جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


ماده اول - مجلس شورای ملی به وزارت فواید عامه اجازه می دهد که برای تهیه مقدمات احداث راه آهن دو نفر عالم معدن شناس آلمانی که یکی از آنها متخصص معرفت الارض و دیگری متخصص تجزیه مواد معدنی باشد و همچنین یک نفر متخصص نفت از اهالی ممالک متحده آمریکای شمالی استخدام نماید که به مطالعات وضعیت معادن مکشوفه زغال سنگ و آهن در تمام مملکت و معادن نفت و کشف معادن جدید مشغول شده استعداد معادن مزبوره و کیفیت جنس و مخارج تقریبی استخراج علمی آنها را تعیین نمایند.
تبصره - تخصص و تجربه متخصصین مزبور را باید وزارت یا ادارات مربوطه دولتی آلمان و آمریکا تصدیق نمایند.
ماده دوم - حداکثر مدت استخدام متخصصین مزبور سه سال خواهد بود.
ماده سوم - برای حقوق و مخارج متخصصین مزبور و خرید اسباب و ماشین آلات و ادوات و سایر مخارج لازمه اعتباری به مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان از محل وجوه انحصار قند و چای اعطا می شود.
ماده چهارم - وزارت فلاحت و تجارت و فواید عامه و وزارت مالیه هر یک در حدود اختیارات خود مامور اجرای این قانون خواهند بود.
این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه پانزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
سید محمد تدین : رییس مجلس شورای ملی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1305/08/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :