جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


بتاریخ : 18/7/74 شماره دادنامه : 716
شماره پرونده : 74/16/2335
مرجع رسیدگی : شعبه 16 دادگاه عمومی تهران
شاکی : بانوشمس السادات پیشوایی باوکالت آقای علی نوری
متهم : آقای عبدالحسین تیموری
اتهام : کلاهبرداری بطریق انتقال مال غیر
گردشکار : بموجب کیفرخواست دادسرای عمومی تهران متهم فوق باتهام بالا تحت پیگردواقع وپس ازارجاع پرونده باین شعبه وجری تشریفات قانونی دروقت فوق العاده جلسه دادگاه بتصدی امضاکننده زیرتشکیل است وپس ازبرررسی لازم ختم رسیدگی رااعلام وبشرح زیرمبادرت بصدوررای مینماید
رای دادگاه
درخصوص اتهام آقای عبدالحسین تیموری فرزندمیرزا51ساله شغل آزادباسواداهل تویسرکان مسلمان تبعه ایران فاقد پیشینه کیفری دارای عیال اولاد آزاد بقید معرفی کفیل مبنی برارتکاب یک فقره کلاهبرداری بطریق انتقال مال غیرموضوع شکایت خانم شمس السادات پیشوائی باتوجه به مجموع محتویات پرونده ومفادلایحه دفاعیه مورخ 27/7/73 آقای دکتریحیی جلیلوند و دادنامه شماره 404/4 - 11/6/74 صادره ازشعبه بیستم دیوانعالی کشورباتوجه باینکه شاکیه بدوا باتسلیم دادخواست الزام به تنظیم سند و رسیدگی درشعبه 17 دادگاه حقوقی یک تهران که منجربود دعوی گردیده ودادنامه شماره 131 - 13/4/69 شعبه 17 حقوقی یک بموجب دادنامه شماره 10/876 - 19/11/69 شعبه دهم دیوانعالی کشورابرام شده است و چون شاکیه ازطریق محاکم حقوقی موفق نشده است سپس اقدام به طرح شکایت کیفری تهران بعنوان کلاهبرداری غیربرعلیه متهم نموده است که پس ازیک سلسله رسیدگیهای مقدماتی دربازپرسی سرانجام پرونده بوسیله شعبه 192 کیفری 2 رسیدگی ومنجربصدورحکم برائت متهم گردیده وشاکیه ازدادنامه شماره 80 - 27/1/67 صادره ازشعبه 192 تجدید نظرخواسته که پرونده امربشعبه 135 کیفری یک ارجاع وپس ازرسیدگی بشعبه اخیربموجب دادنامه شماره 68/135/158 - 4/3/68 حکم برائت متهم عیناتایید شده است وشاکیه خانم شمس السادات پیشوائی پس ازصدورآراء قطعی فوق الذکرمجددادرتاریخ 30/4/72بهمان عناوین قبلی شکایت طرح نموده که دادگاه شعبه 133 کیفری یک سابق مطرح رسیدگی قرارگرفته ودادرس محترم وقت آن دادگاه بدون توجه به مدارک ودلایل وفتوکپی صادره قبلی ومدافعات متهم وبدون نظرگرفتن قاعده قانونی امرمختوم بهابموضوع مختومه مجددا رسیدگی وبموجب دادنامه شماره 350 - 26/6/73 حکم برمحکومیت متهم به تحمل سه سال حبس تعزیری وپرداخت دوازده میلیون وپانصدهزارریال جزای نقدی صادرنموده است که براثرتجدید نظرخواهی محکوم علیه وآقای دکتریحیی جلیلوندوکیل وی پرونده درشعبه بیستم دیوانعالی کشوررسیدگی وشعبه مذکورنیزبشرح دادنامه شماره 404/4 - 11/6/74 بعلت اینکه قضیه اعم ازکیفری وحقوقی مختومه شده بوده موضوع راقابل تعقیب مجددندانسته دادنامه شماره 350 - 26/6/73 رانقض نموده است بهمان جهات ودلایل یادشده ومفادلایحه مورخ 27/7/73 آقای دکتریحیی جلیلوندوکیل محترم بعلت اینکه موضوع شکایت فعلی شاکیه قبلا رسیدگی وازمراجع صالحه اعم ازجزائی وحقوقی احکام معترضی صادرگردیده واعتبار قضیه امرمختوم بها را پیداکرده لذاپیگیری مجددموضوع وتعقیب آقای عبدالحسین تیموری دراین رابطه باوجودصدورحکم برائت وجاهت قانونی نداشته دادگاه درجهت تایید برائت متهم پرونده رامختومه ومتهم راغیرقابل تعقیب اعلام مینمایداین رای ظرف بیست روزپس ازرویت قابل اعتراض دردادگاه استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 16 دادگاه عمومی تهران - حاجی پور

کلاسه پرونده6/74/1004 تاریخ7/11/74
شماره دادنامه 1286
مرجع رسیدگی شعبه ششم دادگاه تجدید نظردادگستری استان تهران
باحضورامضاء کنندگان ذیل :
تجدید نظرخواه : اسماعیل منصوبی بوکالت ازطرف خانم شمس السادات پیشوائی
تجدید نظرخوانده : عبدالحسین تیموری باوکالت آقای یحیی جلیلوند
تجدید نظرخواسته : دادنامه شماره 716 مورخ 18/7/74 شعبه 16 دادگاه عمومی شهرستان تهران
گردشکار : تجدید نظرخواه دادخواستی بخواسته فوق تقدیم داشته که به این شعبه ارجاع وپس ازثبت بکلاسه فوق وانجام تشریفات قانونی موردرسیدگی واقع وسرانجام دروقت فوق العاده دادگاه وبابررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام وبشرح ذیل مبادرت بصدوررای مینماید.
رای دادگاه
درخصوص تجدید نظرخواهی اقای اسماعیل منصوبی وکیل دادگستری به وکالت ازطرف خانم شمس السادات پیشوایی بطرفیت آقای عبدالحسین تیموری باوکالت آقای یحیی جلیلوند نسبت به دادنامه شماره 716 - 18/7/74 صادره ازشعبه 16 دادگاه عمومی تهران صرفنظرازاینکه موجب دادنامه شماره 404 - 11/6/74 صادره ازشعبه 20 دیوان عالی کشوربه موضوع دعوی هم ازنظرحقوقی وهم ازنظرجزائی درمراجع صالحه قبلا رسیدگی واحکام مقتضی صادرگردیده است وموضوع اعتبارقضیه محکوم بهارا دارد ، گرچه وکیل خواهان مدعی است درامرکیفری آنچه قضیه محکوم بهاراداردکلاهبرداری درمورداخذنوشته بوسیله فریب وخدعه است درحالیکه شکایت بعدی کلاهبرداری بلحاظ انتقال مال غیر میباشد لیکن باعنایت به اینکه دردعوی حقوقی مطروحه ازسوی تجدید نظرخواه مبنی برالزام تنظیم سندرسمی دادگاه حقوق دعوی راباین استدلال که چون خیارفسخ معامله مقید به مدت معین نبوده ومستندا بماده 401 قانون مدنی بلحاظ بطلان عقد بیع درچنین حالتی مردوددانسته زیراالزام به تنظیم سندفرع براثبات عقد بیع است وبیعی که صحیحا واقع نشده دارای آثارحقوقی بیع صحیح نیست وباالتفات به اینکه ماده 362 قانون مدنی نیزدرصورتی باوقوع عقد بیع مشتری رامالک بیع میداندکه صحیحا واقع شده باشد همچنین مستندا بماده 365 همین قانون که مقررداشته بیع فاسداثری درتملک نداردبنابمراتب فوق وباتوجه به اینکه دعوی الزام به تنظیم سندرسمی بلحاظ بطلان عقد بیع مردوداعلام شده واین رای باانصراف تجدید نظرخواه ( خانم شمس السادات پیشوائی ) ازرسیدگی فرجامی قطعیت یافته است بناء امکان تصورهرنوع حقوق مالکانه برای مشارالیه درملک متنازع فیه منتفی نشده تاوی بتواندبعنوان انتقال مال غیرمدعی باشد علیهذاوبنابه جهات فوق اعتراضات وکیل تجدید نظرخواه غیرموثردرمقام تشخیص ضمن رد آن دادنامه تجدید نظرخواسته نتیجتا تاییدمیگردد.
رئیس شعبه ششم دادگاه تجدید نظراستان تهران - نبوی
مستشاران دادگاه - 1 - سبحانی 2 - جلیلی تقویان

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
716
تاریخ تصویب :
1374/07/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :