جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.


بتاریخ : 2/12/76 پرونده کلاسه : 76/21 - 1233 شماره دادنامه : 1528
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران
هیئت رسیدگی کننده : علی مبشری رئیس، کاظمی و موسوی آهی مستشاران
تجدید نظرخواهان : رئیس شعبه ... دادگاه انقلاب اسلامی تهران و رمصانعلی ... کارآموز وکالت به وکالت از لطفعلی ... 2- اسداله ... 3- رحمت اله ... 4- جعفر ... 5- عادل ... به نشانی ...
تجدید نظرخواسته : دادنامه شماره 54400 مورخ 21/2/76 صادره از شعبه 21 دادگاه انقلاب اسلامی تهران
گردشکار : در تاریخ 12/12/75 مامورین انتظامی از کامیون بونکر شماره 31625 ط ج مقداری زیاد سیگار قاچاق کشف کرده اند راننده قاسم ... و شاگرد راننده سیاوش ... اظهار کردند سیگارها متعلق به شخصی به نام ... است تلفن زدیم بیاید تحویل بگیرد که پس از مدتی به انتظار ایستاده آقای ... خود را معرفی کرده او را دستگیر مراتب به اداره مبارزه با مواد مخدر تهران اعلام شد صاحب کامیون ... را معرفی شده قاسم ... و شاگرد راننده اظهار کردند که سیگارها را در مرز آذربایجان تحویل گرفتیم فردین ... پیاده شد گفت تلفن بزنید در بهشت زهرا بار را تحویل می گیرم عادل ... در تحقیقات بعدی افرادی را معرفی نمود پرونده به شعبه 21 دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع شد که به شرح دادنامه شماره 54400 امیر ... را به پرداخت دو برابر قیمت سیگارها و معدوم نمودن جاسازی بونکر و عادل ... را به پرداخت دو برابر قیمت سیگارها 768000/6 تومان و تحمل یکماه حبس محکوم نموده است در تاریخ 23/9/76 رئیس شعبه 21 دادگاه انقلاب اعلام اشتباه در رای خود را نموده است که پرونده را به استناد ماده 18 قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب جهت نقض رای صادره به این شعبه ارسال شده است هیئت شعبه با بررسی محتویات پرونده و مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر رای می دهد.
رای دادگاه
در خصوص اعلام اشتباه ریاست محترم شعبه 21 دادگاه انقلاب در دادنامه شماره 54400 مورخ 21/2/76 با توجه به بند یک ماده چهار قانون قاچاق کالا و ارز مبنی بر اینکه رای صادره غیر قابل تجدید نظر و قطعی است این دادگاه مواجه با تکلیفی نیست و در چنین مواردی رفع اشتباه به عهده دادگاه و صادر کننده رای است .
پرونده اقدامی ندارد مقرر است دفتر پرونده را از آمار کسر اماده نماید.
رئیس شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مبشری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1528
تاریخ تصویب :
1376/12/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :