جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


شماره 19683/ت 28641ه 31/4/1382
هیات وزیران در جلسه مورخ 28/2/1382 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنایع ومعادن ، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، موضوع نامه شماره 102161 مورخ 20/2/1382 وزارت صنایع ومعادن و به استنادماده ( 4 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - اساسنامه شرکت مادرتخصصی شهرکهای صنعتی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

فصل اول - کلیات
ماده 1 - شرکت مادر تخصصی شهرکهای صنعتی ایران که در این اساسنامه ( شرکت ) نامیده می شود وابسته به وزارت صنایع و معادن بوده و مرکز اصلی آن در تهران می باشد.
تبصره - تاسیس شعبه ، نمایندگی و یا انحلال با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر می باشد.
ماده 2 - نوع شرکت سهامی ( خاص ) ومدت آن نامحدود است .
ماده 3 - شرکت دارای شخصیت حقوقی واستقلال مالی و اداری بوده و طبق اساسنامه و آئین نامه های خود به صورت بازرگانی وانتفاعی اداره می شود وتابع قانون راجع به تاسیس شهرکهای صنعتی ایران - مصوب 1362 واصلاحیه بعدی آن و قانون تمرکز امور صنعت ومعدن وتشکیل وزارت صنایع ومعادن - مصوب 1379 - می باشد.
فصل دوم - وظایف ، اختیارات و سرمایه شرکت
ماده 4 - موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:
1 - برنامه ریزی ، مطالعه و بررسی همه جانبه جهت احداث شهرکهای صنعتی .
2 - سازماندهی احداث شهرکهای صنعتی وارائه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای تولیدی وخدماتی توسط شرکتهای زیر مجموعه .
3 - تاسیس شرکتهای زیر مجموعه برای اجرای عملیات مقرر دراین اساسنامه با رعایت سیاستهای عمومی دولت در رابطه با توسعه صنایع در سطح کشور.
4 - انجام عملیات وخدمات موردنیاز شرکتهای زیر مجموعه درکلیه زمینه های ( فنی ، مالی ، اداری ، خدماتی ، آموزشی ، اطلاع رسانی و بازرگانی ) برای گسترش و تامین تاسیسات زیربنایی شهرکهای صنعتی و سایر خدمات موردنیاز.
5 - مشارکت در هر نوع فعالیت که موجب تسهیل تحقق اهداف مندرج در قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران - مصوب 1362 - و اصلاحیه بعدی آن گردد.
6 - ایجاد هماهنگی در احداث ، اجرا واداره امور شهرکهای صنعتی ونظارت بر آنها به منظور استفاده مطلوب ازسرمایه گذاریهای انجام شده .
7 - انجام کلیه اموری که ضمن هماهنگی ، استفاده مطلوب از امکانات شهرکهای صنعتی را در یک روند خودگردان از جهت مالی فراهم نماید.
8 - تهیه و تدوین سیاستها و خط مشی های اجرائی ایجاد و توسعه صنایع کوچک ومتوسط به منظور تحقق مشارکت در امر توسعه ملی و منطقه ای .
9 - برنامه ریزی و سازماندهی خوشه های صنعتی منطبق بااستعداد و مزیتهای مناطق مختلف کشور به منظور مشارکت در امر توسعه ملی و منطقه ای .
10 - ایجاد زمینه های لازم جهت هدایت و حمایت و توسعه سرمایه گذاریهای بخش غیر دولتی در صنایع کوچک در چارچوب سیاستهای وزارت صنایع ومعادن .
ماده 5 - سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ سه میلیارد وپانصد و شصت وسه میلیون ( 000/000/563/3 ) ریال که به سی وپنج هزار و ششصد و سی سهم یکصد هزار ریالی با نام تقسیم وتمامی آن متعلق به دولت است .
تبصره 1 - سهام شرکت قابل انتقال نیست .
تبصره 2 - افزایش سرمایه به پیشنهاد هیات مدیره و مجمع عمومی فوق العاده وتصویب هیات وزیران صورت می گیرد.
فصل سوم - ارکان شرکت
ماده 6 - شرکت دارای ارکان زیر است :
الف - مجمع عمومی .
ب - هیات مدیره .
ج - حسابرس مستقل و بارزس قانونی .
ماده 7 - مجمع عمومی شرکت مرکب از وزرای صنایع ومعادن ، جهاد کشاروزی ، مسکن و شهرسازی ، امور اقتصادی ودارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد و ریاست مجمع عمومی با وزیر صنایع ومعادن است .
تبصره - مجمع عمومی با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت خواهد داشت ومصوبات آن با آراء اکثریت اعضای مجمع عمومی لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 8 - مجمع عمومی به دعوت رئیس مجمع عمومی حداقل سالی دو بار، یک بار در نیمه اول سال برای رسیدگی واتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی سال قبل و یک بار در نیمه دوم سال برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و خط مشی و سایر اموری که در دستور جلسه قرار دارد تشکیل خواهد شد. علاوه بر آن هر موقع لازم باشد جلسات مجمع عمومی به تصمیم رئیس مجمع عمومی و یا هر یک از اعضای مجمع عمومی و بنا به درخواست هیات مدیره و یا رئیس هیات مدیره و یا حسابرس مستقل و بازرس قانونی تشکیل خواهد شد. هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی بدون حق رای با دعوت رئیس مجمع عمومی در جلسات مجمع عمومی شرکت خواهند نمود.
ماده 9 - دستور جلسه و تاریخ تشکیل مجمع عمومی ده روز قبل از تشکیل آن کتبا" برای اعضای مجمع عمومی ارسال می شود. جلسات مجمع عمومی با حضور رئیس مجمع عمومی و حداقل سه عضو دیگررسمیت می یابد.
ماده 10 - وظایف واختیارات مجمع عمومی بشرح زیر است :
1 - بررسی واتخاذ تصمیم نسبت به خط مشی و سیاستهای سالانه شرکت و شرکتهای زیر مجموعه .
2 - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیات مدیره جهت ایجاد شهرکهای صنعتی جدید وارائه پیشنهاد لازم برای احداث شهرک به هیات وزیران جهت تصویب .
3 - بررسی واتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی شرکت وصورتهای مالی تلفیقی و گزارش عملکرد فعالیتهای شرکت با توجه به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی .
4 - بررسی واتخاذتصمیم نسبت به آئین نامه های مالی واستخدامی و معاملاتی شرکت .
5 - بررسی واتخاذ تصمیم نسبت به برنامه عملیات وبودجه سالیانه شرکت و نحوه تقسیم سود.
6 - انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه وی .
7 - بررسی واتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادات هیات مدیره در رابطه با افزایش یا کاهش سرمایه و تغییر مفاد اساسنامه وارائه پیشنهاد به هیات وزیران جهت تصویب .
8 - تعیین اعضای هیات مدیره و حقوق ومزایا و پاداش عملکرد آنها در چارچوب قوانین ومقررات مربوط.
9 - تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت ثبت آگهی های شرکت .
10 - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی گذاشته شده است .
11 - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به تهیه اساسنامه نمونه شرکتهای زیر مجموعه و اصلاحیه اساسنامه آنها و ارائه پیشنهاد به هیات وزیران جهت تصویب .
12 - بررسی و تصویب آئین نامه موضوع قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران - مصوب 1362 - و اصلاحات بعدی آن .
13 - اعطای وکالت نامه لازم برای واگذاری شرکتهای زیر مجموعه مشمول واگذاری به سازمان خصوصی سازی .
ماده 11 - اعضای هیات مدیره شرکت متشکل از 5 نفر می باشد که توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند. از بین اعضای هیات مدیره یک نفر به پیشنهاد وزیر صنایع ومعادن و تصویب مجمع عمومی بعنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب می شود و سمت معاونت وزارت صنایع ومعادن را داشته و از مزایای آن استفاده خواهد کرد.
اعضای هیات مدیره شرکت از افرادی که دارای تحصیلات عالی و سوابق مدیریت باشند به مدت دو سال منصوب می شوند وانتخاب مجدد آنان بلامانع است .
جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای اعضای هیات مدیره معتبر خواهد بود. جلسات هیات مدیره می باید حداقل هر پانزده روز یک بار تشکیل گردد. اداره جلسات با مدیرعامل و رئیس هیات مدیره خواهد بود.
تبصره 1 - مدیرعامل واعضای هیات مدیره شرکت علاوه بر رعایت قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 - حق دارند به طور مستقیم یا غیر مستقیم در معاملات شرکت سهیم شوند.
تبصره 2 - پذیرش هر سمت دیگر به صورت موظف یا غیر موظف در شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای زیر مجموعه آنها از سوی اعضای هیات مدیره شرکت مادر تخصصی و هیات مدیره شرکتهای زیر مجموعه ممنوع می باشد.
ماده 12 - وظایف واختیارات هیات مدیره بشرح زیر است :
1 - پیگیری جهت حصول برنامه ها و طرحهای مصوب در حدود هدفهای شرکت .
2 - اجرای مصوبات وتصمیمات مجمع عمومی شرکت .
3 - تهیه سیاستها و خط مشی های سالانه شرکت و شرکتهای زیر مجموعه جهت ارائه به مجمع عمومی .
4 - بررسی و تائید گزارش عملیات سالایانه هیات مدیره وصورتهای مالی شرکت وصورتهای مالی تلفیقی برای تسلیم به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت .
5 - تهیه و تنظیم اساسنامه واصلاحیه اساسنامه شرکتهای زیر مجموعه حسب نیاز و با توجه به قوانین مقررات ذیربط جهت ارائه به مجمع عمومی .
6 - تهیه و تنظیم برنامه های کوتاه مدت ومیان مدت و آئین نامه های مالی ومعاملاتی و تشکیلاتی مورد نیاز جهت پیشنهاد به مجمع عمومی .
7 - تعیین حقوق ومزایای مدیران شرکتهای زیر مجموعه براساس قوانین ومقررات مربوط.
8 - ارجاع دعاوی مورد اختلاف به داوری وهمچنین پیشنهاد صلح دعاوی شرکت به مجمع عمومی با رعایت اصل یکصد وسی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
9 - بررسی ارائه پیشنهادات در مورد تاسیس شهرک صنعتی با رعایت مقررات مربوط جهت تصمیم گیری به مجمع عمومی .
10 - ارائه پیشنهاد هر نوع مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتهای زیر مجموعه به مجمع عمومی به منظور طی مراحل قانونی مربوط.
11 - نمایندگی سهام شرکت در مجامع عمومی شرکتهای زیر مجموعه و واحدهایی که تمام یا قسمتی از سهام آنها به شرکت شهرکهای صنعتی ایران تعلق دارد.
12 - طراحی و ارائه برنامه های آموزشی در جهت تربیت وارتقای کادر مدیریت در شرکتهای زیر مجموعه .
ماده 13 - مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی شرکت بوده و دارای اختیارات لازم برای انجام کلیه امور شرکت در چارچوب بودجه و برنامه مصوب واساسنامه و أئین نامه های مربوط به مصوبات مجمع عمومی ومصوبات هیات مدیره می باشد و دارای وظایف واختیارات ذیل است :
1 - اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره وانجام کلیه امور اداری و اجرائی شرکت در حدود بودجه مصوب .
2 - تهیه سیستم های پیشرفته مدیریتی جهت شرکت و شرکتهای زیر مجموعه وارائه به هیات مدیره .
3 - تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت و شرکتهای زیر مجموعه و ارائه به هیات مدیره .
4 - تهیه وتنظیم صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی و گزارش عملکرد سالانه شرکت .
5 - نظارت بر حسن اجرای وظایف مندرج در قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران - مصوب 1362 - واصلاحات بعدی آن ،آئین نامه ها و مقررات و بودجه شرکت .
6 - نمایندگی شرکت در مراجع قضائی واداری .
7 - رسیدگی واخذ تصمیم درباره کلیه اموراداری ، آموزشی ، استخدامی و اخراج کارکنان طبق آئین نامه های داخلی شرکت و سایر قوانین ومقررات مربوط.
8 - تهیه تشکیلات و آئین نامه های مورد نیاز شرکت و پیشنهادآن به هیات مدیره .
9 - طرح اقامه دعوی علیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و موسسات و شرکتهای دولتی وغیر دولتی در موارد لزوم ودفاع ازکلیه دعاوی که علیه شرکت اقامه شده اند واقامه دعوی متقابل ، ورود ثالث در دعوی و جلب ثالث ودفاع از دعاوی متقابل در تمام مراجع
10 - انجام سایر اموری که برای پیشبرد هدفهای شرکت ضروری است .
تبصره 1 - کلیه اسناد واوراق مالی و تعهد آور و قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل ویکی از اعضای هیات مدیره معتبر خواهد بود.
تبصره 2 - مدیرعامل می تواند قسمتی از اختیارات خود را به موجب ابلاغ کتبی به هر یک از اعضای هیات مدیره یا سایر مدیران ارشد شرکت به تشخیص ومسئولیت خود تفویض نماید.
ماده 14 - مجمع عمومی عادی سالانه حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت را برای مدت یک سال انتخاب می کند.
ماده 15 - حسابرس مستقل و بازرس قانونی باید درباره صحت صورتهای مالی که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند اظهارنظر نموده و گزارش خود را به مجمع عمومی عادی تسلیم نماید. گزارش حسابرس مستقل وبازرس باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت اعضای مجمع عمومی ارسال گردد. تصمیماتی که بدون گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی راجع به صورتهای مالی از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده 16 - چنانچه حسابرس مستقل و بازرس قانونی در ضمن بازرسی اشکالاتی را ملاحظه نماید مکلف است مراتب را کتبا" به اطلاع مدیر عامل برساند واگر نسبت به رفع اشکال اقدام نشد می تواند موضوع را به مجمع عمومی گزارش نماید.
ماده 17 - حسابرس مستقل و بازرس قانونی حق ندارد در امورجاری شرکت مداخله نماید و باید وظایف خود را طوری انجام دهد که اخلالی در کار جاری شرکت ایجاد نماید.
ماده 18 - به منظور اعمال منظم و روشمند فرایند ارزیابی و حصول اطمینان از کارایی واثر بخشی عملیات و رعایت صرفه های اقتصادی و سنجش نحوه اعمال مدیریت براساس معیارهایی که ازپیش تعیین شده وانعکاس نتایج آن در گزارشها و نظارت بر حسن اداره شرکت و شرکتهای زیر مجموعه براساس برنامه ها واهداف مصوب و همجنین حصول اطمینان از استقرار سیستم های کنترلی کمیته حسابرسی عملکرد زیر نظر هیات مدیره شرکت تشکیل می شود.
تبصره - رئیس کمیته حسابرسی عملکرد توسط مجمع عمومی عادی انتخاب خواهد شد.
ماده 19 - سال مالی شرکت از اول فرودرین ماه تا پایان اسفند ماه هر سال می باشد صورتهای مالی شرکت همراه با گزارش عملیات سالانه هیات مدیره باید بر موعد مقرر قانونی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت داده شود و حسابرسان مکلفند گزارش خود را در مواد قانونی مربوط به مجمع عمومی تسلیم نمایند.
ماده 20 - شرکت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این اساسنامه ، آئین نامه های مربوط را تهیه و برای تصویب به مجمع عمومی تسلیم نماید وتا موقعی که أئین نامه های مذکور به تصویب برسد مقررات فعلی شرکت اجرا خواهد شد.
این اساسنامه به موجب نامه شماره 3508/30/82 مورخ 14/4/1382 شورای نگهبان به تائید شورای یاد شده رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
17018
تاریخ تصویب :
1382/02/28
تاریخ ابلاغ :
1382/05/12
دستگاه اجرایی :
موضوع :