جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


ماده اول - وزارت فواید عامه مجاز است که در هذه السنه "1304" مبلغ سیصد و پنجاه و یک هزار تومان به جهت ساختن و تعمیر طرق لازمه که ضمنا تاثیر در تامین حوائج ارزاقی دارند با قید مراعات الاهم فالاهم علاوه بر اعتبار منظوره در بودجه امسال خود مصرف نماید.
ماده دوم - وزارت مالیه مجاز است مبلغ سیصد و پنجاه و یک هزار تومان مذکور در ماده قبل را به طور مساعده از بانک یا محل دیگر گرفته و به وزارت فواید عامه بپردازد و از عایداتی که اضافه بر میزان عایدات پیش بینی شده امسال ممکن است حاصل شود تادیه نماید - در صورتی که اضافه عایداتی در هذه السنه نباشد مبلغ مزبور را در بودجه مخارج سال "1305" منظور نماید.
تبصره - راه هایی که از محل اعتبار سیصد و پنجاه و یک هزار تومان ساخته و تعمیر می شود و تا کنون باج گرفته نمی شود قبل از این که میزان باج برای آن به تصویب مجلس شورای ملی برسد نباید گرفته شود. این قانون که مشتمل بر دو ماده است در جلسه سوم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده .
نایب رییس مجلس شورای ملی - سید محمد تدین

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1304/08/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :