جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


مصوب 32 جوزا 1302 شمسی
ماده 1 - دولت علیه ایران مجاز است مسیو ترسنسکی لهستانی را برای استخدام وزارت فوائد عامه به سمت مهندسی متخصص راه آهن آذربایجان کنترات نماید.
ماده 2 - دولت علیه ایران قبول می کند که سالیانه مبلغ چهار هزار و هشتصد تومان در مقابل خدمات مشارالیه در دوازده قسط متساوی در آخر هر برج شمسی به مشارالیه بپردازد.
ماده 3 - مدت استخدام مسیو ترسنسکی از تاریخ اول حمل تنگوز ئیل 1302 برای مدت یک سال خواهد بود.
ماده 4 - دولت مجاز است بر طبق ماده دوم قانون کنترات مستخدمین خارجه مصوبه 23 عقرب 1301 سایر شرایط را تعیین و کنترات مسیو ترسنسکی لهستانی را امضا نماید.
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1302/00/32
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :