جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.


شماره 25818/ت 28254ه 4/6/1382
هیات وزیران در جلسه مورخ 8/4/1382 بنا به پیشنهاد شماره 100/31/75623 مورخ 11/12/1381 وزارت نیرو و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379- تصویب نمود:
اساسنامه سازمان عمران سیستان بشرح ذل اصلاح می شود:

فصل اول - کلیات و سرمایه
ماده 1- نام شرکت ، شرکت سهامی توسعه منابع آب و خاک سیستان می باشد که از این پس در این اساسنامه شرکت نامیده می شود.
ماده 2- هدف از تشکیل شرکت ، شناسایی استعدادهای بالفعل منابع بالفعل منابع آب و خاک منطقه سیستان و احداث ، توسعه و تکمیل طرحهای ذیربط در منطقه سیستان می باشد.
ماده 3- مرکز اصلی شرکت ، شهر زابل می باشد و حوزه عمل آن بنا به پیشنهاد مجمع عمومی وتصویب وزیر نیرو تعیین خواهد شد.
تبصره - شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی در شهرهای دیگر حوزه عمل خود به تشکیل شعب و یا نمایندگی مبادرت نماید.
ماده 4- نوع شرکت سهامی (خاص ) است . شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده که طبق مقررات این اساسنامه و آئین نامه های مالی ، معاملاتی و استخدامی خود اداره می شود.
ماده 5- مدت شرکت نامحدود است .
ماده 6- سرمایه شرکت ، مبلغ دو میلیارد ریال منقسم به دویست هزار سهم ده هزار ریالی است که از محل دارایی های ایجاد شده طرحهای عمرانی تامین می شود و تماما" متعلق به مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران" href="/tags/35273/شرکت-مادر-تخصصی-مدیریت-منابع-آب-ایران/" class="link">شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران است .
تبصره - تغییرات سرمایه با رعایت قوانین مربوط پس از تایید مجمع عمومی فوق العاده با تصویب هیئت وزیران انجام خواهد شد.
فصل دوم : موضوع فعالیت و وظایف شرکت
ماده 7- برای نیل به اهداف مندرج در این اساسنامه ، شرکت در چارچوب تکالیف مندرج در قوانین و مقررات مربوط و در محدوده عمل خود مجاز به اقدامات زیر می باشد:
1- تهیه و تدوین و پیشنهاد سیاستها و خط مشی ها در زمینه مطالعه و توسعه منابع آب و خاک سیستان در چارچوب برنامه های آمایش سرزمین .
2- مطالعه و شناسایی منابع و امکانات عمرانی آب و خاک منطقه سیستان .
3- اجرای طرحهای مربوط به توسعه منابع آب و خاک و احداث تاسیسات مربوط.
4- برنامه ریزی لازم به منظور بیان زدایی ، تثبیت خاک وجلوگیری از شور و قلیایی شدن منابع خاک و پیشرفت شنهای روان .
5- انجام تحقیقات لازم درباره مسائل آب و خاک و به کاربردن روشهای جدید علمی و فنی به منظور بهره برداری بهتر از منابع آب و خاک سیستان .
6- انجام سرمایه گذاری های لازم به منظور تامین و مهار آب مطمئن وکافی .
7- ایجاد تاسیسات زیر بنایی لازم برای استفاده حداکثر از منابع آب و خاک .
8- ایجاد تسهیلات لازم برای جذب و تجهیز سرمایه های مردمی در توسعه منابع آب وخاک سیستان .
9- اخذ هر گونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی وخارجی ، عرضه اوراق مشارکت داخلی وسایر روشهای تامین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی .
10- انجام هر گونه عملیات و معاملات بازرگانی که برای مقاصد شرکت ضروری بوده و به صرفه و صلاح شرکت باشد.
تبصره - شرکت مجاز به ایجاد شرکت یا سرمایه گذاری در سایر شرکتها نمی باشد.
فصل سوم : ارکان شرکت
ماده 8- ارکان شرکت عبارتست از:
الف - مجمع عمومی .
ب - هییت مدیره ومدیرعامل .
ج - بازرس و حسابرس .
ماده 9- نمایندگی سهام در مجامع عمومی شرکت با اعضای هیئت مدیره مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران" href="/tags/35273/شرکت-مادر-تخصصی-مدیریت-منابع-آب-ایران/" class="link">شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و ریاست آن به عهده رئیس هیئت مدیره مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران" href="/tags/35273/شرکت-مادر-تخصصی-مدیریت-منابع-آب-ایران/" class="link">شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران می باشد.
ماده 10- مجامع عمومی شرکت عبارتنداز:
1- مجمع عمومی عادی .
2- مجمع عمومی فوق العاده .
ماده 11- مجمع عمومی عادل حداقل سالی دوبار تشکیل خواهد شد. یک بار برای استماع و رسیدگی به گزارش هییت مدیره و بازرس و حسابرس شرکت و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی ذکر شده است .
بار دوم جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و برنامه ها و خط مشی آتی شرکت و سار موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی قید شده است .
تبصره - مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بنا به دعوت رئیس مجمع عمومی و یا به تقاضای اکثریت اعضاء مجمع عمومی یا رئیس هییت مدیره و یا بازرس و حسابرس با ذکر علت در هر زمان به دعوت رئیس مجمع عمومی می تواند تشکیل شود.
ماده 12- مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت اعضای مجمع عمومی رسمیت خواهد داشت و تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با اکثریت آرای کل اعضاء و در مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دو سوم آرای کل اعضاء معتبر خواهد بود. دعوت مجمع اعم از عادی یا فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضعاتی که در دستور مجمع عمومی قرار دارد باید بهمراه دعوت نامه برای اعضای مجمع ارسال شود.
ماده 13- وظایف واختیارات مجمع عمومی عادی بشرح زیر می باشد: 1- اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه های عملیات آتی شرکت .
2- رسیدگی به واظهارنظر واتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه وصورتهای مالی و بودجه شرکت .
3- اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت .
4- انتخاب یا عزل رئیس و اعضای هیئت مدیره ومدیرعامل و بازرس و حسابرس شرکت طبق مقررات مربوط.
5- تعیین حداقل حقوق و مزایا و پاداش و حق حضور در جلسات اعضای هیئت مدیره ومدیرعامل .
6- تعیین حق الزحمه بازرس و حسابرس شرکت طبق مقررات مربوط.
7- تصویب آئین نامه های مالی ، معاملاتی واموال شرکت .
8- تصویب آئین نامه استخدامی شرکت در چارچوب مصوبات مجمع عمومی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران" href="/tags/35273/شرکت-مادر-تخصصی-مدیریت-منابع-آب-ایران/" class="link">شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران .
9- بررسی وتصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پستهای مورد نیاز و برنامه های جذب و تعدیل نیروی انسانی .
10- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد صلح و سازش در دعاوی وارجاع امر به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
11- تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت .
12- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات ومفاد این اساسنامه مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی شرکت است و مواردی که در دستور جلسه مجمع قید شده است .
ماده 14- وظایف مجمع عمومی فوق العاده بشرح زیر می باشد:
1- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت بارعایت قوانین ومقررات مربوط.
2- بررسی واتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواداساسنامه شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هییت وزیران برای تصویب .
4- بررسی واتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط.
ماده 15- هیئت مدیره شرکت مرکب از 3 یا 5 عضو اصلی خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی عادی از میان افراد صاحب نظر در تخصص های مرتبط با فعالیتهای شرکت انتخاب می شوند. اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب می شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است ، در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعد بلامانع است .
ماده 16- مجمع عمومی عادی می تواند 2 نفرعضو علی البدل بعنوان جایگزین اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب کند که در صورت فوت یا استعفا یا هر دیلی دیگر که ادامه فعالیت هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره ( به تشخیص رئیس مجمع عمومی ) غیر ممکن گردد، عضو علی البدل جایگزین خواهد شد.
تبصره - عضو علی البدل هیئی میدره از بین کارکنان شرکت انتخاب می شود.
ماده 17- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق کل اعضاء اتخاذ خواهد گردید.
ماده 18- جلسات هییت مدیره حداقل هر ماه یک بار و به طور منظم در محل شرکت تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رئیس هییت مدیره برای اعضاء ارسال خواهد شد. درموارد اضطراری رعایت تشریفات مزبور با تشخیص رئیس هیئت مدیره الزامی نخواهد بود.
ماده 19- هییت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هییت مدیره در آن با درج نظر مخالفان ثبت می شود و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگری مصوبات هیئت مدیره با رئیس هییت مدیره می باشد.
ماده 20- هییت مدیره برای انجام هر گونه عملیات و معاملات که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت بوده واتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا" در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد با رعایت قوانین و مقررات دارای اختیارات کامل است . هییت مدیره همچنین دارای اختیاراتی بشرح زیر می باشد.
1- پیشنهاد خط مشی و برنامه های کلان شرکت به مجمع عمومی .
2- تایید برنامه عملیاتی شرکت شامل ایجاد، توسعه وسرمایه گذاری برای احداث تاسیسات جهت ارائه به مجمع عمومی برای تصویب
3- رسیدگی و تایید بودجه سالانه ، گزارش عملکردسالانه وصورتهای مالی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی برای تصویب .
4- تایید آئین نامه های مالی ، معاملاتی ، اموال و استخدامی شرکت وارائه آن به مجمع عمومی برای تصویب .
4- تایید آئین نامه های مالی ، معاملاتی ، اموال واستخدامی شرکت وارائه آن به مجمع عمومی برای تصویب .
5- تصویب اخذ وام و اعتبار به پیشنهاد مدیرعامل و در قالب مصوبات مجمع عمومی با رعایت قواینن ومقررات .
6- انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات ، معاملات وکلیه فعالتیهای شرکت .
7- بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی .
8- بررسی و پیشنهاد ساختار کلان شرکت و برنامه جذب و تعدیل نیروهای انسانی به مجمع عمومی .
9- تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در جارچوب تشکیلات کلان و سقف پستهای سازمانی شرکت و اعلام به مجمع عمومی .
10- هیئت مدیره موظف است صورتهای مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره را در مهلت مقرر قانونی برای مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران" href="/tags/35273/شرکت-مادر-تخصصی-مدیریت-منابع-آب-ایران/" class="link">شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و همچنین به منظور رسیدگی و اظهار نظر برای بازرس و حسابرس شرکت ارسال نماید.
11- بررسی و پیشنهاد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا به مجمع عمومی با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
12- بررسی و تصویب دستورالعملهای داخلی لازم برای اداره شرکت .
تبصره . هییت مدیره به مسئولیت خود می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید.
ماده 21- مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده که برای مدت 2 سال از بین اعضای هییت مدیره یا خارج از آن توسط مجمع عمومی انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی شرکت منصوب می شود. مدیرعامل در حدود قوانین ومقررات این اساسنامه مسئول اداره کلیه امور شرکت می باشد مدیرعامل می تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید.
ماده 22- وظایف مدیرعامل بشرح زیر می باشد:
1- اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی .
2- تهیه ، تنظیم و پیشنهاد خط مشی ، برنامه عملیاتی و بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره .
3- پیش بینی اعتبار لازم برای خرید خدمات پشتیبانی فنی ، تحقیقاتی ، تدارکاتی و آموزشی در بودجه رکت .
4- تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه شرکت وارائه آن به هییت مدیره .
5- تعیین روشهای اجرایی در چارچوب قوانین ومقررات و آئین نامه های مربوط و ابلاغ به واحدهای ذیربط.
6- پیشنهاد آئین نامه های مالی ، معاملاتی و استخدامی شرکت به هییت مدیره .
7- پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هییت مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومی .
8- نظارت بر حسن اجرای آئین نامه های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در حدود قوانین ومقررات مربوط.
9- اتخاذ تصمیم واقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است .
10- عزل ونصب کلیه کارکنان شرکت ، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش ، ترفیع و تنبیه آنها براساس قوانین ومقررات و آئین نامه های مصوب مراجع ذیصلاح .
ماده 23- مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد. مدیرعامل می تواند با رعایت مقررات و پس از اخذ نظر هیئت مدیره نسبت به ارجاع موارد به داوری با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.
ماده 24- کلیه چکهاو اسناد و اوراق مالی و تعهدات وقراردادها می بایستی به امضای مدیرعامل (یا نماینده وی ) و یکی از اعضای هییت مدیره به انتخاب هیئت مدیره ( یا نماینده منتخب هئیت مدیره ) برسد. مکاتبات اداری به امضای مدیرعامل یا نمایندگان وی خواهد رسید.
ماده 25- در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل اقدامات او تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرای خواهد داشت .
ماده 46- شرکت دارای بازرس و حسابرس خواهد بود که با رعایت قوانین مقررات و تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب خواهد شد.
تبصره - اقدامات بازرس و حسابرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد.
فصل چهارم : صورتهای مالی
ماده 27- سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال می باشد.
ماده 28- صورتهای مالی شکرت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر قانونی در اختیار بازرس وحسابرس قرار داده شود.
این اساسنامه به موجب نامه شماره 3807/30/82 مورخ 9/5/1382 شورای نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور- محمدرضاعارف

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
17052
تاریخ تصویب :
1382/04/08
تاریخ ابلاغ :
1382/06/22
دستگاه اجرایی :
موضوع :