×

صرف ارائه فتوکپی دادنامه غیر واقع استفاده از سند مجعول محسوب نمی شود

صرف ارائه فتوکپی دادنامه غیر واقع استفاده از سند مجعول محسوب نمی شود

صرف-ارائه-فتوکپی-دادنامه-غیر-واقع-استفاده-از-سند-مجعول-محسوب-نمی-شود
تاریخ : 30/7/76 کلاسه پرونده : 76/1075 شماره دادنامه : 1115،1116 - 30/7/76
مرجع رسیدگی : شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر دادگستری استان تهران
هیئت شعبه : آقایان سید حسین جعفری رئیس، سید خالص حسینیان و حیدرعلی حیدری مستشاران
تجدید نظرخواه : آقای رسول ... با وکالت آقای محمدحسن خراباتی به نشانی ...
تجدید نظرخوانده : خانم منیره ... به نشانی ...
تجدید نظرخواسته : تجدید نظر از دادنامه شماره 238 مورخ 24/4/76 شعبه 209 دادگاه عمومی تهران
گردشکار : پس از وصول در خواست، دادخواست تجدید نظرخواه به دفتر کل محاکم تجدید نظر دادگستری استان تهران و ارجاع به این شعبه و ثبت آن به کلاسه بالا و انجام امور دفتری و رسیدگی و اقدامات ضروری اینک جلسه دادگاه به تصدی امضاءکنندگان ذیل تشکیل است با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه
تجدید نظرخواهی آقای محمد حسن به وکالت آقای محمد رسول اسماعیلی کیا نسبت به دادنامه 278 - 4/4/76 صادره از شعبه 209 دادگاه عمومی تهران که به موجب قسمتی از دادنامه مرقوم خانم منیره ... فرزند تقی از اتهام جعل در سند رسمی برائت حاصل نموده است صرفنظر از اینکه در اتهام منتسبه نامبرده فاقد سمت قانونی است موجه نیست زیرا فعل مرتکب در اوراق و یا فتوکپی دادنامه شماره 1377 - 2/8/75 شعبه 214 دادگاه عمومی تهران با وحدت ملاک رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور جعل محسوب نمی گردد بنا براین استدلال دادگاه صادر کننده رای بدوی مبنی بر برائت خانم منیژه ... از ارتکاب جعل فاقد ایراد و اشکال قانونی می باشد بنا براین با توجه مبانی استدلالی دادگاه بدوی دادنامه از این جهت صحیحا صادر گردیده است اعتراض آقای محمد حسن خراباتی به وکالت از آقای محمد رسول ... در این قسمت وارد نیست و با تائید این قسمت از دادنامه شماره 278 - 4/4/76 اعتراض معترض از این حیث مردود اعلام می گردد.
اما در مورد اتهام دیگر خانم منیژه ... مبنی بر استفاده از سند مجعول با عنایت به اعتراض مشارالیها از این قسمت از رای، دادگاه با بررسی مجموع مندرجات پرونده و اظهارات و توضیحات طرفین، صرف ارائه کپی دادنامه غیر واقع استفاده از سند مجعول محسوب نمی شود مضافا به اینکه در تحقق فعل مذکور وجود علم و تزویر شرط قانونی است بر فرض اینکه متهم ( تجدید نظرخواه فعلی ) فتوکپی مجعول را بعدا برابر اصل نموده و مجددا به سردفتر اسناد رسمی شماره 442 تهران ارائه نموده باشد این اقدام وی با عنایت به وجود اصل دادنامه مذکور در نزد سردفتر اسناد رسمی و اطلاع شخص سردفتر از این امر موضوع علم و تزویر مرتکب را منتفی می سازد به ویژه آنکه با وصف مذکور هیچ اقدامی در جهت خواسته یعنی ثبت طلاق صورت نگرفته است بنا براین صدور حکم دادگاه بدوی بر محکومیت مشارالیها به تحمل یکسال حبس تعزیری مبناء و توجیه قانونی نداشته و مخدوش است لهذا با وارد دانستن اعتراض تجدید نظرخواه در این قسمت و با توجه به اختیار حاصله از بند 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 ضمن نقض دادنامه بدوی از این حیث با عنایت به اصل حاکمیت برائت در اصل سی وهفتم قانون اساسی و فقد ادله کافی اثباتی رای به برائت خانم منیژه ... از این اتهام صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است .
رئیس شعبه 4 دادگاه تجدید نظراستان تهران - سید حسین جعفری

بسمه تعالی
تاریخ : 4/4/76 پرونده کلاسه : 75/740 شماره دادنامه : 278
مرجع رسیدگی : شعبه 214 دادگاه عمومی تهران
موضوع : جعل سند رسمی
متهم : 1- منیژه ... به نشانی ... 2- خانم فریده ... به نشانی ...
شاکی : شعبه 214 دادگاه عمومی تهران
رای دادگاه
در خصوص اتهام خانم منیژه فرزند تقی دائر به جعل در سند رسمی و استفاده از سند مجعول و اتهام خانم فریده ... دائر به شرکت در جعل سند رسمی با توجه به انکار متهمین و مدافعات آنها خصوصا اظهارات بی شائبه متهم ردیف دوم که کارمند دادگاه تایید کننده حکم مجعول است و با توجه به اظهارات وی که اعلام نموده است شاید همسر خانم منیژه ... هم اقدام به چنین عمل نموده باشد علیهذا دادگاه هر دو نفر از اتهام به ارتکاب در جعل سند رسمی به جهت فقد دلیل کافی تبرئه و حکم برائت هر دو نفر را صادر می نماید ولی در خصوص قسمت دوم اتهام خانم منیژه ... دائر به استفاده از سند مجعول با توجه به اظهارت خانم فریده ... که اعلام نموده است همین حکم مجعول را متهم به وی تحویل و پس از تائید آن اعلام نموده است که جهت اداره گذرنامه به آن تقاضای ثبت واقعه طلاق را داشته و نظر به انیکه متهم خود خواهان طلاق بوده است و به همین منظور دادخواست تقدیم دادگاه نموده علیهذا بعید به نظر می رسد که شوهر وی که حاضر به طلاق نبوده با جعل در حکم دادگاه و ارائه آن به دفتر خانه تقاضای ثبت واقعه طلاق را نموده باشد در حالیکه خودش نه خواهان طلاق بوده ونه حاضر به آنها علیهذا با توجه به دلائل فوق الذکر و مدافعات غیر موجه متهم مقصر تشخیص واتهام آن برای دادگاه ثابت و محرز است و دادگاه متهم را مستندا به بند سوم از ماده 535 قانون تعزیرات اسلامی خانم منیژه ... را به تحمل یکسال حبس تعزیری و ضبط و معدوم نمودن حکم مجعول محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز قابل رسیدگی در دادگاههای تجدید نظر استان تهران است . پرونده کلاسه 76/209/279 متعاقبا اظهار نظر خواهد شد تفکیک و به نظر می رسد.
رئیس شعبه 209 دادگاه عمومی تهران - امانی

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1116

تاریخ تصویب : 1376/07/30

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.