×

چک مورد شکایت از طرف متهم بدون تاریخ صادر گردیده و شاکی خود مبادرت به درج تاریخ آن نموده

چک مورد شکایت از طرف متهم بدون تاریخ صادر گردیده و شاکی خود مبادرت به درج تاریخ آن نموده

چک-مورد-شکایت-از-طرف-متهم-بدون-تاریخ-صادر-گردیده-و-شاکی-خود-مبادرت-به-درج-تاریخ-آن-نموده
تاریخ 4/8/74 شماره پرونده 74/3106 و 74/1421 شماره دادنامه 865 و 866
مرجع رسیدگی شعبه 5 دادگاه عمومی تهران - به ریاست آقای جواد اسلامی
شاکی : عبداله …
متهم : اسد …
موضوع اتهام : صدور چک بلامحل و مطالبه ضرر و زیان
گردشکار - شاکی دادخواست بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع باین شعبه و ثبت کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در پرونده های پیوست آقای عبداله …
به اتهام صدور یک فقره چک بی محل شماره 161895 - 20/1/74 به مبلغ یکصد میلیون ریال شکایت و دعوی ضرر و زیان به خواسته مطالبه وجه چک وجه مذکور نیز اقامه کرده است با توجه به محتویات به پرونده الف در خصوص اتهام متهم نامبرده مبنی بر امانی بودن چک مذکور مدلل نیست و نظر باینکه با تحقیقاتی که از شاکی شده محقق و مسلم گردیده که چک مورد شکایت از طرف متهم بدون تاریخ صادر گردیده و شاکی خود مبادرت به درج تاریخ آن نموده بنابراین عمل متهم در صدور چک مذکور برخلاف مقررات ماده 13 قانون صدور چک بوده اتهام او از این حیث ثابت تشخیص و مستنداَ به ماده مرقوم و رعایت 22 قانون مجازات اسلامی جهت وضع خاص متهم نامبرده را به هفتاد و پنج روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید در خصوص دعوی ضرر و زیان مدعی خصوصی نظر به اینکه متهم چک مورد ادعا را بابت مهریه همسرش در وجه مدعی خصوصی صادر کرده و نظر باینکه دلیلی بر موافقت همسر متهم با این نتیجتاَ تحقق تبدیل تعهد و انتقال مافی الذمه متهم در قبال مهریه همسر او را نامبرده مدعی خصوصی ابراز نشده بنابراین حکم بر رد دعوی صادر و اعلام می نماید . رای صادره پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی تهران - اسلامی

بسمه تعالی
شماره دادنامه 1283 - 1282 تاریخ 10/10/74 پرونده کلاسه 3/74/1210
مرجع رسیدگی شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان تهران
با حضور امضاء کنندگان ذیل :
تجدید نظرخواه : آقای عبداله …
تجدید نظرخوانده : آقای اسد …
خواسته : تجدید نظرخواهی از دادنامه های 866 - 865 - 4/7/74 صادره از شعبه 5 دادگاه عمومی تهران
گردشکار : تجدید نظرخواه دادخواستی بخواسته فوق تقدیم داشته که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت بکلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص تجدید نظرخواهی آقای عبداله …
با وکالت آقای اسداله … و طرفیت آقای اسد … نسبت به دادنامه های 866 - 865 - 4/8/74 شعبه دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدید نظرخواه به اتهام صدور یک فقره چک بشماره 161895 - 20/1/74 بمبلغ یکصد میلیون ریال در حدود ماده 13 قانون چک به تحمل 75 روز حبس تعزیری محکوم و دعوی خصوصی او از حیث مطالبه ضرر و زیان محکوم به بطلان اعلام شده است نظر به لایحه اعتراضیه و اوراق پرونده بدوی اولاَ در مورد جنبه کیفری صادره که وکیل تجدید نظرخواه به عدم تناسب مجازات معینه تعرض کرده است صرف نظر از اینکه صدور چک منظور که بدون تاریخ بوده در حدود ماده 13 قابل تعقیب بود و با اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی به اقتضاء تخفیف دادگاه مکلف است آنان را به میزانی کمتر از حداقل آن تخفیف و تقلیل دهد اصولاَ حسب رای وحدت رویه 562 - 28/3/70 دیوانعالی کشور شاکی خصوصی منحصراَ حق دارد از آراء مربوط به برائت اعتراض نموده و عدم تناسب مجازات از ناحیه شاکی قابل تجدید نظر نیست لذا اعتراض را از حیث غیرموجه تشخیص و با رد آن دادنامه معترض عنه را که از حیث احراز بزهکاری و تطبیق عمل متهم با مواد قانونیه و تعیین مجازات صحیحاَ صادر شده در این قسمت تائید می نماید. ثانیاَ در مورد نظرخواهی آقای اسد … نسبت به آن قسمت از رای منظور که راجع به دعوی مدعی خصوصی است از آنجا که چک منظور بابت مهریه صادر شده و حسب بند اول ماده 292 قانون مدنی تبدیل تعهد زوج از پرداخت مهریه به ایفاء چک متوقف به این بوده است که زوجه تراضی نماید و در این مرحله نیز دلیلی که حاکی از موافقت زوجه یا نمایندگی پدرش در قبول تعهد جدید باشد اقامه نشده است بنابراین با رد اعتراض دادنامه مرقوم را که بر همین مبنا صادر شده است تائید می نماید این رای قطعی است .
رئیس شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان تهران نادر دوی سالاری
مستشاران دادگاه 1 - غلامعلی عابدی 2 - هوشنگ صالحی لرستانی

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 866

تاریخ تصویب : 1374/08/04

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.