جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


تاریخ :22/4/1382 شماره دادنامه : 162 کلاسه پرونده : 80/218
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به مصوبه ششمین جلسه مورخ 12/4/1372 شورای آموزش و پرورش استثنائی کشور موضوع تعیین فوق العاده شغل کارکنان تمام وقت واحدهای آموزشی سازمان آموزش و پرورش استثنائی حداکثر به میزان 30% حقوق (حقوق مبنا و افزایش سنواتی ) و پرداخت آن به کارکنان مشمول مصوبه مزبور وکسر کسور بازنشستگی و واریز آن به صندوق بازنشستگی کشوری و اینکه مصوبه فوق الذکر بشرح تصویب نامه شماره 5017/ت 24722ه مورخ 24/2/1381 هیات وزیران مورد تنفیذ قرار گرفته است و بشرح نامه شماره 17500/20 مورخ 9/4/1382 سازمان قرار گرفته است و بشرح نامه شماره 17500/20 مورخ 9/4/1382 سازمان بازنشستگی کشوری مورد عمل این سازمان واقع شده است ، دادنامه شماره 2224 مورخ 4/12/1378 شعبه پانزدهم بدوی دیوان در پرونده کلاسه 78/1208 مشعر بر تایید ادعای شاکی در لزوم احتساب فوق العاده استثنائی مزبور در تعیین حقوق بازنشستگی که حسب دادنامه شماره 362 مورخ 12/4/1380 شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان تایید شده و قطعیت یافته است موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط درموارد مشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره ه/80/218 15/5/1382
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : مدیرامور حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری .
موضوع شکایت وخواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3و4 تجدید نظر دیوان عدالت اداری .
مقدمه : الف - 1- شعبه چهارم بدوی در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1631 موضوع شکایت خانم معصومه مینو وکیلی گیلانی بطرفیت سازمان بازنشستگی کشوری بخواسته الزام طرف شکایت به احتساب 30% فوق العاده شغل در حکم برقراری بازنشستگی بشرح دادنامه شماره 2506 مورخ 26/11/1378 در حکم برقراری بازنشستگی بشرح دادنامه شماره 2506 مورخ 26/11/1378 چنین رای صادر نموده است ، با توجه به فماد دادخواست تقدیمی و لایحه جوابیه مورخ 24/11/1378 مشتکی عنه استفاده مشارالیها در زمان اشتغال از فوق العاده مورد اختلاف و کسر کسورات بازنشستگی از آن و نظر بر مفاد نامه شماره 104 مورخ 18/8/1352 وزارت آموزش و پرورش و مصوبه ششمین جلسه مورخ 12/4/1372 شورای آموزش و پرروش استثنائی و منظور نمودن مزایای مورد مطالبه شاکیه بعنوان فوق العاده شغل اشتغال در مراکز استثنائی ، شکایت شاکیه به کیفیت مطروحه ثابت و موحه تشخیص و حکم به ورود آن و الزام مشتکی عنه به برقراری مزایای مورد اختلاف در احکام بازنشستگی براساس مقررات حاکم بر موضوع صادر می گردد.
2- شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت3/79/260 موضوع تقاضای تجدیدنظرسازمان بازنشستگی کشوری به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 2506 مورخ 26/11/1378 شعبه چهارم در پرونده کلاسه 78/1631 بشرح دادنامه شماره 420 مورخ 27/2/1380 چنین رای صادر نموده است ، توجیها" به نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت" href="/tags/22214/قانون-نظام-هماهنگ-پرداخت-کارکنان-دولت/" class="link">قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 و منطوق ماده 18 قانون مذکور که استقرار قانون مارالذکر را موکول به تصویب شورای حقوق و دستمزد نموده نظر باینکه مورد ادعای شاکی خارج ازتصویب شورای یاد شده انجام پذیرفته لذا اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته موجه تشخیص با نقض دادنامه بدوی حکم به رد شکایت مشارالیها را صادر می نماید.
ب - 1- شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1208 موضوع شکایت خانم مینا بهی زاده بطرفیت سازمان بازنشستگی کشوری بخواسته الزام سازمان به احتساب 30% فوق العاده شغل استثنائی در حکم بشرح دادنامه شماره 2224 مورخ 4/12/1378 چنین رای صادر نموده است ، نظر باینکه بموجب بخشنامه شماره 104 مورخ 28/8/1352 وزیر آموزش و پرورش مستند به تصویب نامه شماره 27276 مورخ 10/6/1353 هیات وزیران فق العاده شغل معلمان دانش آموزان ناتوان ، کر ولال و عقب افتاده ،افزوده گردیده فقط معلمانی که بطور تمام وقت در رشته آموزگاری دانش آموزان استثنائی شاغل خدمت واحکام تخصیص وارتقاء آنان در رشته مذکور صادر شده است مشمول دریافت 20% فوق العاده شغل شناخته می شود. و در خصوص مصوبه صادره از ششمین جلسه شورای آموزش و پرورش که با تایید وزیر آموزش وپ روش به صورت دستورالعمل درآمده قانونی می باشد و با اخذ کسور بازنشستگی مستند به آن برای شاکی حق مکتسبی را ایجاد نموده است نادیده گرفتن وجاهت قانونی نداشته است . لهذا حکم به ورود شکایت مطرح شده صادر و اعلام می گردد.
2- شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 4/79/288 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بازنشستگی کشوری نسبت به دادنامه شماره 2234 مورخ 4/12/1378 شعبه پانزدهم در پرونده کلاسه 78/1208 بشرح دادنامه شماره 362 مورخ ت 4/79/288 چنین رای صادر نموده است ، ایراد و اعتراض موثری که موجب فسخ دادنامه شعبه بدوی باشد از ناحیه تجدیدنظرخواه ابراز نگردیده و چون دادنامه تجدیدنظرخواسته صحیحا" صادر گردیده لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه شعبه بدوی تایید می گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
162
تاریخ تصویب :
1382/04/22
تاریخ ابلاغ :
1382/06/22
دستگاه اجرایی :
موضوع :