جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 47 - 19/4/1373

رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات
معاون دادسرا که قبل ازابلاغ حکم به محکوم علیهم دستوراجرای حکم راصادر کرد و فرصت تجدیدنظررا ازآنان گرفت
رئیس دادگاه کیفری یک نیزکه نسبت به تجدیدنظرخواهی احدازمحکوم علیهم در نقض یاتائیدحکم تجدیدنظرخواسته به بهانه اجرای حکم رسیدگی نکرد، مرتکب تخلف شده اند.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی ، تالیف احمدکریم زاده
موسسه انتشاراتی آیدا،چاپ موسسه چاپ وانتشارات محمدامین سال 1376
93

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
47
تاریخ تصویب :
1373/04/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :