جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.


شماره 19677/ت 28749ه .3/4/1382
هیات وزیران در جلسه مورخ 7/3/1382 بنا به پیشنهاد شماره 100/20/12552 مورخ 7/3/1382 وزارت نیرو و به استناد ماده ( 4 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران را بشرح ذیل تصویب نمود:

فصل اول : کلیات و سرمایه
ماده 1 - نام شرکت ، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران ( آب و نیرو ) می باشد که از این پس در این اساسنامه شرکت نامیده می شود.
ماده 2 - هدف شرکت ، ایجاد، توسعه و تکمیل طرحها وپروژه های تامین و انتقال آب و تولید انرژی برق آبی ( از جمله تاسیسات تلمبه ذخیره ای ) و هچمنین انجام خدمات مدیریت طرح در زمینه های مذکور می باشد.
ماده 3 - مرکز اصلی شرکت شهر تهران و حوزه فعالیت آن سراسر کشور می باشد.
ماده 4 - نوع شرکت سهامی ( خاص ) است و از هر لحاظ استقلال مالی داشته و طبق اصول بازرگانی و مقررات اساسنامه و آئین نامه های مالی ، معاملاتی واستخدامی خود اداره می شود.
ماده 5 - مدت شرکت نامحدود است .
ماده 6 - سرمایه شرکت مبلغ ده میلیون ریال است که به یکصد سهم یکصد هزار ریالی منقسم گردیده است و تماما" متعلق به مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران" href="/tags/35273/شرکت-مادر-تخصصی-مدیریت-منابع-آب-ایران/" class="link">شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران می باشد.
فصل دوم : موضوع فعالیت و وظایف شرکت
ماده 7 - برای نیل به اهداف مندرج در ماده ( 2 ) این اساسنامه ، شرکت با رعایت قوانین ومقررات مربوط در محدوده عمل خود ازجمله مجاز به اقدامات زیر می باشد:
1 - تهیه ، اجراء و توسعه تاسیسات و سازه های تولید انرژی برق آبی .
2 - تهیه و اجرای طرحها و پروژه های ملی سازه ها و تاسیسات تامین وانتقال آب و تاسیسات تلمبه ذخیره ای .
3 - ارائه خدمات مدیریت طرح در زمینه احداث و توسعه تاسیسات مربوط به آب ونیروگاه های برق آبی ، براساس روشهای مختلف سرمایه گذاری .
4 - تهیه طرحهای اجرائی متناسب با نیازهای صنعت آب کشور و ارائه آن به مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران" href="/tags/35273/شرکت-مادر-تخصصی-مدیریت-منابع-آب-ایران/" class="link">شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و اعمال نظارت در اجرای این گونه طرحها.
5 - انجام مطالعات امان سنجی برای ایجاد نیروگاه های برق آبی وارائه آن به مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران" href="/tags/35273/شرکت-مادر-تخصصی-مدیریت-منابع-آب-ایران/" class="link">شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران .
6 - مشارکت در تهیه استاندارد در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف شرکت و ارائه خدمات مشاوره ای در این ارتباط.
7 - اجرای برنامه های مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران" href="/tags/35273/شرکت-مادر-تخصصی-مدیریت-منابع-آب-ایران/" class="link">شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران در زمینه حمایت وتقویت ظرفیتهای پیمانکاری ، مشاوره ای و ساعت و تولید تجهیزات نیروگاه های برق آبی و جلب مشارکت مردمی در اجرای طرحهای توسعه منابع آب و انرژی برق آبی .
8 - انجام تحقیقات لازم و همکاری و اشتراک مساعی با موسسات ذیربط در پژوهش و بررسی به منظور توسعه علمی ، فنی و اقتصادی در امور مربوط به اهداف و وظایف شرکت از جمله روشهای جدید عملی و فنی در اجرای تاسیسات و سازه های آبی و برق آبی .
9 - خرید خدمات از بخش غیر دولتی برای انجام امور مطالعاتی ، اجرای تاسیسات آب و سازه های آبی و انرژی برق آبی به منظور کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و ارتقای سطح خدمات .
10 - انجام هرگونه عملیات ومعاملات که علاوه بر رعایت صرفه و صلاح برای مقاصد شرکت در چارچوب قانین ومقررات مربوط ضروری و مرتبط باشد.
تبصره - شرکت مجاز به ایجاد شرکت با سرمایه گذاری در سایر شرکتها نمی باشد.
فصل سوم : ارکان شرکت
ماده 8 - ارگان شرکت بشرح زیر می باشد:
الف - مجمع عمومی .
ب - هیات مدیره ومدیرعامل .
ج - بازرس و حسابرس .
ماده 9 - نمایندگی سهام در مجامع عمومی شرکت با اعضای هیات مدیره مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران" href="/tags/35273/شرکت-مادر-تخصصی-مدیریت-منابع-آب-ایران/" class="link">شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و ریاست آن به عهده رئیس هیات مدیره مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران" href="/tags/35273/شرکت-مادر-تخصصی-مدیریت-منابع-آب-ایران/" class="link">شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران می باشد.
ماده 10 - مجامع عمومی شرکت عبارتند از:
1 - مجمع عمومی عادی .
2 - مجمع عمومی فوق العاده .
ماده 11 - مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار تشکیل خواهد شد. یک بار برای استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره وبازرس و حسابرس شرکت واتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی وسایرموضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی ذکر شده است و بار دوم جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و برنامه هاوخط مشی آتی شرکت و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی قیدشده است .
تبصره - مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بنا به دعوت رئیس مجمع عمومی و یا به تقاضای اکثریت اعضای مجمع عمومی یا رئیس هیات مدیره و یا بازرس و حسابرس با ذکر علت در هر زمان به دعوت رئیس مجمع عمومی می تواند تشکیل شود.
ماده 12 - مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثیت اعضای مجمع عمومی رسمیت خواهد داشت و تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با اکثریت آرای کل اعضاء معتبر خواهد بود. دعوت مجمع اعم از عادی یا فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع عمومی قرار دارد، باید همواره دعوت نامه برای اعضای مجمع ارسال شود.
ماده 13 - وظایف واختیارات مجمع عمومی عادی بشرح زیر می باشد:
1 - اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه های عملیات آتی شرکت .
2 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و صورتهای مالی وبودجه شرکت .
3 - اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها ونحوه تقسیم سود ویژه شرکت با رعایت قوانین ومقررات مربوط.
4 - انتخاب یا عزل رئیس واعضای هیات مدیره و بازرس و حسابرس شرکت .
5 - تعیین حقوق ومزایا و پاداش اعضای هیات مدیره .
6 - تعیین حق الزحمه بازرس وحسابرس شرکت .
7 - تصوب آئین نامه های مالی ، معاملاتی و اموال شرکت بارعایت قوانین ومقررات مربوط.
8 - تصویب آئین نامه استخدامی شرکت در چارچوب مصوبات مجمع عمومی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران" href="/tags/35273/شرکت-مادر-تخصصی-مدیریت-منابع-آب-ایران/" class="link">شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران با رعایت قوانین و مقرارت مربوط از جمله اصل ( 139 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
9 - بررسی ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پستهای مورد نیاز و برنامه های جذب و تعدیل نیروی انسانی وتشکیلات شرکت و ارائه آن به هیات وزیران جهت تصویب .
10 - اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیات مدیره در مورد صلح و سازش در دعاوی وارجاع امر به اوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا با رعایت اصل ( 139 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
11 - تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت .
12 - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات ومفاد این اساسنامه مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی شرکت است و مواردی که در دستور جلسه مجمع قید شده است .
ماده 14 - وظایف مجمع عمومی فوق العاده بشرح زیر می باشد:
1 - اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیات وزیران برای تصویب .
2 - بررسی واتخاذ تصمیم نسبت به صالاح یا تغییر مواداساسنامه شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیات وزیران برای تصویب .
3 - بررسی واتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط.
ماده 15 - هیات مدیره شرکت مرکب از ( 3 ) یا ( 5 ) عضو اصلی خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی عادی از میان افراد صاحب نظر در تخصصهای مرتبط با فعالیتهای شرکت انتخاب می شند. اعضای هیات مدیره می بایست به صورت تمام وقت در شرکت و یا مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران" href="/tags/35273/شرکت-مادر-تخصصی-مدیریت-منابع-آب-ایران/" class="link">شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران اشتغال داشته باشند. حداقل دو نفر از اعضای هیات مدیره برای مدت ( 2 ) سال انتخاب می شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است ، در سمت خود باقی خواهند بود وانتخاب مجدد آنها برای دوره های بعد بلامانع است .
ماده 16 - مجمع عمومی عادی می تواند ( 1 ) نفر عضو علی البدل به عنوان جایگزین اعضای اصلی هیات مدیره انتخاب کند که در صورت فوت یا استعفاء یا سلب شرایط ادامه فعالیت هر یکاز اعضای اصلی هیات مدیره ( به تشخیص رئیس مجمع عمومی ) غیر ممکن گردد، عضو علی البدل جایگزین خواهد شد.
تبصره - عضو علی البدل هیات مدیره از بین کارکنان شرکت انتخاب می شود.
ماده 17 - جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد وتصمیمات با اکثریت آرای موافق کل اعضاء اتخاذ خواهد گردید.
ماده 18 - جلسات هیات مدیره حداقل هر ماه یک بار و به طور منظم در محل شرکت تشکیل ودستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رئیس هیات مدیره برای اعضاء ارسال خواهد شد. در موارد اضطراری رعایت تشریفات مزبور با تشخیص رئیس هیات مدیره یا اکثریت هیات مدیره الزامی نخواهد بود.
ماده 19 - هیات مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیات مدیره در آن با درج نظر مخالفان ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیات مدیره با رئیس هیات مدیره می باشد.
ماده 20 - هیات مدیره برای انجام هر گونه عملیات ومعاملات که مرتبط باموضوع فعالیت شرکت بوده واتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا" در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد، با رعایت قوانین و مقررات دارای اختیارات کامل است . هیات مدیره همچنین دارای اختیاراتی بشرح زیر می باشد.
1 - پیشنهاد خط مشی و برنامه های کلان شرکت به مجمع عمومی .
2 - تائید برنامه عملیاتی شرکت ، اعم از توسعه و بهره برداری آزمایشی ، برای ارائه به مجمع عمومی برای تصویب .
3 - رسیدگی وتائید بودجه سالانه ، گزارش عملکردسالانه وصورتهای مالی شرکت وارائه آن به مجمع عمومی برای تصویب .
4 - تائید آئین نامه های مالی ، معاملاتی ، اموال واستخدامی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی برای تصویب .
5 - تصویب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمی ، فنی ، صنعتی و بازرگانی در زمینه های مرتبط با فعالیت شرکت با رعایت قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه .
6 - تصویب اخذ وام و اعتبار به پیشنهاد مدیر عامل و در قالب مصوبات مجمع عمومی با رعایت قوانین ومقررات .
7 - انجام حسابرسی داخلی نسبت به علمیات ، معاملات وکلیه فعالیتهای شرکت .
8 - بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی .
9 - بررسی و پیشنهاد ساختار کلان شرکت و سقف پستهای سازمانی و برنامه جذب و تعدیل نیروهای انسانی به مجمع عمومی برای تصویب در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
10 - تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیلات کلان و سقف پستهای سازمانی شرکت واعلام به مجمع عمومی شرکت .
11 - هیات مدیره موظف است صورتهای مالی شرکت و گزارش هیات مدیره را در مهلت مقرر قانونی برای مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران" href="/tags/35273/شرکت-مادر-تخصصی-مدیریت-منابع-آب-ایران/" class="link">شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و همچنین به منظور رسیدگی واظهارنظر برای بازرس و حسابرس شرکت ارسال نماید.
12 - بررسی و پیشنهاد به مجمع عمومی ، در مورد صلح و سازش در دعاوی وارجاع به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا با رعایت اصل ( 139 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
13 - انتخاب مدیرعامل وپیشنهاد وی به رئیس مجمع عمومی شرکت برای صدور حکم .
14 - بررسی وتصویب دستورالعملهای داخلی لازم برای اداره شرکت .
15 - تشخیص مطالبات مشکوک الوصول و پیشنهاد برای اتخاذتصمیم به مجمع عمومی .
تبصره - هیاتمدیره به مسئولیت خود می تواند قسمتی ازاختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.
ماده 21 - مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی شرکت بوده که برای مدت ( 2 ) سال از بین اعضای هیات مدیره یا خارج از آن توسط هیات مدیره انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی شرکت منصوب می شود. مدیرعامل می تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف واختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید.
ماده 22 - وظایف مدیرعامل بشرح زیر می باشد:
1 - اجرای مصوبات و تصمیمات هیات مدیره و مجمع عمومی .
2 - تهیه ، تنظیم و پیشنهاد خط مشی ، برنامه عملیاتی وبودجه سالانه شرکت به هیات مدیره .
3 - تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه شرکت و ارائه آن به هیات مدیره .
4 - تعیین روشهای اجرائی در چارچوب قوانین ومقررات و آئین نامه های مربوط و ابلاغ به واحدهای ذیربط.
5 - تهیه وپیشنهاد آئین نامه های مالی ، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیات مدیره .
6 - تهیه پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیات مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومی .
7 - نظارت بر حسن اجرای آئین نامه های شرکت وانجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در حدود قوانین ومقررات مربوط.
8 - اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور وعملیات شرکت به استثنای امور یکه جزء وظایف مجمع عمومی وهیات مدیره است .
9 - عزل ونصب کلیه کارکنان شرکت ، تعیین حقوق ودستمزد،پاداش ، ترفیع و تنبیه آنها براساس قوانین ومقررات و آئین نامه های مصوب مراجع ذیصلاح .
ماده 23 - مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضائی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد. مدیرعامل می تواند با رعایت مقررات و پس از اخذ نظر هیات مدیره نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام نماید.
ماده 24 - کلیه چکها و اسناد واوراق مالی و اسناد تعهدآور و قراردادها می بایستی به امضای مدیرعامل ( یا نماینده وی ) و یکی از اعضای هیات مدیره ( یا نماینده منتخب هیات مدیره ) برسد. مکاتبات اداری به امضای مدیرعامل یا نمایندگان وی خواهد رسید. کلیه چکها علاوه بر امضای افراد فوق الذکر به امضای ذیحساب و یا نماینده وی نیز خواهد رسید.
ماده 25 - در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل ، اقدامات او تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ ومعتبر بوده و قدرت اجرائی خواهد داشت .
ماده 26 - شرکت دارای بازرس و حسابرس خواهد بود که با رعایت قوانین ومقررات وتصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد.
تبصره - اقدامات بازرس و حسابرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد.
فصل چهارم - صورتهای مالی
ماده 27 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال می باشد.
ماده 28 - صورتهای مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر قانونی در اختیار بازرس وحسابرس قرار داده شود.
فصل پنجم - سایر مقررات
ماده 29 - این شرکت از نظر سیاستها، برنامه ها و فعالیتها تابع ضوابط و مقررات وزارت نیرو خواهد بود.
این اساسنامه به موجب نامه شماره 3505/30/82 مورخ 14/4/1382 شورای نگهبان به تائید شورای یاد شده رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
17023
تاریخ تصویب :
1382/03/07
تاریخ ابلاغ :
1382/05/18
دستگاه اجرایی :
موضوع :