جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


شماره 74032/1901 22/4/1382
شورای عالی اداری در صدویکمین جلسه مورخ 27/2/1382 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت راه وترابری و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی ، کاهش تصدیها وتقویت امور راهبردی مدیریت حمل ونقل کشور تصویب نمود:
1 - کلیه وظایف ، نیروی انسانی ، تجهیزات ، تعهدات و اعتبارات معاونتهای ساخت و توسعه راهها ، راه آهن ، فرودگاهها و بنادر واداره کل ساختمان آزاد راهها و اداره کل رسیدگی و پیمان و اداره کل ارزیابی و تعیین خسارت از وزارت راه وترابری منتزع و به شرکت سهامی خاص تامین ماشین آلات و تجهیزات راهسازی و راهداری انتقال می یابد.
تبصره 1 - عنوان شرکت سهامی خاص تامین ماشین آلات و تجهیزات راهسازی و راهداری به شرکت توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور تغییر می یابد.
تبصره 2 - مدیرعامل شرکت معاون وزیر راه وترابری خواهد بود.
تبصره 3 - شرکت توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور ، اجرای پروژه های مربوط را به روش پیمانی انجام خواهد داد.
تبصره 4 - شرکت توسعه زیر بناهای حمل ونقل کشور مجری طرحها و پروژه های ملی خواهد بود و واحد استانی نخواهد داشت . اجرای طرحها و پروژه های استانی به عهده واحدهای استانی وزارت راه و ترابری می باشد.
تبصره 5 - شرکت مذکور به نیابت وزارت راه وترابری یا شرکتهای دولتی بهره بردار می تواند نسبت به تامین منابع اعتباری ، جذب سرمایه وجلب مشارکت بخش غیر دولتی در ساخت و توسعه تاسیسات زیر بنایی حمل ونقل در چارچوب قوانین ومقررات مربوط اقدام نماید.
تبصره 6 - کلیه تجهیزات وماشین آلات شرکت سهامی خاص تامین ماشین الات و تجهیزات راهسازی و راهداری به وزارت راه وترابری انتقال می یابد تا از محل فروش آنها برای بازخرید خدمات کارکنان مازاد طرق قوانین ومقررات مربوط استفاده نماید.
2 - کلیه وظایف ، نیروی انسانی ، تجهیزات ، تعهدات واعتبارات معاونت راهداری وزارت راه وترابری به سازمان حمل ونقل جاده ای و پایانه ها انتقال می یابد.
تبصره 1 - عنوان سازمان حمل ونقل جاده ای و پایانه ها به سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای تغییر می یابد.
تبصره 2 - امور نگهداری راههای استانی کماکان توسط واحدهای استانی وزارت راه وترابری انجام می گردد.
3 - سازمان توسعه راههای ایران تا پایان نیمه اول سال 1382 به بخش غیر دولتی واگذار می گردد.
4 - شرکت سهامی تولیدی تجهیزات ایمنی راهها تا پایان نیمه اول سال 1382 به بخش غیر دولتی واگذار می گردد.
5 - وظایف واداره امور دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور از سازمان حمل ونقل جاده ای و پایانه ها منتزع و به وزارت راه وترابری منتقل می گردد.
6 - در صورت نیاز به تغییر اساسنامه شرکتهای مندرج در مواد یک و دو این مصوبه ، ظرف سه ماه به پیشنهاد وزارت راه وترابری و تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، جهت تصویب به هیات وزیران ارائه می گردد.
7 - وزارت راه و ترابری موظف است حداکثر ظرف مدت 6 ماه تشکیلات تفصیلی حوزه ستادی وزارتخانه وشرکت توسعه زیر بناهای حمل ونقل کشور و سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای را با توجه به مفاد این مصوبه و ضوابط تشکیلاتی موضوع بخشنامه شماره 28216/105مورخ 25/2/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با جهت گیری تمرکز امور سیاستگذاری ، برنامه ریزی و نظارت در حوزه مرکزی و واگذاری امور اجرائی به واحدهای استانی تهیه و جهت تائید به سازمان مدیرت و برنامه ریزی کشور ارائه نماید.
تبصره 1 - حداقل 30% پستهای سازمانی موجود در تجدید ساختار تشکیلاتی وزارتخانه سازمانهای مذکور حذف می گردد.
تبصره 2 - تشکیلات واحدهای استانی وزارت راه وترابری وموسسات و شرکتهای دولتی وابسته با توجه به مفاد این مصوبه مصوبه شماره 159758/1901 مورخ 2/9/1381 شورای عالی اداری مبنی بر تفکیک وظایف اجرائی از حوزه مرکزی وزارتخانه وانتقال آن به واحدهای استانی ، براساس ضوابط مربوط ، به پیشنهاد وزارت راه وترابری به تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد رسید.
8 - وزارت راه وترابری مسئول اجرای این مصوبه می باشد و موظف است عملکرد آن را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارش نماید. سازمان مذکور گزارش اجرای مصوبه را ظرف مدت 6 ماه به شورای عالی اداری ارائه می نماید.
معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری - محمد ستاری فر

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17016
تاریخ تصویب :
1382/02/27
تاریخ ابلاغ :
1382/05/08
دستگاه اجرایی :
موضوع :