جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


شماره 19676/ت 26901ه 31/4/1382
هیات وزیران در جلسه مورخ 27/11/1381 بنا به پیشنهاد شماره 011/4625/34 مورخ 30/4/1381 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده ( 4 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اساسنامه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی را بشرح زیر تصویب نمود:

ماده 1 - به استناد ماده ( 4 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وتصویبنامه های شماره 1586/ت 24246ه مورخ 21/1/1381،24055/ت 26739 مورخ 22/8/1381 و 6590/ت 28592ه مورخ 21/2/1382 از این پس نام شرکت سهامی امور خدماتی پشتیبانی امور روستاها و مناطق عشایری به شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی تغییر می یابد.
ماده 2 - در این اساسنامه منظور از ( شرکت ) ، شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ومنظور از ( شرکت خدمات ) ، شرکت سهامی امور خدماتی و پشتیبانی امور روستاها ومناطق عشایری ومنظور از ( شرکتهای زیر مجموعه ) کلیه شرکتهای مذکور بشرح ذیل می باشد:
1 - بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی .
2 - شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی .
3 - شرکت سهامی هواپیمایی خدمات ویژه .
4 - شرکت سهامی خدمات مهندسی آب وخاک .
5 - شرکت سهامی پشتیبانی امور دام .
6 - رکت سهامی تولید سموم علف کش .
7 - شرکت سهامی دامپروری وکشاورزی ا...آباد.
8 - شرکت سهامی تولید و بسته بندی فرآورده های گوشتی کشور.
ماده 3 - سرمایه ( شرکت ) متشکل ازسرمایه موجود ( شرکت خدمات ) به مبلغ ده میلیارد ریال منقسم به سهام ده هزار ریالی می باشد و صددرصد سهام آن متعلق به دولت است .
تبصره - پس از تصویب اساسنامه ، سرمایه ( شرکتهای زیرمجموعه ) در دفاتر ( شرکت ) ثبت خواهد شد و کلیه نقل انتقال سهام مذکور ( منفردا" ومشترکا" ) به صورت بلاعوض خواهد بود.
ماده 4 - موضوع و وظایف ( شرکت ) بشرح زیر می باشد:
الف - اعمال مدیریت و هدایت شرکتهای زیر مجموعه به منظور ساماندهی و افزایش بازدهی بهره وری و استفاده مطلوب ازامکانات و منابع آنها.
ب - سیاستگذاری ، برنامه ریزی و نظارت در امور و وظایف شرکتهای زیر مجموعه با توجه به اساسنامه ، اهداف وفعالیتهای هر یک از آنها.
ج - هدایت شرکتهای زیر مجموعه در چارچوب مفاد این اساسنامه .
د - اتخاذ تدابیر و خط مشی های لازم در خصوص تعیین وضعیت شرکتهای زیر مجموعه اعم از واگذاری ، ادغام ، انحلال ، تجزیه ،اصلاح ساختار و فرآیند بهبود مدیریت آنها.
ه - انجام خدمات جهت امور کشاورزی ، دامی ومنابع طبیعی و پشتیبانی ستادی و فنی از فعالیتهای ( شرکتهای زیر مجموعه )
و - انجام فعالیتهای آموزشی و فنی در چهارچوب موضوع و وظایف شرکت .
ز - فراهم نمودن موجبات تامین و تدارک کالاهای مورد نیاز ( شرکتهای زیر مجموعه )
تبصره - سایر وظایف ( شرکت گوشت سابق ) به شرکت سهامی تولید و بسته بندی فرآورده های گوشتی کشور واگذار و دیون ، تعهدات و دارایی های مربوط به این وظایف به تشخیص وزیر جهاد کشاورزی به آن شرکت منتقل می گردد.
ماده 5 - مدت ( شرکت ) از زمان تاسیس نامحدود است .
ماده 6 - مرکز اصلی شرکت واقع در تهران می باشد.
ماده 7 - نوع ( شرکت ) سهامی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی براساس مفاد این اساسنامه اداره می شود.
ماده 8 - ( شرکت ) دارای ارکان زیر است :
الف - مجمع عمومی .
ب - هیات مدیره .
ج - بازرس و حسابرس .
ماده 9 - مجمع عمومی ( شرکت ) مرکب ازپنج نفر بشرح زیرخواهدبود:
1 - وزیر جهاد کشاورزی که ریاست مجمع عمومی را بر عهده خواهد داشت .
2 - وزیر امور اقتصادی و دارایی .
3 - رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
4 - وزیر کشور.
5 - وزیر بازرگانی .
ماده 10 - مجمع عمومی با حضور حداقل سه نفر از اعضاء ( به شرط حضور رئیس مجمع ) رسمیت خواهد داشت ومصوبات آن به سه رای موافق لازم الاجرا خواهد شد.
ماده 11 - جلسات مجمع عمومی عادی ( شرکت ) حداقل سالی دوبار با دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی تشکیل می گردد، یک بار برای رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی وتصویب ترازنامه وصورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی شرکت و یک بار نیز در نیمه دوم سال مالی برای تصویب بودجه خط مشی و سایر موضوعاتی که در دستور کار جلسه قرار می گیرد.
ماده 12 - وظایف واختیارات مجمع عمومی عادی ( شرکت ) به قرار زیر است :
1 - تصویب وابلاغ خط مشی های کلی شرکت از جمله در زمینه واگذاری امور، وظایف وسهام ( شرکتهای زیر مجموعه ) که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیر ضروری است .
2 - تصویب قیمت پایه سهام شرکتهای زیر مجموعه حسب مورد.
3 - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به شرکتهای قابل فروش ، انحلال و ادغام و پیشنهاد موضوع به مراجع ذیربط جهت سیر مراحل بعدی .
4 - تصویب سیاستها وخط مشی های ( شرکت ) و ( شرکتهای زیرمجموعه )
5 - تصویب و ابلاغ ضوابط سرمایه گذاری ومشارکت توسط ( شرکتهای زیر مجموعه ) به پیشنهاد هیات مدیره .
6 - تصویب بودجه سالانه ( شرکت ) .
7 - بررسی واتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی ( شرکت ) و صورتهای مالی تلفیقی و گزارش عملکرد فعالیتهای ( شرکت ) .
8 - انتخاب بازرس و حسابرس بر اساس قانون استفاده ازخدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذیصلاح و اصلاحات بعدی آن .
9 - تصویب تشکیلات شرکت پس از تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
10 - بررسی واتخاذ تصمیم نسبت به آئین نامه مالی ، معاملاتی ، استخدامی و رفاهی پیشنهادی هیات مدیره در چارچوب مقررات مربوط
11 - نصب و عزل اعضاء هیات مدیره ومدیرعامل ( شرکت ) .
12 - تعیین حقوق ومزایای اعضاء هیات مدیره .
13 - بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص آئین نامه نظام تشخیص صلاحیت مدیران ( شرکتهای زیر مجموعه ) .
14 - اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادات صلح و سازش در دعاوی ( شرکت ) با رعایت اصل یکصد و سی ونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
ماده 13 - وظایف واختیارات مجمع عمومی فوق العاده ( شرکت ) به شرج زیر است :
1 - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به هر گونه تغییر واصلاح اساسنامه ( شرکت ) و ( شرکتهای زیر مجموعه ) بنا به پیشنهاد هیات مدیره وارائه آن به هیات وزیران جهت تصویب .
2 - تصمیم گیری در خصوص افزایش یا کاهش سرمایه ( شرکت ) بر اساس پیشنهاد هیات مدیره وارائه آن به هیات وزیران جهت تصویب
ماده 14 - هیات مدیره مرکب از پنج نفر عضو خواهد بود که اعضای آن به استثنای رئیس هیات مدیره به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع عمومی تعیین و با حکم رئیس مجمع برای مدت دو سال منصوب می گردند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است .
تبصره 1 - ریاست هیات مدیره بر عهده مشاور و یا معاون ذیربط وزیر جهاد کشاورزی است که به تشخیص ایشان تعیین می گردد.
تبصره 2 - مدیرعامل از بین اعضاء هیات مدیره به تشخیص و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب ونایب رئیس هیات مدیره خواهد بود.
ماده 15 - هیات مدیره ( شرکت ) نمایندگی سهام ( شرکت ) را در مجامع عمومی شرکتهای زیر مجموعه بر عهده خواهد داشت . هیات مدیره می تواند با مسئولیت خود در شرکتهایی که کمتر از پنجاه درصد ( 50% ) سهام آنها متعلق به شرکت می باشد این اختیار را به هر یک از اعضاء هیات مدیره تفویض نماید.
ماده 16 - جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد یافت و مصوبات آن با رای موافق حداقل سه نفر از اعضاء هیات مدیره لازم الاجراء خواهد بود.
ماده 17 - در هر جلسه باید تصمیمات هیات مدیره در دفتری ثبت و به امضاء اعضاء حاضر در جلسه برسد. مسئولیت ابلاغ مصوبات هیات مدیره با رئیس هیات مدیره و یا فردی که از طرف ایشان تعیین می گردد خواهد بود.
ماده 18 - وظایف هیات مدیره عبارت است از:
1 - اتخاذ تدابیر لازم به منظور تسهیل وتسریع در زمینه آماده سازی شرکتهای قابل واگذاری .
2 - تهیه وارائه پیشنهاد لازم در مورد تعیین شرکتهای قابل فروش ، انحلال ، ادغام و یا واگذاری آنها همراه با گزارش توجیهی در هر مورد شامل برنامه زمان بندی واگذاری و شیوه فروش جهت ارائه به مجمع عمومی .
3 - پیشنهاد روش تعیین قیمت وتصویب قیمت پایه سهام ( شرکتهای زیر مجموعه ) جهت ارائه به مجمع عمومی .
4 - اعطاء وکالت فروش سهام به سازمان خصوصی سازی .
5 - نظارت مستمر بر نحوه عملکرد و فعالیتهای ( شرکتهای زیر مجموعه ) 0
6 - تعیین سیاستها وخط مشی های سالانه ( شرکتهای زیر مجموعه ) .
7 - تصویب بودجه وصورتهای مالی سالانه ( شرکتهای زیر مجموعه ) .
8 - بررسی و تائید بودجه سالانه وارائه آن به مجمع عمومی .
9 - بررسی و تائید صورتهای مالی ( شرکت ) و صورتهای مالی تلفیقی شرکتهای زیر مجموعه و گزارش عملکرد شرکت و ارائه آنها به مجمع عمومی .
10 - پیشنهاد تغییر واصلاح اساسنامه ( شرکت ) و شرکتهای زیر مجموعه حسب نیاز، به مجمع عمومی .
11 - بررسی وتائید برنامه های کوتاه مدت میان مدت برای
( شرکت ) و پیشنها به مجمع عمومی جهت تصویب .
12 - بررسی وتصویب برنامه های کوتاه مدت ومیان مدت شرکتهای زیر مجموعه .
13 - بررسی وتائید طرح تشکیلات و آئین نامه های مورد نیاز ( شرکت ) و پیشنهاد به مجمع عمومی .
14 - نصب و عزل اعضای هیات مدیره ومدیرعامل ( شرکتهای زیر مجموعه ) ، به پیشنهاد رئیس هیات مدیره ( شرکت ) .
15 - تعیین حقوق ومزایای اعضاء هیات مدیره ( شرکتهای زیر مجموعه ) .
16 - ارائه پیشنهاد لازم به منظور استقرار نظام تشخیص صلاحیت مدیران شرکتهای زیر مجموعه به مجمع عمومی .
17 - ارائه پیشنهاد هر نوع مشارکت و سرمایه کذاری در سایر شرکتهای دولتی به مجمع عمومی به منظور طی مراحل قانونی مربوط.
18 - پیشنهاد نحوه تحصیل وام و اعتبار از منابع مختلف جهت تصویب در بودجه ( شرکت ) به مجمع عمومی .
19 - اداره امور ( شرکت ) طبق مفاد این اساسنامه مصوبات مجمع عمومی و سایر مقررات مربوط.
20 - پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه ( شرکت ) به مجمع عمومی فوق العاده .
21 - تصویب افزایش یا کاهش سرمایه ( شرکتهای زیر مجموعه ) .
22 - بررسی و تائید اصلاح ساختار مالی ، عملیاتی وتشکیلاتی ( شرکتهای زیر مجموعه ) .
23 - طراحی وارائه برنامه های آموزشی در جهت تربیت و ارتقاء کادر مدیریت در ( شرکت )
24 - ارائه پیشنهاد لازم در زمینه نحوه استقرار ضوابط مشخص سرمایه گذاری توسط ( شرکتهای زیر مجموعه ) .
25 - اجرای تصمیمات مجمع عمومی ( شرکت ) .
تبصره - هیات مدیره و مدیران شرکت نمی توانند در معاملاتی که با ( شرکت ) یا به حساب ( شرکت ) انجام می پذیرد بطور مستقیم یاغیر مستقیم سهیم یا شریک شوند.
ماده 19 - هیات مدیره ( شرکت ) و ( شرکتهای زیر مجموعه ) حق پذیرش هیچ سمت دیگری را در سایر شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای زیر مجموعه آنها را ندارند.
ماده 20 - هیات مدیره شرکت مکلف است گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یکبار به مجمع عمومی ارائه نماید.
ماده 21 - هیات مدیره مکلف به طور عادی حداقل هر ماه یک بار، تشکیل جلسه دهد. دستور جلسه باید حداقل پنج روز پیش از تشکیل جلسه ، توسط رئیس هیات مدیره و یا مدیرعامل به اعضای هیات مدیره ابلاغ گردد.
ماده 22 - مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی ( شرکت ) بوده و مسئول اداره امور شرکت می باشد و دارای وظایف واختیارات ذیل است :
1 - اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره وسایر وظایفی که مجمع عمومی وهیات مدیره به وی تفویض می نمایند.
2 - تهیه صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی و گزارش عملکرد سالانه شرکت .
3 - تهیه وارائه کلیه گزارشات دوره ای ( شرکت ) و ( شرکتهای زیر مجموعه ) .
4 - تهیه اصلاحیه اساسنامه ( شرکت ) و ( شرکتهای زیر مجموعه ) حسب نیاز و پیشنهاد به هیات مدیره .
5 - تهیه برنامه های کوتاه مدت ومیان مدت برای شرکت وپیگیری لازم جهت این برنامه ها توسط شرکتهای زیر مجموعه و پیشنهاد به هیات مدیره .
6 - تهیه طرح تشکیلات و آئین نامه های مورد نیاز شرکت وپیگیری لازم جهت تهیه آنها توسط ( شرکتهای زیر مجموعه ) و پیشنهاد آن به هیات مدیره .
7 - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قانونی با حق توکیل غیر و ارجاع دعاوی به داوری و در موارد لازم ارائه پیشنهاد صلح وسازش به هیات مدیره با رعایت اصل یکصد و سی ونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
8 - اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات ( شرکت ) به استثنای آنچه که از وظایف مجمع عمومی و هیات مدیره است ، در چارچوب سیاستها وخط مشی های مصوب شرکت .
9 - انجام هر نوع معامله وانعقاد کلیه قراردادها، تغییر و تبدیل و یا فسخ آنها با رعایت قوانین ومصوبات مربوط.
10 - افتتاح حسابهای بانکی به نام ( شرکت ) پس از تصویب هیات مدیره .
11 - عزل ونصب کلیه ماموران وکارکنان ( شرکت ) و تعیین شغل و حقوق ودستمزد، پاداش ، ترفیع ، تشویق و تنبیه آنان بر اساس مقررات و آئین نامه های مصوب .
12 - تهیه بودجه سالانه شرکت وارائه آن به هیات مدیره .
ماده 23 - مدیرعامل می تواند به تشخیص واختیار ومسئولیت خود، بخشی از اختیارات خود را به یک یا چند نفر از اعضای هیات مدیره و یا به هریک از کارکنان شرکت تفویض و محول نماید.
تبصره - مدیرعامل می تواند مشاورین موردنیاز دررشته های مختلف را برای مدتی که احتیاج دارد دعوت به همکاری نموده و حق الزحمه آنان را پرداخت نماید.
ماده 24 - کلیه اسناد، اوراق مالی و تعهدآور و قراردادهای شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره معتبر خواهد بودو مکاتبات شرکت به امضای مدیرعامل یا کسانی که ازطرف او حق امضاء دارند انجام خواهد شد.
تبصره 1 - برداشت از حسابهای بانکی شرکت با امضاء مشترک مقامات مذکور در این ماده وذیحساب مجاز خواهد بود.
تبصره 2 - در مورد قراردادهایی که بر اساس مصوبات هیات مدیره تنظیم و مبادله می گردد، امضاء مدیرعامل به تنهایی به نمایندگی از ( شرکت ) معتبر است .
ماده 25 - بازرس و حسابرس مکلف است نسبت به صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن و صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی قرار می دهند و نیز صورتهای مالی تلفیقی اظهارنظر نماید. همچنین بازرس ( حسابرس ) باید علاوه بر وظایفی که مطابق قانون تجارت بر عهده دارد، هرگونه تخلف از قوانین و مقررات جاری را به اطلاع مجمع عمومی برساند.
ماده 26 - به منظور اعمال منظم و روشمند فرآیند ارزیابی و حصول اطمینان از کارآیی واثر بخشی عملیات و رعایت صرفه وصلاح اقتصادی و سنجش نحوه اعمال مدیریت براساس معیارهای ازپیش تعیین شده و نظارت مستمر بر حسن اداره امور ( شرکت ) وشرکتهای زیر مجموعه براساس برنامه ها واهداف ، کمیته حسابرسی عملیاتی زیر نظر هیات مدیره تشکیل و موظف است گزارشات مدیریتی لازم را در اختیار هیات مدیره قرار دهد.
ماده 27 - سال مالی ( شرکت ) از اول تیرماه هر سال شمسی شروع و در تاریخ 31 خرداد ماه سال شمسی بعد خاتمه می یابد وصورتهای مالی ( شرکت ) با رعایت اصول و ضوابط حسابداری ، باید همه ساله حداکثر تا پایان شهریور ماه همان سال تهیه و به بازرس تسلیم شود.
تبصره - اولین سال مالی ( شرکت ) از تاریخ تشکیل تا پایان خردادماه خواهد بود.
ماده 28 - در صورت ادغام دو یا چند شرکت از ( شرکتهای زیر مجموعه ) شخصیت حقوقی جدیدی از ادغام آنها با کلیه دارایی ها و بدهی ها به قیمت دفتری و بدون حفظ شخصیت حقوقی قبلی آنها تشکیل می گردد. اساسنامه شرکت جدیدالتاسیس جهت طی مراحل قانونی به تصویب مجمع عمومی ( شرکت ) خواهد رسید.
ماده 29 - این اساسنامه از تاریخ تصویب لازم الاجراء می باشد.
این اساسنامه به موجب نامه شماره 3506/30/82 مورخ 14/4/1382 شورای نگهبان به تائید شورای یاد شده رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
17018
تاریخ تصویب :
1381/11/27
تاریخ ابلاغ :
1382/05/12
دستگاه اجرایی :
موضوع :