جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


شماره 26812 17/4/1382
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح الحاق یک ماده به آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که یک فوریت آن در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 11/12/1381 تصویب شده بود، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 25/3/1382 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است ، دراجرای اصل یکصد و بیست و سوم ( 123 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 22311 26/4/1382
قانون الحاق یک ماده به آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد وهشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/4/1382 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 26812 مورخ 17/4/1382 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سید محمدخاتمی

ماده واحده - ماده ( 207 ) و پنج تبصره آن با عنوان ( دوم - همه پرسی ) به آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی افزوده می شود، و عناوین دوم تا چهارم و مواد ( 207 ) تا ( 242 ) فعلی آن به ترتیب به سوم تا پنجم و ( 208 ) تا ( 243 ) تغییر می یابد:
ماده 207 - برای بررسی تقاضای همه پرسی موضوع اصل پنجاه ونهم ( 59 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کمیسیون ویژه ای مرکب از پانزده نفر از نمایندگان با رای مستقیم مجلس شورای اسلامی تشکیل می شود تا مطابق مقررات حاکم با تشکیل و نحوه اداره کمیسیونهای دیگر موضوع را بررسی و گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره 1 - رسیدگی به درخواست همه پرسی یک شوری است . در صورت تقاضای فوریت برای آن مطابق مواد مربوطه مورد رسیدگی قرار می گیرد.
تبصره 2 - مدت زمان صحبت مخالفین وموافقین در صحن علنی مجلس حداکثر چهار ساعت و برای هر نفر حداکثر پانزده دقیقه خواهدبود
نحوه ثبت نام و نطق مخالفین وموافقین مطابق ماده ( 111 ) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی خواهد بود. نماینده دولت ومخبر کمیسیون ویژه هرکدام می توانند تا یک ساعت توضیحات خود را ارائه دهند.
تبصره 3 - پس از پایان مذاکرات ، رای گیری علنی و با ورقه به عمل خواهد آمد. نحوه رای گیری به ترتیب زیر خواهد بود:
الف - اصل مصوبه کمیسیون ویژه .
ب - پیشنهاد جایگزین اصل درخواست اولیه .
ج - پیشنهاد جایگزین کمیسیونهای فرعی به ترتیب وصول .
د - پیشنهاد جایگزین نمایندگان به ترتیب وصول .
تبصره 4 - در مرحله طرح هر یک از پیشنهادات علاوه بر پیشنهاد دهنده یک موافق و یک مخالف و نماینده دولت ومخبر کمیسیون هر یک حداکثر به مدت ده دقیقه می توانند صحبت کنند.
تبصره 5 - مناط تصویب درخواست همه پرسی موضوع اصل پنجاه و نهم ( 59 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رای مثبت حداقل دو سوم مجموع نمایندگان خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست وپنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد وهشتاد ودو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/4/1382 به تائید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
17018
تاریخ تصویب :
1381/12/11
تاریخ ابلاغ :
1382/05/12
دستگاه اجرایی :
موضوع :