جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


مصوب 20 بهمن ماه 1304 شمسی
ماده اول - مجلس شورای ملی ساختن خطوط آهن اصلی و مهمه مملکت را به دولت اجازه می دهد و دولت مکلف است پس از جلب متخصصین لازم و مطالعات کافی در فوائد اقتصادی و سیاسی و نظامی یک یا چند خط عمده که ساختن آنها را مقدم بر خطوط دیگر می داند نتیجه را به مجلس شورای ملی عرضه و تصویب مجلس را در انتخاب آن خطوط تحصیل نماید.
ماده دوم - دولت مکلف است پس از تهیه نقشه مقدماتی برای ساختن راه آهن ترتیبی را که نافع و به صرفه نزدیکتر می داند پس از تصویب مجلس شورای ملی به موقع اجرا بگذارد و مواد اولیه ای که برای ساختن راه آهن لازم است و تهیه آن در مملکت امکان دارد باید در خود ایران تهیه شود و کارخانه آهن آب کنی برای این کار در ایران از طرف دولت ایجاد شود.
ماده سوم - برای تهیه نقشه مقدماتی راه و نقشه ترتیب استخراج آهن و تاسیس کارخانه آهن آب کنی در ایران دولت مجاز است یک نفر متخصص آمریکایی و یک نفر متخصص آلمانی بلافاصله پس از تصویب این قانون وعده کافی مهندسین ایرانی استخدام نماید.
تبصره - حقوق دو نفر مستخدمین مزبور در ماده فوق در سال بیشتر از بیست و پنج هزار تومان و مدت استخدام آنها بیشتر از دو سال نخواهد بود.
ماده چهارم - برای حقوق و مخارج متخصصین و سایر مخارج نقشه برداری مبلغ دویست و پنجاه هزار تومان از محل عواید قند و چای به دولت اعتبار داده می شود.
ماده پنجم - وزارتین فوائد عامه و مالیه هر یک در حدود وظائف خود مامور اجرای این قانون هستند.
این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه بیستم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - سید محمد تدین

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1304/11/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :