جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


تاریخ : 12/9/74 کلاسه پرونده : 74/484 شماره دادنامه : 398
مرجع رسیدگی : شعبه 14 دادگاه تجدید نظر استان تهران
هیئت شعبه آقایان : قاسم چنگیزی و عباسیان مستشار
تجدید نظر خواه : شرکت ... به نشانی ...
تجدید نظرخوانده : ...
تجدید نظرخواسته : دادنامه شماره 190 - 25/4/74 شعبه دادگاه عمومی تهران
بتاریخ 12/9/74 در وقت فوق العاده شعبه 14 دادگاه تجدید نظر ستان تهران بتصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل است پرونده کلاسه 74/484 تحت نظر با توجه به مندرجات آن و پس از مشاوره و اعلام رسیدگی است پرونده کلاسه 74/484 تحت نظر با توجه به مندرجات آن و پس از مشاوره و اعلام رسیدگی به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
بموجب دادنامه شماره 190 - 25/4/74 دروقت فوق العاده شعبه 14 دادگاه عمومی تهران که رد ارتباط با شکایت شرکت ... اصدار یافته، شرکت تعاونی مسکن پرسنل مهندسی ... به پرداخت مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار ریال بابت خسارت وارده درحق شرکت شاکی محکوم شده است که متعاقب آن هردو شرکت مذکور به جهات مقید درلوایح تقدیمی نسبت به رای صادره اعتراض دادخواست تجدید نظر نموده اند. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مندرجات لوایح اعتراضیه تقدیمی نظر باینکه عده ای از اشخاص با توسل به زور به کارگاه این شرکت واقع در شهرک نفت هجوم برده و ساختمانها و اموال و اثاثیه و ماشین آلات موجود در آن را تخریب و تلف نموده و حتی کارکنان آن را مضروب و مجروح کرده اند تقاضای رسیدگی اقدامات قانونی را نموده است و با توجه به اصل شخصی بودن مجازات اقتضاء داشته که دادگاه بدوی درخصوص شکایت کیفری مطروحه و جرائم معنونه تحقیقات و رسیدگی های لازم را جهت احراز وقوع یا عدم وقوع بزه و شناسائی و تعقیب متهم یا متهمان انشاء رای نماید که با وصف انجام یک سلسله اقدامات قضائی معهذا نسبت به رسیدگی به جرایم معنونه و شناسائی با وجود اینکه دادگاه بدوی به موجب دادنامه صادره وقوع بزه تخریب را در ارتباط با شکایب شرکت شاکی محرز اعلام داشته فقط به محکومیت شرکت تعاونی مسکن پرسنل مهندسی ... به پرداخت خسارت وادره اکتفا نموده بدون اینکه مرتکب با مرتکبین جرم را مشخص و به مجازات آنان حکم نماید و همچنین محکومیت شرکت مذکور هم به پرداخت خسارت وارده در وضعیت فعلی پرونده توجیه قانونی ندارد زیرا اگر منظور ضرر و زیان ناشی از جرم بود می بایستی به تبع امر کیفری و با تقدیم دادخواست تا جلسه اول دادرسی موید مطالبه قرار گیرد تا توجه و رسیدگی به آن میسر باشد و در صورتیکه مطالبه خسارت غیر آن بوده قانونا مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی مستقل وفق موازین قانونی و جری تشریفات لازم بوده تا رسیدگی و صدور وجه به عنوان دادخواست حقوقی در ارتباط با مطالبه خسارت وارده به خود تقدیمی نداشته لذا صدور حکم در خصوص مورد بدون صدور رای در امر کیفری و به تبع آن با موازین قانونی انطباق نداشته و مخدوش و شناسایی و تعقیب و محاکم متهم یا متهمین اقدامات و رسیدگی های لازم معمول نگردیده و در خصوص آن نفیا یا اثباتا حکم صادر نشده است و شان ورود مرجع تجدید نظر هم مربوط به مرحله بعد از صدور حکم اولیه بوده لذا دادگاه ضمن فسخ دادنامه تجدید نظر خواسته پرونده امر را جهت رسیدگی به شکایت کیفری شرکت شاکی و شناسائی و تعقیب و محاکم مباشرین و معاونین بزهکار معنونه ( که واجد اهمیت نیز می باشد ) و صدور حکم اولیه نفیا یا اثباتا در باره آنان به مجتمع قضائی شمیران اعاده می دارد. ر
رئیس شعبه 14 دادگاه تجدید نظر استان تهران - چنگیزی


تاریخ : 25/4/74 پرونده : /740 شماره دادنامه : - 25/4/74
مرجع رسیدگی : شعبه 208 دادگاه عمومی تهران در شمیران
شاکی : آقای ... مدیر عامل ...
متهم : تعاونی مسکن ... به نشانی ...
رای دادگاه
در خصوص شکوائیه شرکت ... و با مدیریت آقای احمد ... فرزند هدایت به طرفیت شرکت تعاونی مسکن پرسنل مهندسی ... با مدیریت آقای حمید ... دائر بر تخریب کارگاه ساختمانی و وارد کردن خسارات، نظر به اینکه متشاکی عنهم در اظهارات و دفاعیات خود ادعای مالکیت بر زمین مورد اختلاف را داشته و در جهت تصرف آن متوسل به زور و تخریب گردیده که در گزارش نیروی انتظامی و نیز عکسهای تهیه شده توسط شرکت شاکی و مشاهدات کارشناس رسمی منعکس می باشد لذا دادگاه بزه انتسابی ا زسوی شرکت تعاونی مسکن پرسنل مهندسی ... را در خصوص تخریب و وارد کردن خسارات به شرکت ... محرز و مسلم دانسته و مطابق با نظریه کارشناسی رسمی دادگستری شرکت متهم را به پرداخت مبلغ 000/4500 ریال خسارت وارده به شرکت شاکی محکوم می نماید رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ آن به طرفین قابل تجدید نظرخواهی نظر دادگاههای تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 208 دادگاه عمومی تهران - کمالی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
398
تاریخ تصویب :
1374/09/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :