جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 188 - 12/9/1375

رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات
باعنایت به مواد 125 و 161 قانون آئین دادرسی کیفری ، دادیار دادسرای عمومی درعدم تفهیم اتهام بنحو صریح و در عدم اخذ آخرین دفاع از متهم مرتکب تخلف شده است .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی ، تالیف احمدکریم زاده
موسسه انتشاراتی آیدا،چاپ موسسه چاپ وانتشارات محمدامین سال 1376
93

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
188
تاریخ تصویب :
1375/09/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :