جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


مصوب 25 دلو 1303 شمسی
ماده واحده - مجلس شورای ملی ریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تامینیه (امنیه ) مملکتی را مخصوص آقای رضا خان سردار سپه دانسته که با اختیارات تامه در حدود قانون اساسی و قوانین مملکتی انجام وظیفه نمایند و سمت مزبور بدون تصویب مجلس شورای ملی از ایشان سلب نتواند شد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و پنجم دلو یک هزار و سیصد و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - موتمن الملک

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1303/00/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :