جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


مصوب 20 بهمن ماه 1304 شمسی
ماده اول - مجلس شورای ملی حق انحصار هواپیمایی را در سه خط ذیل برای مدت پنج سال از تاریخ تصویب و امضا و مبادله این قرارداد به موسسه هواپیمایی (یونکرس ) واگذار می کند که بلافاصله خطوط ذیل را برقرار نماید:
تهران بندر پهلوی - تهران بندر بوشهر - تهران قره تو.
تبصره - کمپانی یونکرس متعهد می شود که خطوط مذکوره را تا یک ماه بعد از امضای قرارداد دائر کند و اگر تا موعد مزبور دائر ننماید سه هزار تومان بلاعوض به دولت ایران بپردازد و دولت ایران در آن صورت حق خواهد داشت این قرارداد را فسخ نماید.
ماده دوم - موسسه هواپیمایی یونکرس متعهد می شود که خطوط پستی هوایی در ماده اول را به خطوط پستی هوایی اروپا متصل نماید و مکلف است که لااقل در ظرف سه ماه اول یکی از خطوط فوق را به خط پستی هوایی اروپا مرتبط سازد.
ماده سوم - دولت ایران از ماه بهمن 1305 تا مدت 18 ماه برای پرواز در سه خط فوق از قرار هر میل (کیلومتر) سه قران به عنوان کمک خرج به موسسه یونکرس خواهد پرداخت و بعد از انقضای هیجده ماه دولت ایران کمک خرج مزبور را قطع می نماید.
ماده چهارم - موسسه یونکرس متعهد می شود در هر هفته در هر یک از خطوط معینه در ماده اول پست دولتی را که کمتر از هفتاد و پنج سنگ (75 کیلوگرم ) نخواهد بود ایابا و ذهابا حمل نماید.
ماده پنجم - در تمام مدت کنترات کلیه اضافه نرخ پستی که از محمولات پستی هوایی اخذ خواهد شد پس از وضع مخارج اداری آن به موسسه یونکرس واگذار می شود ولی در صورتی که عایدات مزبوره از ماهی دو هزار تومان تجاوز کند مازاد آن پرداخت نخواهد گردید و هر گاه از دو هزار تومان کمتر باشد موسسه یونکرس حق مطالبه زیادتر از آن نخواهد داشت .
ماده ششم - تعیین تعرفه کرایه و شرایط مسافرت و محمولات و همچنین تعیین نرخ اضافی پستی منظور به نظریات وزارت پست و تلگراف و تصویب دولت خواهد بود و طیارات پستی یونکرس در شهرهایی که سر راه است و وزارت پست و تلگراف معین می نماید فرود آمده و صعود خواهد نمود.
ماده هفتم - طیارات یونکرس و سایر لوازم آن که برای حمل پست ضرورت دارد به استثنای بنزین و مواد دهنی از پرداخت حقوق گمرکی معاف خواهد بود.
ماده هشتم - موسسه هواپیمایی یونکرس علاوه بر تعهدات فوق مراتب ذیل را نیز متعهد می گردد:
الف - واگذاری وسائل فنی و مستخدمین خود در عوض نقدی عادلانه به وزارت جنگ در مواقع جنگ یا انقلابات داخلی .
ب - در هر ماه یک محل خالی - در هر یک از خطوط - مجانا به اختیار وزارت پست و تلگراف خواهد گذاشت .
ج - تاسیس یک باب مدرسه فنی هواپیمایی و آوردن طیارات تعلیمی برای تعلیم و تربیت طیاره چی و میکانیک چی ایرانی .
د - پذیرفتن لااقل دو نفر شاگرد ایرانی به خرج موسسه یونکرس متناوبا از طرف دولت برای تحصیل اطلاعات و معلومات لازمه در کلیه شعب هوانوردی خود.
ه - تاسیس یک کارخانه هواپیمایی بزرگ برای تعمیرات لازمه طیارات در تهران و کارخانه های کوچکتری در سایر نقاط مهمه هواپیمایی ایران .
و - تاسیس یک شرکت هواپیمایی ایرانی مطابق قوانین ایران .
ز - در صورتی که دولت بخواهد موسسه یونکرس متقبل می گردد که با شرایطی که از حدود شرایط این قرارداد تجاوز نکند موافق دستور دولت خطوط ذیل را دائر و برای اداره این امر طیاره چی و میکانیکچی ایرانی به قدر کفایت تعلیم و تربیت نماید:
تهران مازندران - تهران تبریز - تهران مشهد - بوشهر محمره - دزفول اصفهان - یزد کرمان - کرمان دزداب - کرمانشاه سلطان آباد - اصفهان پهلوی - بندرجز گنبد قابوس - بجنورد مشهد - دزداب تهران - سلطان آباد بروجرد - تبریز جلفا - تبریز به سرحد ترکیه - مشهد به سر حد ترکستان - مشهد به سر حد افغانستان تهران همدان کردستان .
ح - به کار انداختن چندین دستگاه از طیارات بزرگ سه موتوره در تمام مدت امتیاز و لااقل در صورت لزوم یکی از آنها را بلافاصله پس از تصویب و مبادله این قرارداد.
ط - در صورتی که دولت ایران مایل باشد که نقشه برداری مملکت به وسیله طیارات صورت گیرد موسسه یونکرس متعهد است که بر طبق قرارداد مخصوص وسایل فنی و متخصصین و طیارات مخصوص خود را که جهت این کار خواهد خواست به اختیار دولت واگذار نماید و فقط مخارج خالص آن را از روی صورت و قبوض دریافت دارد.
ی - و نیز موسسه یونکرس متعهد است که خط پستی هوایی چین را که در نظر گرفته است از طریق ایران (یعنی از مشهد تهران و تبریز) قرار دهد.
ماده نهم - انتقال این امتیاز به هر نحوی از انحا بدون تصویب مجلس شورای ملی به شخص یا به شرکت دیگری یا دولتی ممنوع و موجب الغا این امتیاز خواهد بود.
ماده دهم - وزارتخانه های جنگ و مالیه و پست و تلگراف هر یک در حدود وظایف خود مامور اجرای این قانون خواهند بود.
ماده یازدهم - دولت موظف است در قرارداد با کمپانی یونکرس تفتیش طیارات را در موقع ورود به ایران و خروج از آن منظور دارد.
ماده دوازدهم - در موقع بروز اختلاف در مواد این قانون مسئله به حکمیت سه نفر که دو نفر آن یکی از طرف دولت و یکی از طرف کمپانی معین و حکم ثالث مرضی الطرفین یا به قرعه معین خواهد شد رجوع می شود.
این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه بیستم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - سید محمد تدین


نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1304/11/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :