جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 268 - 16/9/1374
بسمه تعالی - بتاریخ شانزدهم آذرماه هفتادو چهار در وقت فوق العاده شعبه بیست ودوم دادگاه تجدید نظر استان تهران بتصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است پرونده کلاسه74/12 134 تحت نظر است ملاحظه میشود آقای احمد ... شکایتی بطرفیت رئیس بنیاد مستضعفان وجانبازان دایر بر تخریب عمدی دیوار حد فاصل دادسرای عمومی قزوین نموده وشعبه یازده دادگاه عمومی پس از رسیدگی با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده رابه دادگاههای تجدید نظر استان ارسال دادگاه تجدید نظر بموجب دادنامه 367 مورخ 2/5/74 شعبه 22 باستناد اینکه قرار عدم صلاحیت قابل اعتراض نیست پرونده را اعاده سپس پرونده به شعبه 33 دادگاه عمومی تهران جهت رسیدگی ارسال دادگاه مذکور در تاریخ 25/6/74 باستدلال اینکه جرائم روسا وکارمندان بنیاد و نهادها که حین انجام وظیفه مرتکب میشوند در صلاحیت قانونی دیوان کیفر سابق ذکر نشده است قرار عدم صلاحیت بشایستگی دادگاه عمومی قزوین صادر نموده است با حدوث اختلاف پرونده به این شعبه ارسال با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی اعلام وبشرح ذیل مبادرت بصدور رای مینماید .
رای دادگاه
در خصوص حدوث اختلاف بین دادگاه عمومی قزوین وشعبه 33 دادگاه عمومی تهران مبنی بر صالح بودن یا نبودن طرفین نظر باینکه بصراحت تبصره یک از ماده 8 از قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب سال 1358 جرائم ارتکابی کارکنان دولت را در صلاحیت دادسرای مرکز استان تهران تعیین نموده است لذا بنیاد مستضعفان وجانبازان جز سازمان یا وزارتخانه دولتی تعیین نگردیده است لذا جرم اعلام شده توسط آقای رئیس بنیاد مستضعفان شهرستان قزوین در حین انجام وظیفه که از کارمندان دولتی نبوده تا در صلاحیت رسیدگی دادسرای مرکز استان باشد بنابراین با تأیید رای صادره توسط شعبه 33 دادگاه عمومی تهران حل اختلاف میشود دفتر پرونده پس از کسر در موجودی بمرجع صالحه ارسال شود.
رئیس شعبه ، 22دادگاه تجدید نظر استان تهران


بتاریخ : 25/6/74 در وقت فوق اعاده دادگاه بتصدی امضاکننده زیر تشکیل است با توجه به جمیع محتویات پرونده ختم دادرسی اعلام وبشرح زیر انشاء رای مینماید .
رای دادگاه
آقای احمد ... بر علیه بنیاد مستضعفان قزوین اعلام جرم نموده که با دیوار کشی در ملک شاکی اقدام بتصرف ملکش نموده اند وتقاضای تعقیب مسئولین بنیاد مستضعفان وجانبازان قزوین را نموده است در تاریخ 23/12/73 شعبه 11 دادگه عمومی قزوین باستناد تبصره یک ماده 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی به صلاحیت دادسرای مرکز استان تهران قرار عدم صلاحیت صادر نموده است با توجه باینکه در قبال نص قانونی صلاحیت (محل وقوع بزه ) برای استناء وجود نص صریح ضروری است وتبصره یک ماده 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی نیز جرائمی را که در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت بوده است در صلاحیت دادگاه های مرکز استان قرار داده است که جرائم رؤسا یا کارمندان بنیاد مستضعفان که حین انجام وظیفه مرتکب میشوند جزو صلاحیت قانونی دیوان کیفر سابق ذکر نشده است فلذا باعتبار صلاحیت دادگاههای عمومی قزوین ( محل وقوع بزه ) قرارعدم صلاحیت صادر واعلام میشود.
رئیس شعبه 33 دادگاه عمومی تهران - مستوفی زاده

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
268
تاریخ تصویب :
1374/09/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :