جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


شماره 28058/ت 29222ه 4/6/1382

هیات وزیران در جلسه مورخ 29/5/1382 بنا به پیشنهاد شماره 95360/101 مورخ 21/5/1382 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وبه استناد جزء(3) بند (الف) تبصره 10) قانون بودجه سال 1382 کل کشور تصویب نمود:
تصویب نامه شماره 13878/ت 28762ه مورخ 20/3/1382 بشرح زیر اصلاح می گردد:
به منظور جبران افزایش قیمت قیر، مبلغ چهل و چهار میلیارد (000/000/000/44) ریال از محل کاهش اعتبارات طرحهای مندرج در تصویب نامه یاد شده به اعتبار طرح ((جامع بهسازی و یارانه تسهیلات مسکن روستایی )) به شماره طبقه بندی 30806203 اضافه می شود
اعبتار مورد نظر به منظور آسفالت معابر، اجرای طرحهای هادی روستایی و یارانه تسهیلات مسکن روستایی هزینه خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17052
تاریخ تصویب :
1382/05/21
تاریخ ابلاغ :
1382/06/22
دستگاه اجرایی :
موضوع :