جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.


شماره 76016/1901 24/4/1382

شورای عالی اداری در یکصدو سومین جلسه مورخ 21/4/1382 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت پست وتلگراف و تلفن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به منظور تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی و در راستای تشکیل شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران در جهت انجام امور مربوط به راهبری ، نظارت ، هماهنگی و ساماندهی شرکتهای زیرمجموعه و نیز افزایش بازدهی و بهره وری ومدیریت مطلوب آنها و فراهم نمودن زمینه توسعه مشاکرت بخش غیر دولتی در امور مخابرات تصویب نمود:
1 - کلیه وظایف و فعالیتهای مربوط به شبکه ارتباطات زیرساخت شامل مراکز مایکروویو بین شهری و بین الملل ، شبکه اصلی فیبر نوری ، ایستگاههای زمینی ماهواره مخابراتی مرتبط با زیر ساخت ، مراکز سوئیج راه دور و و بین الملل از شرکت مخابرات ایران منتزع و به شرکت طرح وتوسعه تلفن ایران منتقل می گردد و نام شرکت مذکور به ( شرکت ارتباطات زیر ساخت ) تغییر می یابد.
2 - در اجرای مصوبه شماره 2831/11 مورخ 31/4/1378 شورای عالی اداری ضمن انتقال وظایف شرکت تولید فیبر نوری و برق خورشیدی به شرک کابلهای مخابراتی شهید قندی ، کلیه وظایف و فعالیتهای مربوط به امور ارتباطات داده ها از شرکت مخابرات ایران منتزع و به شرکت تولید فیبرنوری و برق خورشیدی منتقل می گردد و نام شرکت اخیرالذکر به ( شرکت ارتباطات داده ها ) تغییر می یابد.
تبصره - وظایف و فعالیتهای مربوط به شبکه دسترسی شبکه ارتباطات داده ها جزء وظایف شرکتهای مخابرات استانها می باشد که در ارائه آن استفاده از ظرفیتهای بخش غیر دولتی در اولویت خواهد بود.
3 - کلیه وظایف و فعالیتهای مربوط به امور ارتباطات سیار از شرکت مخابرات ایران منتزع و به مرکز سنجش از دور ایران منتقل می گردد و نام مرکز مذکور به ( شرکت ارتباطات سیار ) تغییر می یابد. با تشکیل این شرکت وظایف حاکمیتی مرکز سنجش از دور ایران به وزارت پست وتلگراف تلفن انتقال می یابد و وظایف تصدی آن حداکثر تا پایان سال 1383 توسط شرکت ارتباطات سیار انجام می پذیرد و ظرف این مدت شرکت مخابرات ایران بعنوان شرکت مادر تخصصی موظف است ، با هماهنگی رکت مذکورنسبت به واگذاری وظایف یاد شده به بخش غیر دولتی برنامه ریزی اقدام نماید.
4 - شرکتهای ( ارتباطات زیرساخت ) ، ( ارتباطات داده ها ) و ( ارتباطات سیار ) واحد استانی نخواهند داشت وکلیه فعالیتهای اجرائی خود در سطح استانها را به صورت پیمانکاری در قالب قرارداد مشخص و با اشتفاده از حداکثر توان بخش غیر دولتی و به صورت رقابتی انجام خواهند داد.
5 - کلیه اختیارات ، اعتبارات ، اموال و دارایی ها، تعهدات ، پستهای سازمانی ونیروی انسانی مربوط به وظایف و فعالیتهای انتقال یافته موضوع این مصوبه در چارچوب قوانین ومقررات مربوط حسب مورد به وزارت پست و تلگراف و تلفن و یا به شرکتهای ذیربط منتقل می گردد.
6 - وزارت پست و تلگراف وتلفن موظف است با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی دارایی با توجه به مفاد این مصوبه تا پایان مهرماه سال 1382 نسبت به تهیه و تدوین اساسنامه شرکت مخابرات ایران بعنوان شرکت مادر تخصصی اقدام آن را جهت تصویب به مراجع ذیربط ارائه نماید.
تبصره - شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران موظف است حسب مورد نسبت بهتهیه وتدوین و پیشنهاد یا اصلاح اساسنامه های شرکت ارتباطات زیر ساخت ، شرکت ارتباطات داده ها، شرکت ارتباطات سیار و شرکتهای سهامی مخابرات استانی وتصویب در مراجع قانونی تا پایان بهمن ماه 1382 اقدام نماید.
7 - وزارت پست وتلگراف و تلفن مکلف است ساختار تشکیلات شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران را در چارچوب اساسنامه های مصوب با توجه به مفاد این مصوبه تا پایان دیماه 1382 تهیه نماید و به تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برساند.
8 - شرکت مخابرات ایران بعنوان شرکت مادر تخصصی موظف است در اجراء احکام قانونی برنامه سوم توسعه ومقرررات مربوط نسبت به واگذاری حداقل 51% سهام شرکتهای زیر مجموعه خود به بخش غیر دولتی تا حداکثر 3 سال پس از تصویب اساسنامه های مربوط اقدام نماید.
تبصره - برنامه زمانبندی ، روش و درصد سهام قابل واگذاری شرکت کابلهای مخابراتی شهید قندی براساس جدول پیوست تصویبنامه شماره 1044/ت 28403ه مورخ 16/1/1382 هیات وزیران می باشد.
9 - وزارت پست وتلگراف و تلفن موظف است تا پایان برنامه سوم نسبت به ایجاد تسهیلات وبستر مناسب برای فعال شدن بخش غیردولتی در زمینه امور مخابراتی اقدام نماید بگونه ای که ارائه کلیه خدمات توسط شرکتهای زیر مجموعه شرکت مخابرات ایران بعنوان شرکت مادر تخصصی ( بجز شرکت ارتباطات زیر ساخت ) بطور غیر انحصاری و بصورت رقابتی از طریق بخش غیر دولتی انجام پذیرد.
10 - وزارت پست و تلگراف وتلفن مسئول اجرای این مصوبه بوده و موظف است گزارش نتایج اقدامات انجام شده را هر شش ماه یکبار به دبیرخانه شورایعالی اداری ارائه نماید.
معاون رئیس جمهور و دبیر وشورای عالی اداری - محمد ستاری فر

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17016
تاریخ تصویب :
1382/04/21
تاریخ ابلاغ :
1382/05/08
دستگاه اجرایی :
موضوع :