جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.


شماره 74039/1901 22/4/1382

شورای عالی اداری در یکصد دومین جلسه مورخ 24/3/1382 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت صنایع ومعادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به منظور انجام بخشیدن و جامعیت وظایف ، تمرکز وظایف و فعالیتهای مرتبط و پیوسته وکاهش تشکیلات دولت ودر جهت فراهم آوردن موجبات توسعه سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در مناطق کمتر توسعه یافته و حمایت از واحدهای کوچک بخش غیر دولتی با بهره گیری از توانائی ها وامکانات بالقوه و باالفعل موجود در شرکت شهرکهای صنعتی ایران تصویب نمود:
1 - وظایف مربوط به سیاستگذاری وتنظیم مقررات مربوط به حمایتهای لازم از صنایع کوچک ، ازسازمان صنایع کوچک ایران منتزع و به وزارت صنایع و معادن منتقل می شود و تشکیلات این وزارتخانه متناسب با انتقال وظایف مذکور حداکثر تا شهریور ماه سال جاری اصلاح می گردد.
2 - وظایف و فعالیتهای اجرائی - حمایتی سازمان صنایع کوچک ایران به شرکت شهرکهای صنعتی ایران منتقل شده و عنوان این شرکت به سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران که به صورت شرکت دولتی اداره خواهد شد، تغییر می یابد. سازمان مزبور موظف است با انجام اقدامات لازم و با مشارکت تشکلهای غیر دولتی موجبات توسعه صنایع کوچک در بخش غیر دولتی را فراهم کند.
3 - با اجرای بندهای 1و2 کلیه مسئولیتها، اختیارات ، نیروی انسانی ، اعتبارات ، بدهی ، دارائی ها و اموال آن با تشخیص وزیر صنایع و معادن حسب مورد به وزارتخانه و یا سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران واگذار می گردد.
4 - وزارت صنایع ومعادن مکلف است در چارچوب مفاد این مصوبه و به منظور کاهش تصدی دولت ، افزایش سطح اشتغال ، بهبود روشهای تولید، کاهش ضایعات وارتقای مهارت کارکنان ودر جهت فراهم آمدن موجبات توسعه کارآفرینی و کمک به سیاستهای توسعه منطقه ای حداکثر ظرف مدت 3 ماه اساسنامه شرکت شهرکهای صنعتی ایران را مورد بازنگری قرار داده و پس از تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان اساسنامه سازمان صنایع کوچک و شهرکهیا صنعتی ایران به تصویب هیات وزیران برساند.
5 - وزارت صنایع ومعادن مسئول حسن اجرای این مصوبه خواهد بود و گزارش پیشرفت کار را به دبیرخانه شورایعالی اداری ارائه می نماید.
معاون رئیس جمهور ودبیر شورای عالی اداری - محمد ستاری فر

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17016
تاریخ تصویب :
1382/03/24
تاریخ ابلاغ :
1382/05/08
دستگاه اجرایی :
موضوع :