جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 40 - 28/2/1373

رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات
بازپرس دادسرای عمومی که قرارتامین وثیقه نامتناسب علیه متهمان صادر وحساب بانکی آنان را مسدود وقرارتامین خواسته ناموجه علیه متهمان آنهم پس ازیکماه ازتاریخ صدورقرارنهائی و فراغت ازرسیدگی صادرنموده است مرتکب تخلف شد.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی ، تالیف احمدکریم زاده
موسسه انتشاراتی آیدا،چاپ موسسه چاپ وانتشارات محمدامین سال 1376
93
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
40
تاریخ تصویب :
1373/02/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :