×

تجدید نظر خوانده را بجهت نداشتن مجوز کار و یا پروانه کار در حرفه ساخت عینک طبی از طریق وزارت بهداشت درمان و امور پزشکی مشمول مجازات مقرر در قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی نمی‎نماید

تجدید نظر خوانده را بجهت نداشتن مجوز کار و یا پروانه کار در حرفه ساخت عینک طبی از طریق وزارت بهداشت درمان و امور پزشکی مشمول مجازات مقرر در قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی نمی‎نماید

تجدید-نظر-خوانده-را-بجهت-نداشتن-مجوز-کار-و-یا-پروانه-کار-در-حرفه-ساخت-عینک-طبی-از-طریق-وزارت-بهداشت-درمان-و-امور-پزشکی-مشمول-مجازات-مقرر-در-قانون-اصلاح-ماده-3-قانون-مربوط-به-مقررات-امور-پزشکی-نمی‎نماید
کلاسه پرونده : 79/21/56 تاریخ : 16/3/1379 شماره دادنامه : 481
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب اسلامی تهران
هیئت رسیدگی کننده : آقایان سیدحسین بهرامی و میرهاشم موسوی آهی ( مستشاران )
تجدید نظرخواه : دکتر محمد… سرپرست معاونت درمان و داروی شبکه شهرستان کرج
تجدید نظرخواسته : دادنامه شماره 2508/78/4/144 - 26/11/78 صادره از شعبه 4 دادگاه انقلاب اسلامی کرج
گردشکار
پس از وصول پرونده و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق‎العاده جلسه رسیدگی با حضور امضاکنندگان ذیل تشکیل است، پس از ملاحظه و مطالعه اوراق تشخیص کفایت مطالعات و انجام مشاوره، ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
تصمیم دادگاه
درخصوص تجدید نظرخواهی دکتر محمد… سرپرست معاونت درمان و داروی شبکه شهرستان کرج نسبت به دادنامه شماره 2508/78/4/144 مورخه 26/11/78 صادره از شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی کرج که بشرح محتویات پرونده آقای باقر غلامی فرزند رفیع طی دادنامه معترض‎عنه از بزه معنونه در پرونده برائت حاصل نموده است . وارد و موجه نمیباشد. زیرا دادنامه تجدید نظرخواسته با توجه به اوضاع و احوال منعکس در پرونده و اینکه مقررات قانونی آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور که در تبصره 3 ماده 1 آن مقرر داشته : «کلیه شاغلان حرفه‎های وابسته پزشکی… ساخت عینک طبی ارائه میدهند… موظف به شرکت در دوره‎های خاص آموزش مداوم هستند و صدور و تجدید مجوز یا پروانه کار آنها منوط به ارائه گواهی شرکت در این دوره‎هاست» تجدید نظر خوانده را بجهت نداشتن مجوز کار و یا پروانه کار در حرفه ساخت عینک طبی از طریق وزارت بهداشت درمان و امور پزشکی مشمول مجازات مقرر در قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی نمی‎نماید. چون در مقررات مربوط به ماده 3 مذکور حرفه ساخت عینک طبی احصاء نگردیده است لذا رای صادره وفق مقررات و موازین و قواعد دادرسی اصدار یافته و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض آن را ایجاب نماید معمول نگردیده است بنا بمراتب با رد تجدید نظرخواهی مذکور دادنامه بدوی تائید و استوار میگردد. این رای طبق بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب صادر و قطعی است .
مستشاران شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران
سیدحسین بهرامی - میرهاشم موسوی آهی

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 481

تاریخ تصویب : 1379/03/16

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.