×

رسیدگی به درخواست تجدید نظر از آراء دادگاههای سابق از صلاحیت دادگاههای تجدید نظر استان خارج است

رسیدگی به درخواست تجدید نظر از آراء دادگاههای سابق از صلاحیت دادگاههای تجدید نظر استان خارج است

رسیدگی-به-درخواست-تجدید-نظر-از-آراء-دادگاههای-سابق-از-صلاحیت-دادگاههای-تجدید-نظر-استان-خارج-است
تاریخ : 11/5/1376 کلاسه پرونده : 77/21 - 326 شماره دادنامه : 500
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب اسلامی تهران
هیئت رسیدگی کننده : علی مبشری رئیس ، منوچهر کاظمی مستشار
تجدید نظرخواه : آقای محمد ... فرزند حمزه به نشانی ...
تجدید نظرخواسته : دادنامه شماره 23151 مورخ 18/6/70 صادره از شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی تهران
گردشکار : پس از وصول پرونده به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل است . پس از ملاحظه و مطالعه اوراق تشخیص کفایت و مطالعات و انجام مشاوره، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص تجدید نظرخواهی آقای محمد ... نسبت به دادنامه شماره 23151 مورخ 18/6/70 صادره از شعبه 4 دادگاه انقلاب اسلامی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهام قاچاق خاویار به تحمل دو سال حبس و پرداخت مبلغ 000/270 ریال جریمه محکوم شده است با عنایت به تاریخ صدور رای، نظر به اینکه دادنامه مذکور قبل از تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب صادر گردیده است و نظر به اینکه رسیدگی به درخواست تجدید نظر از آراء دادگاههای سابق از صلاحیت دادگاههای تجدید نظر استان خارج است . قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان محترم عالی کشور صادر می گردد.
رئیس شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران - علی مبشری


نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 500

تاریخ تصویب : 1376/05/11

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.