×

فروش یخچال که با موافقت طرفین جهت خرید طلا صورت گرفته است خیانت در امانت مصداق نیست - اثاثیه و اشیاء زوجه در منزل زوج امانت محسوب نمی شود

فروش یخچال که با موافقت طرفین جهت خرید طلا صورت گرفته است خیانت در امانت مصداق نیست - اثاثیه و اشیاء زوجه در منزل زوج امانت محسوب نمی شود

فروش-یخچال-که-با-موافقت-طرفین-جهت-خرید-طلا-صورت-گرفته-است-خیانت-در-امانت-مصداق-نیست---اثاثیه-و-اشیاء-زوجه-در-منزل-زوج-امانت-محسوب-نمی-شود
تاریخ : 6/4/77 کلاسه پرونده : 77/21 - 69 - 68 شماره دادنامه : 405 - 404
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران
هیئت رسیدگی : علی مبشری رئیس ، کاظمی و موسوی آهی مستشاران
تجدید نظرخواهان : کیکاووس و علی ... به نشانی ...
تجدید نظرخواسته : دادنامه شماره 1169 مورخ 4/11/76 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی اسلامشهر
گردشکار : فریبا ... ربابه ... در تاریخ 25/5/76 شکایت کرده اند که علی ... به آنان فحاشی کرده و فریبا ... علاوه بر شکایت فحاشی اعلام نموده که یخچال 12 فوت فیلور او را فروخته و مرتکب خیانت در امانت شده است پرونده به شعبه پنجم دادگاه عمومی اسلامشهر ارجاع شد پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره 1169 کیکاووس ... را به اتهام خیانت در امانت به استناد مواد 608 و 674 به تحمل شش ماه حبس تعزیری و رد عین مال و علی ... را به اتهام فحاشی به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی محکوم نموده است محکومین به رای صادره اعتراض نموده پرونده جهت رسیدگی تجدید نظری به دادگاههای تجدید نظر استان تهران ارسال شد که به این شعبه ارجاع گردیده هئیت شعبه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص اعتراض کیکاووس ... بر دادنامه شماره 1169 صادره از شعبه پنجم دادگه عمومی اسلامشهر که به شرح آن و به استناد ماده 674 در مورد اتهام خیانت در امانت یخچال 12 فوت فیلور به تحمل شش ماه حبس محکوم شده است با مداقه در مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در مورد خیانت در امانت موضوع ماده استنادی اصل براین است که مال با نقود یا اشیائی به شخص سپرده شود و پس از مطالبه از استرداد آن خودداری نماید مرتکب خیانت در امانت می شود و در مورد فروش یخچال که با موافقت طرفین جهت خرید طلا حسب ادعای معترض فروخته شده خیانت در امانت مصداق ندارد و اثاثیه و اشیاء زوجه در منزل زوج امانت محسوب نمی شود علیهذا اعتراض معترض وارد است دادگاه به استناد بند 2 ماده 22 قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب با نقض رای صادره در این قسمت رای بر برائت کیکاووس ... صادر و اعلام می دارد تجدید نظر خوانده در صورت زیحق بودن می تواند با تقدیم دادخواست به محکمه احقاق حق بنماید واما در خصوص اعتراض علی ... بر دادنامه صادره که به اتهام فحاشی به پرداخت مبلغ دویست هزار ریال جزای نقدی محکوم شده است با توجه به گزارش مامور و اینکه دلیلی که موجب نقض دادنامه را ایجاب کند احاله ننموده است مستندا به بند 2 ماده 22 قانون مذکور با رد اعتراض رای صادره دراین قسمت تائید می شود رای صادره قطعی است .
رئیس شعبه 21 دادگاه انقلاب اسلامی تهران - علی مبشری

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 405

تاریخ تصویب : 1377/04/06

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.