جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


شماره 63236/1901 10/4/1382

شورای عالی اداری در یکصد و دومین جلسه مورخ 24/3/1382 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های بازرگانی ، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و به استناد بند (ب )) ماده 4 و تبصره 2 بند(ج ) ماده 5 آئین نامه ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرائی کشور (مصوبه شماره 4642/ت 27701ه مورخ 28/10/1381 هیات وزیرانشاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد وزارتخانه های مذکور را بشرح پیوست تصویب نمود تا پس از ارسال فرمها ودستور العملهای مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سایر مراحل فرآیند ارزیابی در ابعاد اختصاصی ( بند(ب ) ماده 5آئین نامه مزبور) توسط دستگاه های ذیربط صورت پذیرد.
معاون رئیس جمهور و دبیرشورای - محمدستاری فر

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17052
تاریخ تصویب :
1382/03/24
تاریخ ابلاغ :
1382/06/22
دستگاه اجرایی :
موضوع :