×

ادله کافی مبنی بر شرکت در قتل همه متهمین وجود ندارد

ادله کافی مبنی بر شرکت در قتل همه متهمین وجود ندارد

ادله-کافی-مبنی-بر-شرکت-در-قتل-همه-متهمین-وجود-ندارد

وکیل


دادنامه شماره : 19/11/81 - 933 کلاسه پرونده : 345 - 3/81
مرجع رسیدگی رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی هشترود تاریخ صدور رای : 19/11/81
شکات : اولیاء دم مرحوم حسن … به اسامی ….
مشتکی عنه : 1 - یونس … فعلاً زندانی در زندان هشترود با وکالت آقای عباس جوانی به آدرس …2 - آقای رضا … ساکن …3 - محمد …. با وکلت آقای خلیل عابدی و دکتر غلامعلی سیفی به نشانی …4 - انعام …. ساکن … 5 - آقای خدمت … ساکن …
موضوع : شرکت در قتل عمدی حاج حسن …
رای دادگاه بسمه تعالی. در خصوص اتهام آقایان 1 - یونس … فرزند علی اهل و ساکن … بازداشت در زندان هشترود با قرار بازداشت موقت با وکالت آقایان عباش جوانی آدرس … و آقای محسن تجدید به نشانی … 2 - آقای رضا … فرزند … اهل و ساکن … از توابع شهرستان میانه آزاد با قرار وثیقه با وکالت آقایان حمید مقدم فر به آدرس … و آقای محسن تجدیدی وکیل محترم دادگستری به آدرس … 3 - آقای محمد … فرزند حسن … با قرار وثیقه با وکالت آقایان حاج آقا خلیل عابدی و آقای دکتر غلامعلی سیفی آدرس … 4 - آقای انعام … اهل و سکن … با وکالت آقای حمید مقدم فر و آقای محسن تجدیدی وکلای محترم دادگستری به آدرس … 5 - آقای خدمت … فرزند لطفعلی اهل و ساکن … با قرار وثیقه با وکالت وکیله محترمه خانم شهناز میلانی به آدرس … دائر بر شرکت در قتل عمدی ( مقتول حاج حسن … ) با سبق تصمیم و شرکت در نزاع منجر به قتل دادگاه با عنایت اولیاء دم مقتول و وکیل محترم نامبردگان و قیم صغار یه شرح گواهی انجصار وراثت شماره 109 مورخه 11/2/80 هشترود و قیم نامه 81 - 15 مورخه 4/7/81 که بدواً آقای حاج محمد … بعنوان ولی قانونی اصالتاً از ناحیه خودش و ولایتاً از ناحیه صغار مقتول اعلام شکایت و سپس در جریان رسیدگی به پرونده فوت و اولیاء دم نامرده به شرح گواهی انحصار وراثت و قیم نامه با وکالت آقای علی اصغر طباطبائی به آدرس … از متهمین فوق الذکر شکایت نموده و اولیاء دم دیگر به اسامی غفار … فرزند کبیر مقتول و خانمها حوریه … و خانم گل ناز …. نیز با وکالت وکیل محترم فوقا الذکر دائر بر شرکت در قتل عمدی اعلام کایت نموده اند و با توجه به تحقیقلت معموله و گزارش مامورین انتظامی و نظریه های پزشکی قانونی و نظریه های ارشادی شعبه 34 دیوان محترم عالی کور و مداقه در نظریه پزشکی قانونی کشور بشرح صفحه 1200 پرونده مورخه 2/8/81 که اعلام نموده « علت مرگ ضربه مغزی و عوارض ناشی از آن تعیین می گردد و از آنجائیکه بعضی از ضربات وارده به سر می تواند بدن آثار و عوارض قابل مشاهده باشد و بنابراین دقیقاً نمی توان تعداد ضربات وارده را بابررسی پزشکی تعیین نمود لیکن در این مورد حسب گزارش معاینه جسد و گواهی پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی حداقل دو ضربه شدید یکی در ناحیه ابروی چپ و دیگری پس سری محرز است و ضربات ناحیه سر منجر به ضایعات مغزی شامل خونریزی های پرده های مغزی که این ضایعات نهایتاً منجر به فوت شده است با توجه به اهمیت ضایعات مغزی متوفی ضرات وارده به سر در مرگ موثر بوده است» و توجهاً به اظهارات شهود بشرح صفحات 25 و 83 و 103 پرونده و اقاریر صریح و منجز متهم ردیف اول بشرح صفحات 39 و 40 و 43 و 44 و 51 و 126 و 132 و 169 و 170 و 516 پرونده مبنی بر درگیری با مقتول و ایرا ضرب با چوب که اظهارات متهم به شرح صفحات 516 در نزد مقام محترم قضائی دادرس محترم رسیدگی کننده به پرونده صورت گرفته است و متهم با ذکر جزئیات اقرار نموده که «حاج حسن ابتدا و نزاع را شروع کرد بنده از خودم دفاع کردم و همدیگر را زدیم و بنده نیز با چوب که در دست داشتم نامبرده را مورد ایراد ضرب و جرح قرار دادم» و در جواب سؤال : شما چند ضربه به وی زدید : گفن « من نمی شمردم و متوجه نبودم که چنر ضربه زدم» و در جواب سؤال در مراحل نحقیقات مقدماتی اقرار کردید که اولین ضربه را من زدم و سپس دیگران. شما اولین ضربه را کجای بدن وی زدید و منظور دیگران چه کسانی بودند جواب داده «که فقط حاج حسن را من زدم و قتل وی را قبول دارم و در جواب سؤال دادگاه : شما که شهادت شهود را قبول دارید شهود به اتفاق شهادت دهنده که ؟؟؟ چوب و چماق بدست در قتل شرکت داشتند در این خصو توضیح دهید جواب داده «کذب است فقط خودم وی را به قتل رساندم» و توجهاً به اظهارات متهمین ردیف های اول الی پنجم و وکلای محترم نامبردگان و اینکه طبق نظریه های پزشکی قانونی کشور ضربات وارده به سر در مرگ موثر می باشد و این عمل نمی تواند مستند به فعل بیش از دو نفر باشد و از نظر عقلی و علمی امکان اینکه دو ضربه را پنج نفر متهم بزنند و منجر به قتل با ضربات مذکور می شود به نظر محال می باشد و علم به شرکت در قتل موصوف متعارف به نظر نمی رسد و ادله کافی مبنی بر شرکت در قتل همه متهمین نمی باشد دادگاه صرفنظر از انکارهای بعدی متهم ردیف اول که پس از اقرار در نزد مقام محترم قضائی صورت گرفته و پس از معرفی به زندان موضوع شده است و دفاعیات موثر متهم و وکیل محترم نامبرده نتوانسته به دادگاه ارائه نمایند بزه کاری آقای یونس … مبنی بر قتل عمدی ( مقتول حاج حسن … ) به نظر دادگاه محرز و مسلم است دادگاه به استناد آیات شریفه «ولک فی القصاص حیاة یا اولی الالباب لعلکم تتقون» و «من قتل بغیر نفس او فساداً فی الارض فکانما قتل الناس جمیعاً» و مستنداً به بند ب ماده 206 و مواد 2 - 5 و 207 و 219 و 232 و 261 و 264 و 265 از قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت به قصاص نفس به وسیله آویختن از چوبه دار در ملاء عام و در میدان اصلی شهرستان هشترود جهت تسلای خاطر داغدیدگان و جلوگیری از اشاعه موارد نظیر آنچه اتفاق افتاده و جلوگیری از متجری شدن افراد لاابالی و تسکین احساسات عمومی مردم محترم و ایجاد امنیت با رعایت موارد ایمنی و با حضور اولیاء دم یا وکیل محترم نامبردگان خواهد بود اولیاء دم کبیر قبل از اجرای حکم قصاص سهم الدیه صغار را پرداخت خواهند نمود محکوم می نماید در صورتی که قصاص منتفی شود با توجه به اینکه عمل متهم موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه شده جهت اتخاذ تصمیم در این خصوص توسط اجرای احکام پرونده ارسال خواهد گردید و در خصوص اتهام دیگر نامبرده مبنی بر شرکت در نزاع منجر به فوت با عنایت به بند الف از ماده 615 قانون تعزیرات اسلامی با احتساب ایام بازداشتی سابق متهم ردیف اول را به تحمل سه سال حبس اعزیری محکوم می نماید و در خصوص اتهام متهمین ردیف های اول الی پنجم پرونده به شرح فوق دائر بر شرکت در قتل عمدی با عنایت به انکار شدید متهمین در کلیه مراحل تحقیقات و عنایتاً به نظریه پزشک قانونی کشور شماره 2/8/81 به شرح صفحه 2000 پرونده و توجهاً به دفاعیات موثر و مستند و مستدل وکلای محترم نامبردگان و حاکمیت اصل برائت بلحاظ فقدان ادله شرعی و قانونی و عدم قناعت وجدانی به استناد اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378 حکم برائت کیفری نامبردگان در این خصوص صادر و اعلام می گردد و در خصوص اتهام دیگر متهمین ردیف های دوم الی پنجم دائر بر شرکت در نزاع منجر به قتل با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شهود و متهم ردیف اول و شکایت اولیاء دم و دفاعیات غیر موثر متهمین و وکلای محترم نامبردگان در این خصوص بزه کاری نامبردگان به نظر دادگاه محرز و مسلم است دادگاه به استناد بند الف از ماده 615 قانون تعزیرات اسلامی مصوب 1375 هر یک از متهمین را به تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی سابق محکوم می نماید آراء صادره حضوری و ظرف بیست روز در خصوص قسمت اول و دوم قابل تجدید نظر خواهی در دیوان محترم عالی کشور و در خصوص قسمت سوم ( اعتراض به حبس تعزیری ) قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر مرکز استان ( تبریز ) از ناحیه طرفین و وکیل محترم نامبردگان می باشد.
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی هشترود - داورنیا

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 933

تاریخ تصویب : 1381/11/19

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.