جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


ماده اول - دولت مجاز است که نقشه برداری مفصل خط راه آهن را که بر طبق قانون چهارم اسفند ماه 1305 معین شده است به سندیکای متشکله از کمپانی امریکایی یولن و کمپانیهای آلمانی - فیلیپ هولتسمان و یولموس برگر و سیمینس باواونیون به طور مقاطعه واگذار نماید شرایط فنی نقشه مزبور در کنترات منعقده بین دولت و سندیکای مزبوره معین خواهد شد.
ماده دوم - مخارج نقشه برداری مزبور نباید در هر کیلومتری از سیصد و شصت و هشت تومان تجاوز نماید و نقشه برداری مزبور باید مطابق شرایط معینه در کنترات بوده در تحت نظارت مهندسینی که از طرف دولت معین می شوند به عمل آید.
تبصره - مسافتی که توسط خود دولت نقشه برداری کامل شده از کنترات موضوع خواهد شد.
ماده سوم - دولت می تواند برای این که نمونه هایی برای ساختن راه آهن ایران تهیه نموده و مظنه از مخارج آن به دست آورد به عنوان امتحان ساختمان قسمت معین راه را که از صد و پنجاه کیلومتر از هر طرف تجاوز نکند به سندیکای مذکور به خرج دولت واگذار نماید و پس از آن هر گاه قانون مناقصه ساختمان کلا یا بعضا در مجلس شورای ملی تصویب شد با تساوی شرایط سندیکای مذکور حق تقدم خواهد داشت .
ماده چهارم - دولت مجاز است که از عایدات انحصار قند و شکر و چای مخارج نقشه برداری و ساختن قسمتی از راه آهن آن که در ماده قبل ذکر شده و نظارت در آن را تادیه نماید.
ماده پنجم - قانون پنج میلیون اعتبار سابق پس از تصویب این قانون ملغی است .
ماده ششم - وزارتین فوائد عامه و مالیه مامور اجرای این قانون می باشند.
این قانون که مشتمل بر شش ماده است در جلسه سی ام فروردین ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1307/01/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :