جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


شماره 19679/ت 28641ه 31/4/1382
هیات وزیران در جلسه مورخ 28/2/1382 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنایع ومعادن ، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، موضوع نامه شماره 102161 مورخ 20/2/1382 وزار صنایع ومعادن و به استناد ماده ( 4 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک ( شرکت مادر تخصصی ) را بشرح زیر تصویب نمود:

فصل اول - کلیات
ماده 1 - صندوق حمایت از تحقیقات وتوسعه صنایع الکترونیک ( شرکت مادر تخصصی ) که در این اساسنامه ( شرکت ) نامیده می شود، وابسته به وزارت صنایع و معادن بوده و مرکز اصلی آن در تهران می باشد و می تواند برای اجرای عملیات مقرر در این اساسنامه یا پیشنهاد هیات مدیره وتصویب مجمع عمومی در هر نقطه از کشور شعبه یا نمایندگی تاسیس نماید.
ماده 2 - نوع شرکت سهامی ( خاص ) و مدت آن نامحدود است .
ماده 3 - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و طبق اساسنامه و آئین نامه های خود به صورت بازرگانی اداره می شود و تابع قانون تمرکز امور صنعت ومعادن و تشکیل وزارت صنایع ومعادن - مصوب 1379 - خواهد بود.
فصل دوم - وظایف ، اختیارات و سرمایه شرکت :
ماده 4 - موضوع شرک عبارتست از سرمایه گذاری ریسک پذیر وخدمات کارشناسی ، صدور ضمانت نامه و حمایت مالی و اعتباری از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک در بخش خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات بانرخ ترجیحی و با اعطای کمک بلاعوض به افراد حقیقی یا حقوقی در زمینه های زیر:
1 - خرید، انتقال ، جذب و توسعه فن آوری های پیشرفته .
2 - مطالعه و تحقیقات عدم از بنیادی ، کاربردی و توسعه ای .
3 - آموزشهای تخصصی کوتاه مدت .
4 - خدمات مهندسی وطراحی .
5 - طرحهای تولیدی وخدماتی نیمه ساخت صنعتی وانبوده .
6 - شرکت در مناقصه ، همایشها و نمایشگاههای داخلی وخارجی .
7 - ایجاد زمینه های لازم جهت اطلاع رسانی ، تدوین ، انباشت و اشاعه دانش فنی .
8 - گسترش همکاریهای فنی واقتصادی بین المللی وارتقاء صادرات .
9 - جذب سرمایه گذاری داخلی وخارجی .
تبصره - صناعی الکترونیک به صنایع ارتباطی ، رایانه ای ، اتوماسیون ، الکترونیک نوری ، قطعات الکترونیکی ، الکترونیک مصرفی والکترونیک کاربردی اعم از نرم افزار و سخت افزار اطلاق می شود.
ماده 5 - سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ پانصد میلیارد ریال ( 000/000/000/500ریال ) ک به یک میلیون سهم ( 000/500 ) ریالی با نام تقسیم می گردد و تمامی آن متعلق به دولت است .
تبصره 1 - سهام شرکت قابل انتقال نیست .
تبصره 2 - افزایش سرمایه به پیشنهاد هیات مدیره و مجمع عمومی فوق العاده وتصویب هیات وزیران صورت می گیرد.
فصل سوم - ارکان شرکت
ماده 6 - شرکت دارای ارکان زیر است :
الف - مجمع عمومی .
ب - هیات مدیره .
ج - حسابرس و بازرس .
ماده 7 - مجمع عمومی شرکت مرکب از وزیر صنایع و معاون ، وزیر امور اقتصادی و دارایی ، وزیر پست و تلگراف وتلفن ، وزیرعلوم ، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.
تبصره 1 - ریاست مجمع عمومی با وزیر صنایع و معادن می باشد.
تبصره 2 - مجمع عمومی با حضور حداقل 4 نفر از اعضاء رسمیت خواهد داشت و مصوبات آن با آراء اکثریت اعضای مجمع عمومی لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 8 - مجمع عمومی به طور عادی حداقل سالی دوبار، یکبار در نمیه اول سال جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی سال قبل و یکبار در نیمه دوم سال جهت بررسی واتخاذ تصمیم نسبت به بودجه و برنامه های سال بعد به دعوت رئیس مجمع عمومی و یا با تقاضای رئیس هیات مدیره و یا بازرس تشکیل خواهد شد و جلسه آن تا اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعاتی که در دستور جلسه درج شده است ادامه خواهد داشت .
ماده 9 - دعوت نامه کتبی مربوط به تشکیل مجمع عمومی با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه باید حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه به ضمیمه اسناد و مدارک مربوط برای اعضاء مجمع عمومی ارسال شود.
ماده 10 - وظایف واختیارات مجمع عمومی بشرح زیر است :
1 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه هیات مدیره و صورتهای مالی شرکت با توجه به گزارش حسابرس مستقل و بازرس .
2 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه هیات مدیره و صورتهای مالی شرکت با توجه به گزارش حسابرس مستقل و بازرس .
2 - رسیدگی و تصویب سیاستهای کلی برنامه و بودجه سالانه شرکت .
3 - بررسی و تصویب خط مشی کلی شرکت .
4 - تصویب آئین نامه های سرمایه گذاری ، مالی و استخدامی و معاملات شرکت و نحوه اعطای کمکهای بلاعوض و تسهیلات مالی به پیشنهاد هیات مدیره .
5 - انتخاب اعضاء هیات مدیره .
6 - اخذ تصمیم درباره انتخاب و عزل حسابرس مستقل وبازرس قانونی .
7 - تغییر واصلاح اساسنامه جهت ارائه به هیات وزیران و همچنین اتخاذ تصمیم در مورد افزایش و کاهش میزان سرمایه شرکت و ارائه پیشنهاد به هیات وزیران جهت تصویب .
8 - اخذ تصمیم درباره مطالبات مشکوک الوصول ولاوصول .
9 - تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت ثبت آگهی های شرکت .
10 - تعیین حق الزحمه و پاداش اعضاء هیات مدیره شرکت .
11 - تصویب سایستهای مربوط به نحوه حمایت از تحقیقات وتوسعه صنایع الکترونیک .
12 - اخذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که از طرف رئیس مجمع عمومی یا هیات مدیره شرکت مطرح می گردد و رسیدگی به آن طبق قانون یا اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی باشد.
ماده 11 - اعضاء هیات مدیره شرکت متشکل از 5 نفر عضو موظف می باشد که یک نفر از آنان توسط هیات مدیره بعنوان رئیس هیات مدیره انتخاب می شود. هیات مدیره از بین خود یا خارج از هیات مدیره فردی را به عنوان مدیرعامل انتخاب می نماید. اعضاء هیات مدیره شرکت از افرادی که دارای تحصیلات عالی و سوابق مدیریت باشند به مدت دو سال منصوب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .
تبصره 1 - مدیرعامل واعضای هیات مدیره شرکت علاوه بر رعایت قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری - مصوب 1337 - حق ندارند به طور مستقیم یا غیر مستقیم در معاملات شرکت سهیم شوند.
تبصره 2 - اعضاء هیات مدیره شرک حق پذیرش هیچ سمتی ( موظف و غیر موظف ) در سایر شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای زیر مجموعه آنان را ندارند.
ماده 12 - وظایف و اختیارات هیات مدیره بشرح زیر می باشد:
1 - پیگیری برنامه های و طرحهای مصوب در حدود هدفهای شرکت .
2 - اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی شرکت .
3 - بررسی ، تهیه وتنظیم بودجه و برنامه تفصیلی شرکت جهت ارائه به مجمع عمومی برای تصویب و نظارت در حسن اجرای بودجه و برنامه مصوب .
4 - بررسی وتائید گزارش عملیات سالانه هیات مدیره وصورتهای مالی شرکت برای تسلیم به حسابرس مستقل و بازرس قانونی .
5 - تهیه و تنظیم آئین نامه های سرمایه گذاری مالی ومعاملاتی و استخدامی و نحوه اعطای کمکهای بلاعوض وتسهیلات مالی جهت پیشنهاد به مجمع عمومی برای تصویب .
6 - تهیه تشکیلات شرکت وارائه آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت تائید.
7 - اتخاذ تصمیم در مورد قراردادهایی که طبق آئین نامه های داخلی شرکت باید به تصویب هیات مدیره برسد.
8 - ارجاع دعاوی مورد اختلاف به داوری و همچنین پیشنهاد صلح دعاوی شرکت به مجمع عمومی با رعایت اصل یکصد و سی ونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
9 - تصویب آئین نامه های داخلی ودستورالعملهای اجرائی وارائه به مجمع عمومی جهت تصویب .
10 - پیشنهاد در خصوص گرفتن وام داخلی وخارجی و استفاده از تسهیلات بانکها وموسسات اعتباری غیر بانکی و سایر روشهای تامین مالی مورد نیاز به مجمع عمومی .
11 - بررسی ارائه پیشنهادات در مورد تاسیس شعب یا نمایندگی شرت جهت تصمیم گیری به مجمع عمومی .
ماده 13 - مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی شرکت است که توسط هیات مدیره انتخاب می گردد و دارای اختیارات لازم برای انجام کلیه امور شرکت در چارچوب بودجه و برنامه مصوب واساسنامه و آئین نامه های مربوط به مصوبات مجمع عمومی ومصوبات هیات مدیره می باشد و دارای وظایف و اختیارات زیر نیز خواهد بود:
1 - اجرای مصوبات وتصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره و انجام کلیه امور اداری واجرائی شرکت در حدود بودجه مصوب .
2 - تهیه وتامین تدارکات برای انجام برنامه های تصویب شده .
3 - طرح و برنامه ریزی در جهت برنامه های مصوب شرکت .
4 - نمایندگی شرکت در مراجع قضائی و اداری وهمچنین در مقام سایر اشخاص حقیقی و حقوقی با حق نیابت غیر.
5 - رسیدگی و اخذ تصمیم درباره کلیه امور اداری ، آموزشی ، استخدامی واخراج کارکنان طبق آئین نامه های داخلی شرکت .
6 - تهیه و تنظیم صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه شرکت .
7 - طرح اقامه دعوی علیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و موسسات و شرکتهای دولتی وغیر دولتی در موارد لزوم ودفاع از کلیه دعاوی که علیه شرکت اقامه شده واقامه دعوی متقابل ، ورود ثالث ودفاع از دعاوی متقابل در تمام مراجع .
8 - انجام سایر اموری که برای پیشبرد هدفهای شرکت ضروری است .
تبصره - مدیرعامل می تواند قسمتی از اختیارات خود را به موجب ابلاغ کتبی به هر یک از اعضاء هیات مدیره یا سایر مدیران ارشد شرکت به تشخیص ومسئولیت خود تفویض نماید.
ماده 14 - اعضای مجمع عمومی عادی سالانه از میان حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسی یک یاچند نفر را بعنوان حسابرس و بازرس برای مدت یک سال انتخاب می کند.
حسابرس باید درباره صحت صورتهای مالی که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند وهمچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند، اظهارنظر نموده و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کند. گزارش بازرس باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت اعضاء مجمع عمومی ارسال گردد.
تصمیماتی که بدون گزارش بازرس راجع به صورتهای مالی شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده 15 - حسابرس مستقل و بازرس می تواند هر گونه رسیدگی و بازرسی لاز را در هر موقع انجام داده و اسناد و مدارک واطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد.
ماده 16 - چنانچه حسابرس مستقل و بازرس در ضمن بازرسی اشکالاتی را ملاحظه نماید مکلف است مراتب را کتبا" به اطلاع مدیر عامل برساند و اگر نسبت به رفع اشکال اقدام نشد می تواندموضوع را به مجمع عمومی گزارش نماید.
ماده 17 - حسابرس مستقل و بازرس قانونی حق ندارد در امورجاری شرکت مداخله نماید و باید وظایف خود را طوری انجام دهد که اخلالی در کار جاری شرکت ایجاد ننماید.
ماده 18 - سال مالی شرکت از اول فروردین تا پایان اسفند ماه هر سال می باشد. صورتهای مالی شرکت همراه با گزارش عملیات سالانه هیات مدیره باید در موعد مقرر به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت داده شود و حسابرسان مکلفند گزارش خود را در مواعد قانونی مربوط به مجمع عمومی تسلیم نمایند.
ماده 19 - منابع مالی شرکت از محلهای زیر تامین می گردد:
1 - بودجه عمومی .
2 - هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی .
3 - پرداخت واحدهایی که با کمک مالی و تسهیلات اعطایی شرکت فعالیت می نمایند طبق قراردادهای فی مابین .
4 - افزایش سرمایه از منابع داخلی و خارجی .
5 - سایر موارد مجاز.
ماده 20 - سود ویژه شرکت پس از وضع کسورات قانونی ، همواره به سرمایه شرکت برای تقویت فعالیت صندوق اضافه خواهد شد.
ماده 21 - شرکت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این اساسنامه آئین نامه های مربوط را تهیه و برای تصویب به مجمع عمومی تسلیم نماید و تا موقعی که آئین نامه های مذکور به تصویب نرسیده مقررات فعلی شرکت اجرا خواهد شد.
این اساسنامه به موجب نامه شماره 3502/30/82 مورخ 14/4/1382 شورای نگهبان به تائید شورای یاد شده رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
17018
تاریخ تصویب :
1382/02/28
تاریخ ابلاغ :
1382/05/12
دستگاه اجرایی :
موضوع :