جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


مصوب 10 خرداد ماه 1304 شمسی
ماده اول - اوزان و مقیاسهای رسمی مملکت ایران از تاریخ اعلان این
قانون از طرف دولت مطابق اصول متری بوده و از روی متر و کیلو گرام و لیتر
کمیسیون بین المللی متر تنظیم یافته و واحد آنها از قرار ذیل است :
گز مساوی به یک متر
درم مساوی به یک گرام
پیمانه مساوی به یک لیتر
اضعاف و اجزای این مقیاسها نیز که در جدول نمره (1) منضم به این قانون
مصرح است رسمی و لازم الرعایه می باشد.
ماده دوم - کلیه اوزان و مقیاسها باید دارای علامت مخصوص دولتی باشد.
ماده سوم - هر کس حق دارد اوزان و مقیاسهایی بر طبق این قانون تهیه
نماید ولی قبل از آن که آنها را به معرض فروش در آورد یا برای تجارت و
کسب به کار برد باید آن اوزان و مقیاسها را به تصدیق دولت رسانیده و علامت
رسمی در روی آن نقش شود و الا قلب شناخته خواهد شد.
ماده چهارم - کلیه مقیاسهایی که تهیه می شود باید کاملا مطابق با
نمونه های رسمی باشد که از طرف دولت تهیه شده و مقدار هر یک با اعداد و
تمام حروف به طور واضح و ثابت بر روی آنها رسم شده باشد مگر اوزان خیلی
کوچک که رسم مقادیر آنها فقط با ارقام هندسی کافی است .
ماده پنجم - کلیه تجار و کسبه و قپاندارها و صنعتگران که در حجره یا
دکان و یا کاروانسرا و یا کارخانجات و تجارتخانه ها دارای اوزان و
مقیاسهای قلب بوده و یا به وسیله آلات تقلبی وزن و کیل نمایند و اندازه
بگیرند علاوه بر ضبط آن آلات از سه روز تا یک ماه حبس تادیبی مطابق تشخیص
محکمه محکوم خواهند شد.
ماده ششم - منتها اختلافی که اوزان و مقیاسهای مستعمله با نمونه اوزان
و مقیاسهای رسمی که در شعبه اوزان و مقیاسها موجود است می تواند داشته
باشد به قراری است که در جدول نمره 2 تصریح گردیده و هر گاه معلوم شود که
وزن یا مقیاس به اندازه های قانونی زیاد یا کمتر از آن چه مقرر است اختلاف
دارد در صورتی هم که دارای علامت رسمی باشد قلب شناخته شده و مصادره خواهد
شد.
ماده هفتم - برای اجرای این قانون و ترتیب تفتیش و رسیدگی و ساخت و
استعمال اوزان و مقیاسهای جدید و جلوگیری از اوزان تقلبی وزارت فواید
عامه نظامنامه مخصوصی ترتیب و پس از تصویب دولت به موقع اجرا گذارده
می شود.
ماده هشتم - دولت مکلف است که از تاریخ تصویب این قانون در ظرف سه ساله
وسایل اجرای این قانون را در تمام مملکت تهیه نموده و در آخر سال سوم آن
را اجرا نماید چهار ماه قبل از اجرا باید اعلانی در هر محل از طرف دولت
انتشار یابد و موقع اجرا این قانون قبلا به اهالی خاطر نشان گردد.
ماده نهم - پس از انقضای مدت مذکوره در ماده هشتم استعمال هر نوع
مقیاسی غیر از اوزان و مقادیری که به موجب این قانون تعیین و اعلان شده
است ممنوع و در حق کسانی که بر خلاف این ممنوعیت رفتار نمایند مفاد ماده
پنجم اجرا خواهد شد.
ماده دهم - دولت مکلف است که اوزان فلزی را که در مملکت تا تاریخ
اجرای آن قانون موجود است در عوض اوزان جدید از همان فلز با کسر سه عشر
از وزن قبول نماید.
ماده یازدهم - وزارت فلاحت و تجارت و فواید عامه مامور اجرای این قانون
و سایر وزارتخانه ها نیز هر یک در حدود اختیارات خود در اجرای آن مشارکت
خواهند نمود.
این قانون که مشتمل بر یازده ماده و دو جدول ضمیمه است در جلسه دهم خرداد
ماه یک هزار و سیصد و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
جدول نمره 1
ضمیمه قانون اوزان و مقیاسها
مقیاسهای طول
واحد مقیاس
گز مساوی یک متر
اجزا اضعاف
---------------------------------------
گره : ده یک گز = یک دسیمتر میل : هزار گز = یک کیلومتر
بهره : صد یک گز = یک سانتیمتر فرسنگ : ده هزار گز = یک میر یا متر
مو: هزار یک گز = یک میلیمتر
2 - مقیاسهای سطح
واحد مقیاس
گز مربع مساوی یک متر مربع
اجزا اضعاف
--------------------------------------------------
گره مربع : = یک دسیمتر مربع قفیز: صد گز مربع = یک دکامتر مربع
بهر مربع : = یک سانتیمتر مربع جریب : ده هزار گز مربع = هکتار
موی مربع : = یک میلیمتر مربع میل مربع : یک میلیون گز مربع = یک
کیلو
متر
مربع
تبصره - در اضعاف مقیاس سطح مقصود از گز مربع همه جا همان است که در عرف
عامه (ذرع مضروب ) می نامند.
3 - مقیاسهای حجم
واحد مقیاس
گز مکعب مساوی یک متر مکعب
اجزا اضعاف
-------------------------------------------------
گره مکعب : مساوی یک دسیمتر مکعب پیمانه : مساوی یک لیتر در پیمانه ها
بهر مکعب : مساوی یک سانتیمتر مکعب برای مایعات و غیره گره مکعب
موی مکعب : مساوی یک میلیمتر مکعب واحد مقیاس خواهد بود و پیمانه
نامیده خواهد شد.
3 - مقیاسهای وزن
واحد مقیاس
درم مساوی یک گرام
اجزا اضعاف
-----------------------------------------------
نخود: ده یک درم مثقال : ده درم
ارزن : صد یک درم سیر: صد درم
خردل : هزار یک درم سنگ : هزار درم
تبصره - دولت می تواند اوزان فرعی برای سهولت معاملات تهیه نماید.
جدول نمره 2
منتها اختلافی که اوزان یا مقیاسها می توانند به واسطه کثرت استعمال و یا
علل دیگر با اوزان و مقیاسهای رسمی داشته باشند از این قرار است :
1 - در هر قسم مقیاسهای طول و وزن منتها اضافه نقصان
تفاوتی که پذیرفته می شود -----------------------
(1) در پانصد (1) در هزار
2 - در هر قسم مقیاسهای پیمانه
منتها تفاوتی که پذیرفته از یک رطل کمتر (1) در سی (1) در شصت
می شود از یک رطل بیشتر (1) در شصت (1) درصد و بیست
ضمیمه فوق عین دو جدول ضمیمه قانون اوزان و مقیاسها بوده و صحیح است .
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1304/03/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :