جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


تاریخ : 17/8/74 کلاسه پرونده : 74/13ت/338 شماره دادنامه : 308
مرجع رسیدگی : شعبه 13 دادگاه تجدید نظر دادگستری استان تهران
رئیس شعبه 13 : قدرتی مستشار شعبه 13 : ملکی
تجدید نظر خواه : محمدرضا ... به نشانی ...
تجدید نظر خوانده : محمود ... به نشانی ...
تجدید نظر خواسته : از دادنامه شماره 495 - 29/5/74 صادره از شعبه 74 دادگاه عمومی شهرستان تهران
گردشکار : بتاریخ 17/8/74 در وقت فوق العاده جلسه دادرسی دادگاه شعبه 13 تجدید نظر استان با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است پرونده کلاسه 74/13ت/388 تحت نظر و بررسی قرار گرفت با ملاحظه مجموع اوراق پرونده و مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
دادنامه شماره 495 - 29/5/74 صادره از شعبه 74 دادگاه عمومی تهران بدلائل زیر نقض می شود و راسا مبادرت به صدور رای می نماید اولا، اتومبیل شماره 41549 - تهران - ج در مورخه 11/12/1371 را فروشنده به خریدار فروخته و بیع را تحویل داده به شرح برگ سوم پرونده و ثمن معامله که دویست و چهل هزار تومان بوده یکصدوچهل هزار تومان آن را فروشنده دریافت کرده و اقرار بدین موضوع کرده ( اظهارات آقای محمود ... فرزند یوسف در مورخه 3/11/73 برگ هفت پرونده ثانیا طبق مدلول ماده 338 قانون مدنی که می گوید بیع عبارت است از تملک عین به عرض معلوم و مضافا ماده 362 قانون مارالذکر چنین بیان می دارد ( آثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است 1- به مجرد وقوع بیع شتری مالک بیع و بایع مالک ثمن می شود ثالثا طبق اصل بیست و دو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مال و حقوق و جان افراد و اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردیکه قانون تجویز کند. و با توجه به اینکه بیع سرقت نمی باشد لیکن تملک و تصرف مال غیر بدون مجوز قانونی تلقی می گردد علهذا نظر به مراتب مذکور و با توجه به اینکه بیع محقق شده و قبض و اقباض بیع و ثمن صورت پذیرفته و پس از تصرفات خریدار در بیع که شرعا و قانونا محق بوده فروشنده بدون مجوز قانونی در غیاب خریدار صاحب ماشین ( منتقل الیه ) اتومبیل را برداشته و برده بنابراین بزهکار است و به ادله مذکور در خصوص اتهام آقای محمود ... فرزند یوسف چهل ساله شغل مکانیک اهل همدان مقیم تهران دارای عیال و اولاد بدون سابقه کیفری موثر و نظر به جهات زیر اقاریر متهم در مراحل تحقیق گزارش ضابطین عدلیه و گواهی گواهان اتهامش تملک و تصرف و بدون مجوز قانونی مال دیگری و انطباقش با ماده دوم قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال میدهند و یا تملک میکنند و مجازات آنها که چنین بیان می دارد ( اگر کسی اقرار نمود و یا محقق مشرکه مال ثالثی را با علم به مستحق الغیر بودن آن بدون مجوز قانونی بنحوی از انحاء تملک کرده و تصرف خود در آورده است توقیف و حبس خواهد شد تا عین مال یا عوض آن را با خسارت وارده بر مالک رد نماید و با توجه به ماده سه اصلاحی همین قانون که می گوید در اصلاحی 20/1/44 در مورد در ماده فوق نرود جزاتا تعقیب و به مجازات کمتر از یک سال حبس نباشد محکوم خواهد شد لیکن چوم مستحق ارفاق است و مستندا به بندهای دو و پنج ماده 22 قانون مجازات عمومی مصوب 1370 مشارالیه را در امات جهات تخفیف چهار ماه حبس تعزیرا محکوم می نماید رای صادره طبق مدلول ماده 22 ( بند2 ) آن قانون دادگاههای عمومی با پذیرش اعتراض و تجدید نظر خواه به حکم برائت متهم ) قطعی و لازم الاجراء است بدیهی است چنانچه مشتکی عنه حقی برای خویش از نظر ثمن معامله متصور است می تواند به مراجع حقوقی مراجعه و طبق مقررات احقاق حق نماید.
رئیس شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان تهران - قدرتی

بسمه تعالی
تاریخ رسیدگی : 13/4/74 کلاسه پرونده : 74/74/615 شماره دادنامه : 495
مرجع رسیدگی : شعبه 74 دادگاه عمومی تهران
شاکی : محمود رضا ... به نشانی ...
متهم : محمود ... به نشانی ...
اتهام : سرقت
رای دادگاه
در این پرونده محمود ... فرزند یوسف متهم است به سرقت یک دستگاه اتومبیل مینی ماینر با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه متهم در دفاع از بزه انتسابی اعلام نموده است که او از اصل مالک وسیله نقلیه بوده که آن را قولنامه ای به شاکی فروخته و ایشان مبالغی بابت بهای ماشین به او بدهکار بود طی چندین بار مراجعه و درخواست حضور در دفتر خانه حاضر به انجام تعهدات خود نمی گردد با توجه به اینکه اتومبیل می شده برای جلوگیری از بین رفتن اتومبیل و بیم سرقت و از طرفی اعتراض خریدار از آن وسیله نقلیه را با جرثقیل و در روز روشن با حضور عده ای به محل تعمیرگاه حمل می نماید و متهم با توصیف بیان واقعه مصرا منکر بزه انتسابی گردیده است بخشی از اظهارات و مدافعات و مدافعات متهم از حیث اینکه متهم اتومبیل را به صورت قولنامه ای به شاکی فروخته مورد پذیرش و تائید شاکی واقع شده است و قول شاکی به اینکه چون بعد از انجام معامله ظاهرا متهم شنیده بود که او در خارج از کشور بسر می برد و از ابتدا اصل سند رسمی ماشین که وسیله نقلیه به نام او بوده و هنوز آن را بنام نکرده بود خواسته با جابجا نمودن محل توقف اتومبیل مجددا آن را به شخص دیگری منتقل نماید که این ادعای شاکی متکی به دلیل مثبته و نتیجه قویه نبوده با توجه به اینکه تصرف قانونی سرقت ربودن مخفیانه مال متعلق به غیر می باشد و در مانحن فیه فارغ از اینکه عمل متهم ربودن وسیله نقلیه بنحو مخفیانه نبوده بلکه آن را در مرئی و منظر عده ای و حتی با اطلاع دادن حاضرین و ساکنین محل ( به شرح مندرجات پرونده ) از محل توقف به محل تعمیرگاه منتقل ساخته اساسا نظربه اینکه اعلام کرده که اتومبیل را بلحاظ متروک بوده و چون مطالباتی از خریدار داشته به محل تعمیرگاه منتقل کرده خلاصه آنکه مجددا اتومبیل تحویل خریدار می گردد بناء علیه دادگاه بلحاظ فقد دلیل کافی اثباتی بر وقوع بزه سرقت و به ملاک اصل برائت رای برائت متهم صادر و اعلام می گردد این رای ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان می باشد.
رئیس شعبه 74 دادگاه عمومی تهران - پوریوسفی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
308
تاریخ تصویب :
1374/08/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :