×

موضوع شکایت شاکی مبنی بر پرداخت ربا دلیلی بر تحصیل ثروت نامشروع از ناحیه مشتکی عنه نیست

موضوع شکایت شاکی مبنی بر پرداخت ربا دلیلی بر تحصیل ثروت نامشروع از ناحیه مشتکی عنه نیست

موضوع-شکایت-شاکی-مبنی-بر-پرداخت-ربا-دلیلی-بر-تحصیل-ثروت-نامشروع-از-ناحیه-مشتکی-عنه-نیست
دادنامه شماره : 74/دتا/23/167 - 6/10/1374
بتاریخ 5/10/74 در وقت فوق العاده شعبه بیست و سوم دادگاه تجدید نظر استان تهران باتصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل است پرونده کلاسه 23/74 - 244 تحت نظر است مندرجات پرونده حاکی است که آقای ابراهیم … علیه آقایان … و حسین …شکوائیه دائر به اخذ ربا به دادسرای انقلاب اسلامی تهران تسلیم می نماید و شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران قرار صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی تهران را صادر نموده اند با شماره دگام 35571 مورخ 29/5/74 پرونده به شعبه 18 محاکم عمومی تهران ارجاع میگردد دادگاه عمومی نیز طی دادنامه شماره 1201 مورخ
26/6/74 دادگاه انقلاب اسلامی را صالح به رسیدگی تشخیص می دهد و با حدوث اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و دیوان عالی کشور پرونده را استناداً به ماده 33 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب خود را صالح اظهارنظر ندانسته عودت داده اند که پرونده به این شعبه ارجاع شده است و با اتفاق آرا به شرح ذیل با اعلام ختم دادرسی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص اختلاف حاصله بین دادگاه انقلاب اسلامی تهران و دادگاه عمومی تهران با توجه به اصل 49 از قانون اساسی که صراحتاً ثروتهای ناشی از غصب, سرقت, کلاهبرداری قمار و ربا… را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی دانسته کما اینکه عمل مجرم قمار, غصب و… در صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی می باشد به موضوع شکایت شاکی مبنی بر پرداخت ربا دلیلی بر تحصیل ثروت نامشروع از ناحیه مشتکی عنه نیست یا اقامه نشده بنابراین با تائید رای شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی حل اختلاف می شود این رای قطعی است .
رئیس شعبه 23 دادگاه تجدید نظر استان
مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران

25 - 5287 - 31 تاریخ رسیدگی 1/8/1374 شماره دادنامه 910/31
موضوع حل اختلاف بین محاکم انقلاب و عمومی تهران
مرجع رسیدگی شعبه 31 دیوانعالی کشور
هیات شعبه آقایان محمد … رئیس _ محمد باقر دارابی مستشار
خلاصه جریان پرونده
مندرجات پرونده حاکی است آقای ابراهیم … علیه آقایان میرهادی … و حسین … شکوائیه دائر به اخذ ربا به دادسرای انقلاب اسلامی تهران تسلیم می نماید.
شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به استناد بخشنامه شماره م/ 7555/1 _ 7/5/74 معاون اجرائی قوه قضاییه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت محاکم عمومی تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت صادر نموده است .
پرونده به شعبه 18 محاکم عمومی تهران ارجاع می گردد دادگاه مزبور به این استدلال که بند 6 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به اینگونه موضوعات را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته از خود نفی صلاحیت نموده و دادگاه انقلاب را صالح به رسیدگی تشخیص می دهد با حدوث اختلاف پرونده و به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه محول می گردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سلیمی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای شهبازی دادیار دیوانعالی کشور اجمالاً مبنی بر تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته در مورد اختلاف صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد :
رای
بسمه تعالی
با توجه به ماده 33 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب حل اختلاف بین محاکم انقلاب و عمومی تهران در مورد حرمن ربا با دادگاه تجدید نظر استان تهران است و چون پرونده در دیوان عالی کشور اقدامی ندارد به مرجع رسیدگی اعاده میگردد تا به سیر قانونی خود ادامه دهد.
محمد سلیمی رئیس
محمد باقر دارابی مستشار

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 167

تاریخ تصویب : 1374/10/06

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.