جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


شماره 25970/ت 29085ه 13/5/1382

هیات وزیران در جلسه مورخ 8/5/1382 بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و به استناد ماده ( 7 ) قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1365 - تصویب نمود:
نشان دولتی ( درجه سه فرهنگ وهنر ) به خانم سکینه امامی اعطاء شود.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17027
تاریخ تصویب :
1382/05/08
تاریخ ابلاغ :
1382/05/22
دستگاه اجرایی :
موضوع :