جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.


مصوب 16 عقرب 1300 شمسی
ماده واحده - مجلس شورای ملی عهدنامه دوستی منعقده بین دولت علیه ودولت جمهوری چین را که شامل هفت فصل و ضمیمه به این لایحه است تصویب مینماید.
عین عهدنامه مصوبه
چون اعلیحضرت اقدس شاهنشاه ایران و جناب رییس جمهوری چین هر دو بالسویه واز صمیم قلب مایل هستند روابط دوستی و مودت فی مابین دو دولت برقرار داشته و آن را به وسیله عهدنامه مودت که بالمقابله به جهت اتباع طرفین معاهدتین مفید و سودمند باشد محکم نمایند لهذا وکلا مختار خود را برای حصول به این مقصود از قرار ذیل معین نمودند.
اعلیحضرت اقدس شاهنشاه ایران جناب میرزا اسحق خان مفخم الدوله ایلچی مخصوص و وزیر مختار خودشان در دربار ایطالی را و جناب رییس جمهوری چین جناب(وان کوان کی ) ایلچی مخصوص و وزیر مختار خودشان در دربار ایطالی را بعد از آن که وکلای مزبور در رم اجلاس نموده و اختیارنامه های خود را مبادله کرده و آن را موافق قاعده و مرتب به ترتیبات شایسته یافته در مفاد فصول ذیل متفق الرای شدند:
فصل اول - از امروز به بعد دوستی صادقانه و مناسبات حسنه فی مابین ایران و چین و اتباع دولتین برقرار خواهد بود.
فصل دوم - سفرای کبار و وزرای مختار و شارژدافرها که هر یک از دولتین معظمتین معاهدتین بخواهند به دربار یکدیگر مامور نمایند خود و تمام اجزا سفارتی آنها درممالک طرفین مثل سفرا و مامورین سیاسی دول متحابه کامله الوداد پذیرفته شده همان رفتار و کاملا همان احترامات و امتیازات را غیر از رسیدگی به مرافعات تبعه دولت خود دارا خواهند بود.
فصل سوم - اتباع دولتین معظمتین معاهدتین خواه در موقع مسافرت و خواه در موقع اقامت مورد احترام واقع شده و کاملا در حفظ و حمایت مامورین دولت متوقف فیها و مامورین دولت متبوعه خودشان خواهند بود.
فصل چهارم - اتباع دولتین معظمتین معاهدتین مقیم یا مسافر در ممالک همدیگر تابع قوانین محلی بوده مرافعه و مناقشه و جنحه و جنایت آنها در محاکم محلی ایران و چین رسیدگی و فیصله خواهد گرفت .
فصل پنجم - دولتین معظمتین معاهدتین حق خواهند داشت قونسول ژنرال و قونسول و ویس قونسول یا وکیل قونسول برای اقامت در شهرهای عمده و در بنادر مملکت یکدیگر که این قبیل مامورین مجاز به اقامت در آن جا هستند مامور نماینده و مامورین مزبور به استثنای حق رسیدگی به امور مرافعه و مشاجره و جنحه و جنایت تبعه از تمام حقوق و امتیازات که به مامورین قونسولگری دول کامله الوداد شده بهره مند خواهند بود. مامورین مزبور باید قبل از شروع به انجام وظایف ماموریتی خودش مطابق معمول تصدیقنامه ماموریت را (اکزکواتور)از دولتی که در مملکت او اقامت خواهند داشت تحصیل نمایند.
دولتین متعاهدتین اگر مایل شدند یک نفر از تجار را به سمت جنرال قونسول یا قونسول یا ویس قونسول یا وکیل قونسولی معین نمایند ماموریت آن افتخاری خواهد بود.
فصل ششم - این عهدنامه در چهار نسخه در هر یک از السنه فارسی چینی و فرانسه نوشته خواهد شد اگر اختلافی در تعبیر عبارت فارسی یا چینی روی دهد مطابق نسخه فرانسه که برای طرفین واجب الاجرا است قطع خواهد شد.
فصل هفتم - این عهدنامه موافق قوانین مملکت ایران و چین به تصدیق اعلیحضرت شاهنشاه ایران و رییس جمهوری چین رسیده هر چه زودتر مبادله خواهد شد.
لهذا وکلای مختار این عهدنامه را امضا نموده و به مهر خود ممهور داشتند.
در شهر رم به تاریخ روز سه شنبه 14 شهر رمضان یک هزار و سیصد و سی و هشت
هجری و غره ژوئن یک هزار و نهصد و بیست میلادی سال نهم جمهوریت چین .
امضا: میرزا اسحق خان مفخم الدوله (محل مهر) امضای فرانسه
امضا: وان کوان کی (محل مهر) به خط چینی امضای فرانسه

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1300/00/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :