جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 196 و 195 - 20/9/1375

رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات
باعنایت به مواد 40 و 171 و 178 و 330 قانون آئین دادرسی کیفری ، رئیس دادگاه دردستورارسال پرونده به دادسرا جهت تنظیم کیفرخواست علیه متهم در مورد اتهام دیگر به اعتباردرج در قرارمجرمیتی که این قراربه موجب اظهارنظرسرپرست دادسرا بلااثرو اتهام مزبورمنجربه منع پیگرد شده بود (بدون نقض قرارمنع پیگردیادشده ) ودرادامه رسیدگی غیرقانونی به اتهام فوق تاصدورحکم نهائی ودرعدم رعایت تشریفات قانونی و عدم اخذآخرین دفاع از متهم و عدم اعلام ختم رسیدگی ،دادیار دادسرا در تنظیم کیفرخواست علیه متهم یادشده بدون توجه به قرارمنع پیگردصادره درباره اتهام موردبحث وبدون نقض قرارمنع پیگردازسوی دادگاه وصرفا" به درخواست غیرقانونی رئیس دادگاه مرتکب تخلف شده اند.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی ، تالیف احمدکریم زاده
موسسه انتشاراتی آیدا،چاپ موسسه چاپ وانتشارات محمدامین سال 1376
93

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
196
تاریخ تصویب :
1375/09/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :