جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


تاریخ : 21/9/74 شماره دادنامه : 260- 20/9/74
پرونده کلاسه 22/74 - 383
شعبه 22 دادگاه تجدید نظر استان تهران
تجدید نظر خواه : آقای دکتر بهرام ...
تجدید نظر خواسته : دادنامه 36526 مورخ 8/7/74 شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران
گردشکار : آقای دکتر بهرام ... اتهام توطئه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران وقاچاق مبلغ شصت هزار دلار ( 000/60 دلار ) ومعاونت در خروج غیر قانونی همسر وفرزندانش تحت تعقیب شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران واقع بدین توضیح که مشارالیه به شرح گزارش 63/657/05/506/11/628 مورخ 12/9/73 سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران با سمت سرهنگ دندانپزشک درتاریخ 1/1/58 از خدمت بازنشسته ودرسال 61 باتفاق همسر وفرزندانش از طریق مرز زمینی با پرداخت مبلغ هفت صد هزار تومان به یک قاچاقچی از مرز خارج وبه کشور آلمان رفته وپناهندگی سیاسی دریافت کرده است درتاریخ 18/3/73 به دستور دادسرای نظامی تهران ممنوع الخروج گردیده سپس درتاریخ 8/12/72 به منظور برقراری ودریافت حقوق بازنشستگی واسترداد مطب خود که دراختیار خانم دکتر مهناز صاحب جمعی بوده وارد کشور شده ومجددا در تاریخ 4/4/74 از کشور خارج میشود به دستور دادرس محترم شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران ممنوع الخروج میشود در بازجوئی اظهار میدارد خانواده ام خارج از کشور بودند بمن گفتند که فرزندم بیمار است تصمیم گرفتم خارج شوم ولی بعلت اینکه خارج شدن درسال 61 خیلی مشکل بود ناچار از طریق قاچاقی واز مرز زاهدان به پاکستان سپس به آلمان رفتم چون خیلی راحت درخواست پناهندگی را می پذیرفتند گفتم که امکان خطر برای خودم وجود دارد تقاضای پناهندگی کردم وآنها هم قبول کردند وپناهندگی دادند در مورد دادن اطلاعات گفتم دندانپزشک هستم اطلاعات ارتشی ندارم پس بازجوئی وتحقیق از نامبرده شعبه سوم دادگاه درتاریخ 13/4/74 دستور رفع ممنوعیت خروج مشارالیه را صادر نموده است شمار 327/73/338/5 مورخ 13/3/74 شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران ولی دادسرای نظامی نوشته تا صدور حکم نهائی از دادگاه انقلاب پیرو شماره 16/657/05/506/11/628 مورخ 14/4/1373 کماکان ممنوع الخروج باشد بموجب دادنامه 1545 مورخ 9/12/72 شعبه 193 دادگاه کیفری 2 تهران درخصوص اتهام خارج شدن از کشور بنحو غیر مجاز پرداخت مبلغ سیصد هزار ریال جریمه محکوم شده وبه موجب دادنامه 35798 مورخ 9/6/74 شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران در خصوص اتهام علیه نظام به شایستگی دادسرای نظامی قرار عدم صلاحیت صادر نموده است مجددا در مورخه73/68/12/م18/4/73 دستور ممنوع الخروج بودنش صادر میشود در جلسه مورخه 5/7/74 شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران پی از محاکمه متهم واستماع مدافعات او بموجب دادنامه 36526 مورخ 8/7/74 از حهت توطئه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق افشاء اسرار نظامی واخذ پناهندگی سیاسی از کشور آلمان وهمکاری با گروهک سلطنت طلب از جهت افشا اسرار نظامی بلحاظ فقد دلیل تبرئه می شود واز جهت اخذ پناهندگی وهمکاری با سلطنت طلب ها به تحمل یکسال حبس محکوم مینماید که رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی حبس را تبدیل به پنج میلیون ریال جزای نقدی در مورد قاچاق ارز به صلاحیت تعزیرات حکومتی در مورد معاونت در خروج غیر قانونی همسر وفرزندانش به صلاحیت دادگاههای عمومی تهران قرار عدم صلاحیت صادر نموده است محکوم علیه از جهت محکومیت به مبلغ پانصد هزارتومان درخواست تجدید نظر نموده پرونده به این دادگاه ارسال با بررسی اوراق پرونده وملاحظه لوایح اعتراضیه ختم رسیدگی اعلام وبه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید .
رای دادگاه
اعتراض آقای دکتر بهرام ... بدادنامه 36526 مورخ 8/7/74 شعبه دادگاه انقلاب اسلامی تهران وارد است زیرا بگواهی انجمن خدمات ایرانیان خارج از کشور فعالیت مشارالیه در انجمن مذکور جنبه فرهنگی داشته ودر جهت تقویت هویت ملی بوده همچنین نامه شماره 28/10/721 مورخ 20/8/74 مدیر کل امور کنسولی در تائید نامه انجمن فرهنگی ایران وهمچنین دادنامه 73/338 /د سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر برائت مشارالیه وبا توجه به مدافعات نامبرده در مراحل بازجوئی وانکار صریح بزه واوضاع واحوال پرونده بلحاظ عدم وقوع بزه با فسخ دادنامه فوق الذکر در مورد شق دوم بند دادنامه 36526 مورخ 8/7/74 شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران رای بر برائت مشارالیه صادر وممنوعیت خروج ایشان نیز ملغی الاثر اعلام میشود این رای قطعی است .
رئیس شعبه 22دادگاه تجدید نظر استان تهران
مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران

تاریخ رسیدگی : پنج مهرماه هفتادوچهار ( 5/7/74 )
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران
موضوع رسیدگی : بهرام ... فرزندمحمد ... ش. ش ... صادره از توسیرکان
اتهام : 1- خروج /000/60 دلار آمریکا از کشور بصورت قاچاق .
2- معاونت در خروج غیر قانونی همسر وفرزندان خویش .
3- توطئه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق افشاء اسرار نظامی واخذ پناهندگی سیاسی از کشور آلمان وهمکاری با گروهک سلطنت طلب درکشور آلمان .
گردشکار : محتویات پرونده پیوست حکایت دارد که نامبرده فوق قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بعنوان سرهنگ دندانپزشک در بخش د

ندانپزشکی ارتش مشغول بکار بوده ودر تاریخ 1/1/58 از خدمت در ارتش بازنشسته ومتعاقب آن با برنامه ریزی وتمهید مقدمات لازم منجمله طلاق صورب همسرش ، فرزندان خود وهمچنین همسرش را بصورت غیر قانونی از طریق مرز ترکیه بخارج فرستاده وسپس خودش از طریق مرز پاکستان از کشور بطور غیر مجاز خارج وبه آنها ملحق وهمگی با هم به کشور آلمان عزیمت ودر آنجا هویت نظامی خویش را نزد آلمانیها افشاء وپناهندگی سیاسی اخذ نموده است وحسب اظهارات خویش مذکور در ص50 پرونده مایملک خود در تهران را بفروش رسانده و وجوه حاصله را تبدیل به /000/60 دلار کرده وآنها را از کشور بصورت قاچاق خارج نموده است وهمچنین درکشور آلمان به عضویت یکی از شاخه های گروهک سلطنت طلب در آمده ودر جلسات آنان شرکت جسته است متهم در صفحات 67الی 69 پرونده صریحا به شرکت در جلسات گروهک مزبور اعتراف کرده ویک مورد نیز در ص 68 پ بشرکت در جلسه گروهک منافقین درکشور المان معترفه لکن بلافاصله مدعی شده که چون از گروهک فوق تنفر داشته شرکت در جلسات را ادامه نداده است النها یه دادگاه در تاریخ 5/7/74 ودر وقت فوق العاده با حضور متهم موصوف تشکیل جلسه دادپس از تفهیم اتهام واستماع مدافعات واظهارات وی واخذ دفاع وآخرین دفاع ختم دادرسی را اعلام وبا استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای دادگاه
درخصوص اتهام آقای بهرام ... دائر بر توطئه علیه نظام ج1010 از طریق افشاء اسرار نظامی واخذ پناهندگی وهمکار ی با گروهک سلطنت طلب با توجه به مجموع محتویات پرونده ونظر به اینکه مشارالیه در ارتش طاغوت دندانپزشک بوده ولذا دسترسی به اسرار نظامی نداشته است تا بتواند در اختیار غیر قرار دهد علیهذا بدینوسیله از این جهت یعنی شق اول بند سوم اتهام او مبنی بر افشاء اسرار نظامی بلحاظ فقد دلیل ومستندا به اصل برائت مشارالیه را تبرئه مینماید ولکن شق دوم اتهام وی با عنایت به دلایل ومدارک موجوده خصوصا اعترافات صریح او بشرح منعکس در اوراق بازجوئی وتحقیقات معموله منجمله صفحات 67 الی 69پ بر دادگاه ثابت است لذا از این جهت مستندا به ماده 88 قانون تعزیرات نامبرده را به تحمل یکسال حبس محکوم می نماید وبلحاظ وضعیت بیماری جسمی وکبری سن وی مستندا به بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مجازات حبس مشارالیه را تبدیل به پنج میلیون ریال معادل پانصد هزار تومان می نماید این رای صادره غیر قطعی وقابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران میباشد واما در خصوص اتهام قاچاق /000/60 دلار آمریکا توسط وی بلحاظ حاکمیت قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع بقاچاق کالا وارز مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ومکاتبه معموله دراین رابطه مبنی برا سال پرونده های قاچاق ارزبه سازمان تعزیرات حکومتی دادگاه مقرر میدارد اوراق مربوط به بند اول اتهام متهم مبنی بر خارج نمودن /000/60 دلار آمریکا از کشور به صورت قاچاق تفکیک وبمنظور اعمال واجرای قانون مذکور به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال گردد ودرمورد بند دوم اتهام نامبرده مبنی بر معاونت در خروج غیر قانونی همسر وفرزندان خود بلحاظ نوع اتهام معنونه وصرفنظر از صحت ویا سقم قضیه توجها به حدود صلاحیت دادگاه انقلاب مذکور در ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت این دادگاه را بشایستگی واعتبار دادگاه عمومی تهران صادر واعلام میدارد.
دفتر - مقرراست از اوراق مربوط به اتهام اخیر مشارالیه مبنی بر معاونت در خروج غیر قانونی همسر وفرزندانش تصویر اخذ وطی شرحی بدادگاه عمومی تهران ؟ ارسال واوراق تفکیک شده راجع به اتهام قاچاق ارز را نیز طی شرحی بسازمان تعزیرات حکومتی ارسال وسپس با رعایت تشریفات قانونی رای مذکور به محکوم علیه ابلاغ و اقدامات بایسته قانونی معمول گردد. ح
دادرس شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
260
تاریخ تصویب :
1374/09/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :