و نه وکیل رسمی دادگستری

طبق-ضوابط-صرفا-وکیل-رسمی-دادگستری-به-وکالت-از-متداعیین-حق-اقامه-دعوی-دارد-و-آقای-نه-مالک-است-و-نه-وکیل-رسمی-دادگستری
تاریخ : 28/7/76 کلاسه پرونده : 76/4ت/1035 شماره دادنامه : 1094
مرجع رسیدگی : شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر دادگستری استان تهران
هیئت شعبه : آقایان سیدحسین جعفری رئیس سید خالص حسینیان و علی حیدری مستشاران
تجدید نظرخواه : آقای اباصلت ... به نشانی ...
تجدید نظرخواندگان : آقایان 1- فتح اله ... 2- ... 3- محمد ... به نشانی ...
تجدید نظرخواسته : تجدید نظرخواهی نسبت به دادنامه شماره 2221 مورخ 17/4/76 صادره از شعبه 159 دادگاه عمومی تهران
گردشکار : پس از وصول درخواست، دادخواست تجدید نظرخواه به دفتر کل محاکم تجدید نظر دادگستری استان تهران و ارجاع به این شعبه و ثبت آن به کلاسه فوق و انجام امور دفتری و رسیدگی و اقدامات ضروری انیک جلسه به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است با بررسی اوراق محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
با قطع نظر از صحت و سقم دادنامه معترض عنه به شماره 2221 مورخ 17/4/76 صادره از شعبه 159 دادگاه عمومی تهران از آنجا که نامبرده صرفا از فرزند خویش وکالت رسمی دارد ولی طبق ضوابط صرفا وکیل رسمی دادگستری به وکالت از متداعیین حق اقامه دعوی دارد و آقای اسلامی نه مالک است و نه وکیل رسمی دادگستری بناء بر این تجدید نظرخواهی ایشان فاقد وصف قانونی مطروحه در ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تشخیص و مردود اعلام می گردد.
رئیس شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان تهران - سید حسن جعفری

بسمه تعالی
تاریخ : 17/4/76 پرونده کلاسه : 75/2352 شماره دادنامه : 2221
مرجع رسیدگی : شعبه 159 دادگاه عمومی تهران
شاکی : اباصلت ... به نشانی ...
متهمان : 1- فتح اله ... به نشانی ... 2- ... به نشانی ... 3- سعید ... به نشانی ...
موضوع تصرف غیر قانونی
رای دادگاه
در خصوص شکایت آقای اباصلت ... علیه آقایان فتح اله ... و ... و محمد ... دائر به تصرف غیر قانونی با توجه به مجموع محتویات پرونده صرفنطر از اینکه شاکی فاقد سمت قانونی برای طرح شکایت و تعقیب و پیگیری موضوع می باشد بلحاظ فقد دلیل ارتکاب بزهی احراز نشده رای به برائت وی صادر م اعلام می گردد در مورد شکایت تقبل شرکت تعاونی مسکن کارکنان ... کشور علیه آقای اباصلت ... دائر بر تخریب و مزاحمت با توجه به مجموع محتویات پرونده صرفنظر از عدم پیگیری شاکی بلحاظ فقد دلیل رای به برائت آقای ... صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی است .
رئیس شعبه 159 دادگاه عمومی تهران - پیشوا

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1094

تاریخ تصویب : 1376/07/28

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.