جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


تاریخ : 31/6/1375 پرونده کلاسه : 75/12/616 شماره دادنامه : 2023 - 31/6/75
مرجع رسیدگی : شعبه 12 دادگاه عمومی تهران
شاکی : رسول ... به نشانی ...
متهم : ... به نشانی ...
موضوع : کلاهبرداری
گردشکار : شاکی شکایتی به شرح فوق تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقوع فوق العاده% مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص اتهام ابوالقاسم ... فرزند رضا 34 ساله اهل ساوه مقیم ساوه دائر به کلاهبرداری از آقای رسول ... و خیانتت در امانت بدین شرح که آقای ... اعلام نموده در کشور سوریه مقداری وجه نقد حاصل از فروش پسته داشته و به آقای ... تحویل داده که مقداری پارچه به وی در ایران تحویل دهد و متهم اظهار داشته که شاکی مقداری پارچه به وی تحویل داده که از مرز به ایران وارد نماید لیکن مقداری از اجناس را تحویل نداده است با عنایت به اینکه اعمال انجام شده حسب اظهارات شاکی و متهم کلاهبرداری نیست و اظهارات متهم طبق اظهارات شاکی مقرون به واقع نیست و شاکی اظهار داشته پول به وی داده است تا در ایران پارچه به وی تحویل دهد نه پارچه به وی تحویل داده است فلذا بزه خیانت در امانت نیز بلحاظ عدم وجود کالائی به عنوان امانت نزد متهم ثابت نیست بلحاظ عدم احراز وقوع بزهی از جانب متهم به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رای بر برائت وی صادر می گردد رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان است .
دادرس شعبه 12 دادگاه عمومی تهران - نورالدینی

تاریخ : 2/4/76 پرونده کلاسه : 75/23 - 815 شماره دادنامه : 76/دتا/23/307
شعبه 23 دادگاه تجدید نظر استان تهران به تصدی امضاء کنندگان ذیل ابوالقاسم درزی رامندی رئیس ، مهدی فیروزی دشتستانی مستشار تشکیل است .
تجدید نظر خواه : رسول ...
تجدید نظرخواسته : دادنامه شماره 2023 شعبه 12 دادگاه عمومی تهران
گردشکار : آقای محمدحسین ... به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب دادگاه واقع و پس از رسیدگی و رعایت تشریفات دادرسی به موجب دادنامه شماره 2032 مورخ 31/6/75 شعبه 12 دادگاه عمومی تهران حکم به برائت وی صادر شده است از دادنامه صادره درخواست تجدید نظر خواهی شده پرونده به شعبه 23 دادگاه تجدید نظر ارسال با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای رسول ... از دادنامه 2023 مورخ 31/6/75 شعبه 12 دادگاه عمومی تهران نظر به اینکه آقای ... اقرار و اعتراف به اخذ پول از آقای رسول ... در سوریه و تحویل آن به شاکی در تهران نموده است لیکن از تحویل آن خودداری می نماید در جلسه 20/2/75 مامورین انتظامی و در تاریخ 27/2/75 دادگاه صراحتا اقرار نموده و اظهار داشته سعی دارم ظرف مدت یک ماه اموال شاکی را به وی تحویل دهم بنابراین با قرار مشارالیه به اخذ پول و تحویل آن پول یا پارچه در تهران بزه انتسابی خیانت در امانت محرز و مسلم است مستندا به ماده 119 از قانون تعزیرات به تحمل 50 ضربه تازیانه و استرداد وجوه ماخوذه در حق شاکی محکوم می شود . این رای قطعی است .
رئیس شعبه 23 دادگاه تجدید نظر استان تهران - ابوالقاسم درزی رامندی




نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2023
تاریخ تصویب :
1375/06/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :