جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


شماره 2654/دش 12/5/1382

( مصوب جلسه 520 مورخ 10/4/1382 شورای عالی انقلاب فرهنگی )
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 520 مورخ 10/4/1382 شورای عالی انقلاب فرهنگی )
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 520 مورخ 10/4/1382 موضوع الحاق ماده واحده به مصوبه ( ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، موسسات ، کارنونها و انجمنهای فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها ) ( مصوبه جلسه 385 مورخ 8/8/1375 ) را به این شرح تصویب کرد:
ماده واحده : مراکزی که براساس این ضوابط توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تاسیس شده اند ونوع فعالیت آنها مشاب یکدیگر می باشد می تواننداقدام به تاسیس مجموعه تشکیلات مرکزی با عنوان اتحادیه ، مجمع ، جامعه ، انجمن وسایر عناوین مشابه در سطح استانی ،منطقه ای یا کشوری نموده و براساس ضوابط از هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی مجوز فعالیت دریافت نمایند.
تبصره 1 - تاسیس هر یک از تشکیلات موضوع این ماده باید با درخواست مشترک حداقل یک پنجم مراکز دارای شرایط عضویت در آن صورت پذیرد.
تبصره 2 - نام تشکیلات باید بیانگر حوزه جغرافیایی وخصوصیات مشترک اعضاء باشد.
تبصره 3 - تشکیلات موضوع این ماده مجاز به فعالیت اقتصادی غیر مرتبط با امور فرهنگی و هنری نمی باشند.
تبصره 4 - هرگونه فعالیت سیاسی مراکز و یا تشکیلات مرکزی آنها منوط به اخذ مجوز رسمیاز کمیسیون احزاب وزارت کشورمی باشد.
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سید محمد خاتمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17027
تاریخ تصویب :
1382/04/10
تاریخ ابلاغ :
1382/05/22
دستگاه اجرایی :
موضوع :