تاریخ رسیدگی : 23/9/77 کلاسه پرونده : 77/1410/213 شماره دادنامه : 403
مرجع رسیدگی کننده شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران مجتمع قضایی کارکنان دولت
شاکی : 1 - رئیس کل دادگستری استان تهران بعنوان مدعی العموم
2 - حسین … ( قاضی دادگستری ) به نشانی …
3 - حفاظت اطلاعات انتظامی جمهوری اسلامی ایران به نشانی …
4 - محمدرضا … به نشانی …
متهم : فائزه … ( مدیر مسئول روزنامه … ) به نشانی …
وکلاء دادگستری :
1 - فیروز … به نشانی …
2 - حسینعلی … به نشانی …
3 - غلامعلی … به نشانی …
غلامعلی … به نشانی …
موضوع : توهین و اهانت، نشر اکاذیب تشویش افکار عمومی هتک حیثیت
گردشکار : پس از ارجاع پرونده و وصول به شعبه بکلاسه فوق ثبت پس از جری تشریفات قانونی دادگاه در وقت مقرر بتصدی امضاءکننده ذیل تشکیل است . با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام بشرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص اتهام خانم فائزه … مدیر مسئول روزنامه … موضوع شکایت حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی مبنی بر توهین و اهانت در شماره 27 مورخ 16/6/1377 در ستون خط مسقیم دادگاه با عنایت به شکایت شاکی و مدافعات مدیر مسئول روزنامه ... در جلسات علنی مورخ 6/7/77 و 16/9/1377 که پس از ختم جلسه اعضاء محترم هیئت منصفه بعد از شور و مشورت لازم با اکثریت آراء نامبرده را در خصوص مورد مجرم اعلام نموده و مستحق تخفیف دانسته اند باستناد ماده 609 قانون مجازات اسلامی تبصره 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 نامبرده را به پرداخت دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی و تعزیری در حق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم و باستناد ماده 19 قانون مجازات اسلامی از جهت تتمیم مجازات مذکور نامبرده را به محرومیت از انتشار موقت روزنامه … بمدت دو هفته محکوم می نماید که با تبدیل مجازات حبس مقرر در ماده 609 قانون مجازات اسلامی به محکومیت فوق رضایت تخفیف مورد نظر هیئت محترم منصفه نیز منظور گردید و در خصوص شکایت آقای محمدرضا … بر علیه روزنامه مذکور مبنی بر نشر اکاذیب در تاریخهای 20/5/77 و 14/6/77 و همچنین شکایت مدعی العموم در خصوص خبر تائید رای دیوانعالی کشور به کذب «موضوع قتل لیلا …» و شکایت نیروی انتظامی مبنی بر نشر اکاذیب و همچنین شکایت آقای حسین … مبنی بر انتشار خبر کذب تعلیق وی دادگاه با عنایت باینکه اعضاء محترم هیئت منصفه در جلسه مورخ 16/9/77 پس از شور و مشورت لازم بشرح بین الهلالین اظهارنظر نمودند «نظر به هیئت منصفه در خصوص شکایت مدعی العموم و آقای … در مورد نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی هیئت منصفه با اکثریت آراء مدیره مسئول روزنامه … را مجرم تشخیص نداد اما هیئت منصفه اعلام نمودند روزنامه باید در مورد خبر تائید برائت متهمین قتل «لیلا …» در دیوانعالی کشور جریان را برای مردم روشن نماید و خبر را آنگونه که هست منتشر نماید و در خصوص نیروی انتظامی و حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی و سردار … در مورد نشر اکاذیب «حضور سردار … در جریان نماز جمعه» صرفنظر از حضور یا عدم حضور نامبرده هیئت منصفه با اکثریت آراء مدیر مسئول را مجرم تشخیص نداد و در خصوص خبر سفر سردار … به تبریز در ارتباط با ساختمان … هیئت منصفه باتفاق آراء از مصادیق نشر اکاذیب ندانست و در مواردیکه مجرم تشخیص داده نشد هیئت منصفه باتفاق آراء اعلام نمودند به مدیر مسئول روزنامه … تذکر داده شود در نقل اخبار حیثیت اشخاص را مدنظر قرار داده و رعایت احتیاط را بنماید» بنا علیهذا هرچند رای شعبه دوم دادگاه انتظامی قضات به شرح منضم پرونده و استعلام از کارگزینی وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و اقرار مدیر مسئول روزنامه … در دو جلسه علنی دادگاه حکایت از کذب ادعای روزنامه … در خصوص شاکی حسین … دارد و صرفنظر از این که ادعای حضور شاکی محمدرضا … در میان مهاجمین که در جلسه علنی مورخه 16/7/1377 توسط مدیر مسئول روزنامه … با استظهار از شهادت آقای … مطرح گردیده و در شماره بعدی روزنامه چاپ شده در جلسه مورخه 16/9/77 توسط گواه تعرفه شده تائید نگردید و گواه مذکور شهادت به رویت نامبرده در میان جمعیت شعاردهنده داد و اذعان نمود علیه حجت الاسلام … اصلاً حمله ای صورت نگرفته و صرفنظر از مؤدای شهادت گواهان تعرفه شده آقای محمدرضا … که گواهی بر عدم حضور نامبرده در نماز جمعه مورخه 13/6/1377 داده و تائید نمودند که مقارن نماز جمعه مورخه 13/6/1377 با جمعی دیگر مهمان شاکی بوده اند و گذشته از پاسخ استعلامهای دادگاه از وزارت اطلاعات و معاونت امنیتی وزارت کشور و فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شعبه ششم دادگاه عمومی تهران ویژه رسیدگی به حادثه جمعه مورخه 13/6/77 و شورای امنیت ملی که تماماً مؤید این است که هیچ فرد یا افرادی به غیر از آقای … اشاره ای به حضور آقای محمدرضا … در نماز جمعه مذکور نداشته اند دادگاه به استناد ماده 38 لایحه قانونی مطبوعات مصوب 1358 شورای انقلاب از آنجا که اعضا محترم هیئت منصفه در خصوص مورد با اکثریت نصف بعلاوه یک مدیر مسئول روزنامه را مجرم تشخیص نداند به تکلیف ماده مذکور حکم برائت نامبرده را صادر و اعلام می نماید همچنین مدیر مسئول روزنامه … حسب تقاضای حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران جهت اعاده حیثیت و جبران خسارت معنوی به استناد بند 4 ماده 19 مطبوعات مصوب سال 1344 محکوم به چاپ یک نوبت مفاد رای دادگاه در روزنامه مذکور می باشد رای صادره حضوری و در خصوص شکایت حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که منجر به محکومیت گردیده ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد و در خصوص سایر موارد به استناد ماده 38 قانون مذکور قطعی است .
رئیس شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران - مرتضوی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
403
تاریخ تصویب :
1377/09/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)